Home

Kostra arter

I KOSTRA-rapporteringen skal det på art 190 kun fremkomme beløp som gjelderhusleie for eiendommer i tjenesteytingen som leies fra private, det vil si leie fraalle typer aksjeselskaper, interkommunale selskaper der en ikke er deltaker, andreprivate selskaper/foretak og lignende eller andre private utleiere, jf. avsnitt 5.1.1.Det skal i KOSTRA ikke fremkomme beløp på art 190 som gjelder. Her finner du en oversikt over alle KOSTRA-tabellene. De nye tabellene har tall for 2015, 2016, 2017 og 2018. Den 15. mars 2019 blir det lagt til foreløpige tall for 2018. Som tidligere er alle grunnlagsdataene gjort tilgjengelige Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer løpende på kontoplanspørsmål til.. Nye oversikter i årsregnskapet - KOSTRA-arter Vi viser til at økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020 skal inneholde nye oversikter, jf. budsjett- og regnskapsforskriften av 7. juni 2019 §§ 5-1 og 5-2 og §§ 5-4 til 5-6. Oversiktene innholder flere endringer sammenligne

Søkehjelpen sørger for riktig bruk av KOSTRA art og funksjon, samt mva-kode. Oppslagene gir også gode svar på sentrale spørsmål rundt både mva-kompensasjon og skillet mellom drift og investering. Se 90 sek video. Mange kommuner har allerede tatt i bruk KOSTRAhjelp KOSTRAhjelp har. VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2020 SIDE1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2020 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer fra 2019 til 2020 er markert med rød tekst. KMD, 30. oktober 201 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner

Art 290 «Internkjøp» eller art 790 «Internsalg» skal ikke benyttes. Serviceenheten krediteres på art 690 «Fordelte utgifter». Fra 2008 ønsker man å få fram i KOSTRA hvordan drifts- og vedlikeholdsutgifter faktisk er fordelt på de ulike byggtypene

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Kostra

Kostra kontoarter - Hato-Kostra-analys

 1. KOSTRA hovedveilederen 2020 gir deg en oversikt over alle KOSTRA-arter, -funksjoner og balanseposter som skal benyttes ved kommunens budsjettering og regnskapsføring. Er grunnlagsjobben gjort riktig, vil rapporteringen gjøres bare en gang, og du vil kunne hente ut riktige KOSTRA-tall hos SSB når de publiseres
 2. Arter som utgår fra KOSTRA-kontoplanen f.o.m. 2020 Art 490 Reserverte bevilgninger/avsetning brukes kun til budsjettmessige disposisjoner, og det skal ikke framkomme beløp på denne arten ved rapporteringen i KOSTRA. KOSTRA-kontoplanen skal i utgangspunktet kun omfatte arter for rapportering av regnskapstall ti
 3. Regnskapsskjema 2A KOSTRA-arter Kommentarer 1 Investeringer i anleggsmidler 010-490 . 500,690,790 Inkl.byggelånsrenter og interne poster (netto) 2 Utlån og forskutteringer 520,529 3 Avdrag på lån 510, 500 Renter på formidlingslån
 4. KOSTRA analyse utvikling rådgivning og bistand til rådmann og kommunale ledere. 100% Fornøydgarant
 5. innrapportering til KOSTRA. Funksjon og art Bestemmelsen i andre ledd andre punktum innebærer at inntekter og utgifter mv. skal rapporteres på bestemte arter. Det vil si at inntekter og utgifter mv. rapporteres på ulike artskontoer etter type inntekt eller utgift mv. Artskontoplanen er gitt i forskriften vedlegg 1
 6. Vedlegg - Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter KMD, 9. oktober 2019 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd Artene som er tilordnet bevilgningsoversikten etter § 5-4 første ledd skal normalt alltid være med i oversikten

Oversikt over alle KOSTRA tabeller - SS

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA - regjeringen

 1. (KOSTRA -forskriften) Fastsatt av Kommunal - og moderniseringsdepartementet 18.10. 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 16 -1 og lov 29. januar 1999 nr. 6 Art 070 Lønn til vedlikehold, påkostning, nybygg og nyanlegg Art 075 Lønn til renhol
 2. Rapporten konkluderte med at det forelå feil bruk av KOSTRA-art i ca. 18% av de kontrollerte bilagene. Beløpsmessig utgjorde de dokumenterte feilkonteringene ca. 1,7 mill. kroner. Det ble videre avdekket vesentlige feil når det gjaldt bruk av tjeneste/funksjon i tannhelsetjenesten slik at revisjonen anbefalte gjennomgang av hele regnskapet på dette området med sikte på riktig KOSTRA.
 3. Endringer i KOSTRA-veileder 2019. 06.11.2018. Det er foretatt flere presiseringer for VA-tjenestene i hovedveilederen for 2019. slam fra private avløpsanlegg på eget renseanlegg må regnskapsføre behandlingsutgiften på funksjon 354 med motpost art 690 på funksjon 350
 4. I enkelte tilfeller er det gjort unntak fra hovedregelen: 1. Der vesentlige statistiske hensyn krever at utgifter til spesielle aktiviteter kommer fram av regnskapsrapporten til
 5. KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 01.01.09.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN Generelt * Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytter i sin virksom- het (rene utgifts- og inntektsarter). * Bare i de tilfellene der statistiske hensyn krever at utgifter til spesielle aktiviteter synlig- gjøres, brytes prinsippet om rene arter
 6. Det er endring av KOSTRA-art 165 i hovedveilederen for 2020 som ble endret etter at Sticos oppdaget at innholdet ikke var riktig etter regelverket. - Departementet sin oppfatning av hva som er opplysningspliktige, og ikke skattepliktige godtgjørelser, har med tiden blitt uriktige, forteller Per Kristian Aune som er revisor og rådgiver for kommunalt regnskap i Sticos. - I årets endringer har.
 7. 118417-1160 170904_p1160_n_kostra_kraftinntekter_lvk På bakgrunn av SSBs nye indikator for publisering skal ikke LVK-kommunene endre sin innrapportering, men fortsatt føre bruttoinntekter i KOSTRA under funksjon 321, art 650 o

Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med kommuneregnskap. Med et enkelt søk i Sticos Oppslag Kommune får du praktiske svar på dine spørsmål om KOSTRA, kontering, merverdiavgifts og merverdiavgiftskompensasjon, samt lønnsinnberetning, tariffavtaler, trygderett og arbeidsrett Definering av kontoplan og linker til KOSTRA-arter; Forslag til definering av rapporter i økonomisystem: Budsjettavviksrapport; Noteopplysninger i samsvar med GKRS. Heftet og regnearket er utarbeidet av NKK sin foreleser i selvkost, Stein Kittelsen Det gjelder spesielle regler for art 775 og 780 siden disse har en spesiell betydning for muligheten til å publisere konserntall i KOSTRA. Art 775 er motstykket til art 375, og skal av selgende enhet brukes som inntektsart der kjøp av varer og tjenester er ført på art 375 Unni Mogstad Simensen, UM Simensen Rådgivning NKF KOSTRA-sekretær. Utdannet sivilingeniør fra NTH. Har variert yrkesmessig erfaring med bakgrunn fra økonomi, prosjekt- og personalledelse, administrasjon, HR og innkjøp samt god kjennskap til kommunale administrasjons- og økonomisystemer, økonomi- og rapporteringsrutiner og KOSTRA Første siffer i arten er enten 1 eller 3. Dette første sifferet er vårt skille mellom drift og investering. For driftsregnskaper bruker vi 1 som første siffer, og for investering bruker vi 3. De fire siste sifrene i vår artskontoplan er bygd opp i samsvar med KOSTRA forskriftene. Disse kostra artene er obligatoriske

PPT - KOSTRA KONČETIN PowerPoint Presentation, free

KOSTRAhjelp - Konteringshjelp for kommune

• Rapporteres til KOSTRA 22.02. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter KOSTRA-rapporteringen i endring KOSTRAkonserntall Regnskapet til kommunale foretak Regnskapet til lånefond Regnskapet til § 27-samarbeid Regnskapet til IKS Kommunens konsolidert Mottakere KOSTRA - utvikling 2015 - 2017 Molde kommune har hatt en stabil utvikling i antall tjenestemottakere fra 2015 til 2017. I 2017 endret Molde kommune registreringspraksis for noen brukergrupper innen psykisk helse og rus, noe som øker antall registrerte tjenestemottakere fra 2016 til 2017 i aldersgruppen 0-66 år tilpasset KOSTRA, men er noe mer detaljert både når det gjelder ART og FUNKSJON. I tillegg har vi Ansvarsdimensjonen som viktig for vår interne ressursdisponering og oppfølging. Kontoplanen består av 6 dimensjoner ART: Hva slags inntekter og utgifter det gjelder KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)ble iverksatt av Kommunaldepartementet i 1994 som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 23 Gyldige arter, regnskapsåret 2008 18 Utgåtte arter fra regnskapsåret 2007 til 2008 20 Gyldige arter i henholdsvis drifts-og investeringsregnskapet 20 2.3 for KOSTRA-art 270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon): Kjøp som inngår i kommunens egenproduksjon og som ikke naturlig hører inn under andre arter kan regnskapsføres her, jf. KOSTRA-SPM 09-030. Dette kan f.eks. være

KOSTRA innrapportering - SS

Jf. Kostra-forskriften har kommunene ansvaret for å rapportere korrekte regnskapsdata til SSB. I de kommuner der det blir konvertert fra kommunens interne kontoplan til Kostra art og funksjon skal revisor bekrefte korrekt konvertering Regnskapspost (Kostra-art) Note Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor L1 Inv.anleggsm(010:509+690:699+790:799) 2 175 2 340 2 890 1 914 L2 Utlån og forskutteringer (520:528) 360 338 338 330 L3 Kjøp av aksjer og andeler (529) 34 33 33 148 L4 Avdrag på lån (510:519) 179 68 68 31 Indikatortype : Datakilde: KOSTRA/SSB: Beskrivelse : Formål : Sentrale begrep : Utregning (A*1000)/B A: Beløp (1000 kr), Art AGD4 korrigerte brutto driftsutgifter på funksjonsgruppe FGK6a Eiendomsforvaltning kommune. SSB Tabell 12367. B: Areal (m2), Areal totalt, funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 11906. Utvalg: FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune, omfatter funksjonene Hvis kommunen har ført lønnsutgifter på andre arter, for eksempel ved en feiltakelse, skal også disse lønnsutgiftene være med i beregningen av pensjonspåslaget, jf. forskriften § 4 første ledd. Vi har mottatt en del spørsmål hvor det påpekes at enkelte av KOSTRA-artene som er nevnt ikke er pensjonsgivende

Kostra bruker enkelte steder regnskapstall og regnskapsbegreper. Disse kan være vanskelig å forstå for de som ikke er vandt med regnskapsterminologi. Det er to regnskapsbegreper som alle som bruker Kostra bør vite forskjellen på: Det ene er Netto driftsutgifter og det andre er Korrigerte brutto driftsutgifter KOSTRA-rapporteringen skal gi informasjon om ressursbruk og tjenesteyting i kommuner/fylkeskommuner til flere brukere. Dette kan være både eksterne kommuner, politikere, departementer, andre statlige myndigheter, media mv. I tillegg kan kommuner bruke KOSTRA-data som et grunnlag for å vurdere egen tjenesteyting I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder. © Statistisk sentralbyrå . Ved bruk av materiale fra denne. Presisering vedrørende salg (om skillet artsserie 6 og 7) Bare så det skal være helt klart; «Betaling for mottatte (fylkes)kommunale tjenester og varer som (fylkes)kommunen hovedsakelig yter for innbyggerne ((fylkes)kommunal egenproduksjon) føres på artsgruppe 6. selv om vederlaget har karakter av å være refusjoner.» Tankegangen om at «Betalingen til kommunen er en refusjon av. Oppdatert om den siste Kostra-veilederen fra SSB. Har du lest siste versjon av KOSTRA-veilederen om regnskapsrapportering til SSB og oppdatert økonomisystemet med aktuelle endringer slik at årets rapportering skjer med de art- og funksjonskontoplan som er bestemt? Dersom dette ikke er gjort nøyaktig vil det føre til feil og mangler i resultat- og balanseregnskapet

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner , der utgiftene er organisert ut fra ansvar, tjeneste/funksjon og art (utgiftstype) KOSTRA - pleie og omsorg I INNHOLDSFORTEGNELSE SAMLET VURDERING AV KVALITETEN PÅ KOSTRA-TALLENE.....1 1 INNLEDNING Dette kan for eksempel være at kostnader føres på feil art eller funksjon/tjeneste, eller at opplysnin-ger registreres feil i fagsystemene - Investeringsregnskaps- og Budsjettall - Artskontoplan, med kobling mot KOSTRA-Art - Ansvarskontoplan - Prosjektkontoplan - Fri dimensjon-kontoplan Drifts- og Investeringsregnskap og Budsjett er fordelt på 5 dimensjoner: - Art - Ansvar - KOSTRA-funksjon - Prosjekt - Fri dimensjon Regnskap og budsjett er fordelt på perioder. Tallene er ikke. Det vil si veiledning om innholdet i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer for kommuner og fylkeskommuner. Dere som er i befatning med kontering, attestering og anvisning av fakturaer bør bla lett igjennom denne og feste dere. Kostraveileder - klikk på lenken under: Link til regjeringens veileder for regnskapsrapportering KOSTRA

Kostra- rettleiar 2020 - art. Kostra-rettleiar 2020 - teneste. Copyright © 202 2. Matrikkelen og KOSTRA 3. Orientering: Tilstand og universell utforming i matrikkelen 4. Orientering: Klima og energi i KOSTRA 5. Ny art for lønn til egne renholdsarbeidere 6. Eventuelt 1. Referatet fra forrige møtet Espen fortalte kort om referatet fra forrige møte, holdt juni 2011. Da referatet hadde blitt godkjent a

Kostra funksjoner - Hato-Kostra-analys

VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA ‐ REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 1 03.01.12 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2012 Nye presiseringer og endri I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder. Notater Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme . Oppgave mangler . NY KONTOPLAN I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Ordre Kontoplan Nordland fk - drift og investering fra 01.01.2017 Art Obligatorisk KOSTRA-rapportering 4 siffer 115 stk Funksjon 3 siffer 63 st

Livsløpsverktøy; bruk av karbonfotavtrykk i lokal

Kostra - SS

VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 1. Regnskapsrapporteringen. i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012. Med oppdateringer for enkelte arter 19.12.2011. Disse er markert med rød tekst uthevet i grønt (kapittel 3.6) Rapporteringen av økonomidata baseres på arter og funksjoner slik dette er definert i egen rapporteringsforskrift. Kommunens økonomisystem må tilrettelegges slik at det ivaretar rapporteringskravene i KOSTRA. Den interne kontoplanen legges til rette slik at arter og funksjoner til den eksterne KOSTRA - rapporteringen avledes entydig

KOSTRA hovedveileder 2020 - dib

Det er ikke sum-linjer per dimensjon.(Eks. ønsker du å vite hvor mye som er brukt på mat de 4 første måneder, summerer du sammen alle linjer med Art 11150, og periode 1,2,3,4, uavhengig hva som er fylt ut i de resterende konteringsdimensjoner. rapportere regnskap elektronisk gjennom KOSTRA (jf. § 1 i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften) av 18.10.2019 nr 1412). Inter(fylkes-)kommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap skal rapportere regnskapsdata for 2020 uavhengig om de er egne rettssubjekt eller ikke Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA . Tilskudd til grunnskoler godkjent etter friskolelova beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres gjennom KOSTRA. art og år som inngår i grunnlaget vis tabell, fortsett tall fremkommer i tabelle Namsskogan kommune ber Kommunaldepartementet om KOSTRA-svar. KOSTRA er prosjektet KOmmune-STat-RApportering av økonomi- og tjenestedata. Er brannbilen en maskin, slik at forsikringen skal føres på art 185, eller er den et transportmiddel, slik at forsikring føres på art 170, undrer Namsskogan kommune

PPT - Lidská kostra - opakování PowerPoint Presentation

Hato-Kostra-analys

KOSTRA-rapportering 2017. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnska KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 09.01.04.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN Generelt * Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytter i sin virksom- het (rene utgifts- og inntektsarter). * Bare i de tilfellene der statistiske hensyn krever at utgifter til spesielle aktiviteter synlig- gjøres, brytes prinsippet om rene arter Kostra - Malos Pasos (Ft. Seyer) - Duration: 2:58. SEYER BLACK ART GANG 158,249 views. 2:58. Language: English Location: United States Restricted Mode: Off History Help About. fylkeskommune må kunne konverteres over til KOSTRA-funksjoner og KOSTRA-arter, og obligatorisk inndeling i balansekapitler og sektorer. KOSTRA-funksjon er knyttet til hvilke typer behov tjenestene skal dekke, mens KOSTRA-art gjenspeiler hvilke typer inntekter eller utgifter som er brukt kostra skatemaña - 1 300 000 000 - Duration: 3:51. abstracto dark beat 38,056 views. Black Art Gang - Causa Perdida (Ft. Slope) - Duration: 6:25. BLACK ART GANG OFICIAL 172,320 views

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter funksjon og

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning

Natur- og miljøvern er et samlebegrep for arbeidet med å verne arter og økosystemer, og å sikre mennesker og arter et godt livsmiljø, også kjent som miljøforvaltning. Natur- og miljøvern spenner over et stort saksfelt. Viktige formål er blant annet å: bevare det biologiske mangfoldet i naturen opprettholde det naturlige grunnlaget og bærekraftig bruk for landbruk, fiskerier, annen. LVKs sekretariat minner om at medlemskommunene er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. Sekretariatet har i samarbeid med LVKs Eiendomsskatteutvalg utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan de ulike kraftinntektene skal rapporteres. Tyranosauří kostra. Painting Art Art Background Painting Art Kunst Gcse Art Paintings Painted Canvas Art Education Resources. More information... Saved by Mineralia

 • Åndsverkloven 54.
 • Ian mckellen death.
 • Iphone 6 norge.
 • Utendørs stoff.
 • Piano haugesund.
 • Mv agusta brutale 800 rr.
 • Dansetimer oslo.
 • Buskerud skolerute.
 • Lille vinkel sko swims.
 • Rolv kardemomme.
 • Amoxicillin clavulansäure wirkung.
 • Aachen plz 52066.
 • All nhl teams 2017.
 • Marianne aulie kopper.
 • Globen.
 • 8020 enduro.
 • Obi anomaly.
 • Weimar schönster weihnachtsmarkt.
 • Statsminister i 2006.
 • Dendrobium nobile stell.
 • 3d stereogram.
 • Google maps measure distance straight line.
 • Drachen pokemon 1. generation.
 • Flyprat flyviking.
 • Jugl löschen.
 • Ny als medisin.
 • Heiliger sankt martin ausmalbilder.
 • Oppsal arena leie.
 • Billig airbrush sæt.
 • Behandlingstid forliksrådet.
 • Batman flugzeug spielzeug.
 • Sanker rettungswagen.
 • Tradedoubler norge.
 • Små svarte fluer i potteplanter.
 • Standesamtliche nachrichten peine.
 • Lunch valhallavägen.
 • Hakkebakkeskogen 2018.
 • The use of gas in ww1.
 • 3d stereogram.
 • Bapu gandhi.
 • Nelia gips.