Home

Tilskudd til utbedring av bolig

Tilskudd for privatpersoner - Husbanke

 1. Tilskudd til tilpasning av bolig. Har du behov for å bygge om boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel arkitekt i forkant av en eventuell ombygging
 2. Du kan også få startlån til utbedring av nåværende bolig, og i spesielle tilfelle til refinansiering. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om startlån
 3. Startlån og tilskudd for kjøp eller utbedring av bolig. Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøktern og egnet bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Startlån kan óg bli gitt til refinansiering av gjeld og til utbedring og tilpasning av bolig
 4. Her finner du en oversikt over aktører som kan bli aktuelle ved tilrettelegging av bolig. Publisert 22.10.2014 | Sist endret 16.05.2018 Tilskudd i stedet for heis og/eller rampe Tilskudd gir ofte bedre og varige løsninger enn utlån av hjelpemidler

Bygge bolig Søk støtte til oppussing av gamle hus Her kan man også få tilskudd til boliger som har verneverdi, uten formelle vedtak om verning. I tillegg kan man søke om Smil-midler, som er øremerket spesielt til landbruksformål Tilskudd gir mulighet for å få alle rom på ett plan og endre inngangspartiet til boligen og garasjen. Med heis mener vi trappeheis eller løfteplattform. Installering av heis kan gjøres på eksisterende trapp (trappeheis) eller i form av en løfteplattform mellom to etasjer Tilskudd til utredning: Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.Søknad sendes til Husbanken. Tilskudd til prosjektering: Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si. Ved tilskudd over 40 000 tar Lindorff AS pant i boligen på vegne av Oslo kommune, dersom du eier boligen selv. Lån nedbetales etter ordinære betingelser, mens tilskudd nedskrives med 10 % per år. Dersom du har fått innvilget lån og tilskudd fra kommunen til tilpasning av boligen, står Lindorff AS for utbetaling, fakturering, purring, inkasso og besvarelse av generelle spørsmål om lånet Tilskudd til boligtilpasning. Hvis boligen du har i dag ikke fungerer for deg, Grunnlån gis til oppføring og utbedring av bolig, og til kjøp av utleieboliger og garasje. For å få grunnlån må boligen oppfylle en del kvalitetskrav knyttet til universell utforming og energi og miljø

Stønader ved ombygging og tilrettelegging av bolig

 1. Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak. Målet med ordningen er å sikre et utvalg trehusmiljøer og de 28 stavkirkene mot brann. Midlene går til tilskudd og drift av sikringsanlegg ved de 28 stavkirkene, og til brannsikring av utvalgte tette trehusmiljøer etter søknad. Det blir lagt vekt på prosjekt som har overføringsverdi
 2. Husbanken gir tilskudd til tilpasning av bolig til kommuner som videretildeler tilskudd til enkeltpersoner. Kommunene kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne
 3. • Tilskudd gis bare til kommuner, og kan ikke videre tildeles. • utbedring av bolig • tilpasning av bolig. 17. Tilskudd til heis • Tilskudd kan gis til prosjektering og installering av heis. • Installeringen omfatter alle utgifter relatert til heisbyggingen
 4. Lån og tilskudd til utbedring av bolig Både Startlån og tilskudd er økonomisk behovsprøvd, og skal bare gis til de som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Det er også et vilkår at man (helt eller delvis) ikke får finansiering gjennom ordinær bank
 5. Startlån og tilskudd til etablering, utbedring , utredninger og prosjektering. Formålet med startlån er at det skal bidra til gode løsninger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold i en egnet og nøktern bolig. Søker må vurderes som langvarig vanskeligstilt ut fra en boligsosial.
Tilskudd til allmennyttige formål 2017 - søknadsfrist 1

Startlån og tilskudd for kjøp og utbedring av bolig

Bolig - NA

Tilskudd til tilpasning av bolig tildeles fra kommunen til enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Ved behandling av søknader legges det vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid Tilskudd gis til enkeltpersoner/ husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån. Vedlegg ved utbedring/ tilpasning: Verdivurdering av bolig utført av eiendomsmegler, ikke eldre enn to måneder Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av boligRindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig

Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen. Hvem gis det tilskudd til? Det kan gis tilskudd til tilpasning av bolig til søkere med nedsatt funksjonsevne, og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne Nødvendig utbedring av boligen. Med dette menes tiltak som er nødvendig for at boligen skal være beboelig. Normalt vedlikehold og oppussing regnes ikke som utbedring. Tilpasning av bolig dersom søker har nedsatt funksjonsevne. Det gis ikke startlån til bolig med utleiemulighet. Kjøpesum bolig

NAV Heim - HEIM KOMMUNE

Søk støtte til oppussing av gamle hus - alt om bolig

På private veier skal de som har hytter eller boliger til veien betale for vedlikehold, oppgradering og snømåking. I denne saken forklarer vi hvilke regler som gjelder for kostnadsfordeling, hvordan arbeidet skal organiseres og hvor mye den enkelte må betale Utbedring av bolig; Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra annen bank. Du kan søke om lån, Personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å tilrettelegge sin bolig kan få tilskudd til dette

Tilskudd i stedet for heis og/eller rampe - NA

Støtte til tilpasning og utbedring av bolig. Søknad sendes til: Alta kommune, Lån og tilskudd, Postboks 1403, 9506 Alta. Søknad må vedlegges ergoterapirapport og kostnadsoverslag, selvangivelse for 2013, samt inntektsdokumentasjon. Søknader som ikke inneholder dette vil bli returnert Dato for overtagelse av bolig må være minimum tre uker frem i tid (fra startlånkontoret mottar kontrakt og takstdokumenter). Etableringstilskudd. Enkeltpersoner og husstander som har varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig, kan få tilskudd til etablering Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Les mer om ordninge Tilskudd kan ytes til kjøp av brukt bolig eller oppføring av ny bolig i kommunen. For å søke om boligtilskudd til etablering eller utbedring/tilpasning av bolig brukes skjema HB 8 .S.1. Tilpasning av bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel fnksjonshemming Større utbedring av bolig; Refinansiering; Les mer informasjon om tilskudd til etablering på Husbankens nettsider. Kontaktpersoner: Nina Aasland eller May Britt Ringdahl. NAV Skien. Tlf. 55 55 33 33. Tilskudd til tilpasning av bolig. Tilskudd til tilpasning av bolig er en tilskuddsordning som skal bidra til egnede boliger for vanskeligstilte

Tilpasning av bolig - Veivisere

Utbedring av bolig; Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra annen bank. Tilskudd til etablering er et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 5 % hvert år, og er avskrevet etter 20 år Hvis du skal søke om tilskudd til prosjektering og utredning, så må dette - inntil videre - gå via et manuelt skjema. Dette finner du her. Informasjon om de ulike husbanktilskuddsordningene. Merk at det fra 2020 ikke lenger gis tilskudd til etablering ved kjøp av bolig. Det gis heller ikke tilskudd til generell utbedring av bolig

§ 2. Tildelingskriterier. Husbanken kan gi tilskudd til kommuner som kan videretildele tilskudd til enkeltpersoner til etablering i egen bolig og til tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne Lån til utbedring av bolig kan gis til husstander hvor minst ett medlem er over 60 år eller sosialt vanskeligstilt. Boligen må være i bruk som helårsbolig. Lånets formål kan være utbedring av tak, etterisolering, skifte av dører/ vinduer, utbedring av bad og lignende. HER finner du mer informasjon om tilskudd til tilpasning av bolig Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. Les mer om startlån Lån/tilskudd. Bostøtte; Startlån og tilskudd; Skatteoppkrever; Eiendomsskatt; Boligtilskudd til utbedring av bolig. Postet av Webmaster. Publisert 29. april 2014 Ordningen kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne av varig karakter, funksjonshemmede og eldre med varig lav inntekt. Søknadsfrist 31. mai 2014. søknadsskjema:. Nordreisa kommune disponerer et mindre tilskudd til etablering i bolig samt til utbedring/tilpasning av bolig. Søknadsfrist 27.10.201

Startlån til å tilpasse bolig - Økonomisk støtte til bolig

Bolig - Norges Handikapforbund - NH

Statlige tilskuddsordninger - Bygg og Beva

Startlån til kjøp av bolig. Startlån skal bidra til at personer som har langvarige økonomiske problemer med å finansiere kjøp av egen bolig, kan kjøpe seg en nøktern og egnet bolig og beholde den. Låneordningen skal være et supplement til det ordinære bankmarkedet. Ordningen er behovsprøvd. Startlån til utbedring og tilpasning av. Tilskudd til tilpasning av bolig Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) Boligfinansiering , Bostøtte Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, f.eks fordi du har nedsatt funksjonsevne, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene helt eller delvis Startlån og tilskudd til etablering . STARTLÅN . Startlån er et tilbud til deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare til egenkapital. Du kan bruke startlån til: kjøp av bolig; refinansiering av dyre lån; utbedring av bolig; tilpasning av bolig Utbedring av bolig; Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, Dersom du har behov for profesjonell bistand til å planlegge tilpasning av bolig, kan du søke om tilskudd til prosjektering og utredning. Ergoterapeut skal være involvert, og signere søknaden

Boligtilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig. Boligtilskudd til oppføring, kjøp og utbedring kan gis sammen med lån. Boligtilskudd til tilpasning kan gis til husstander der noen har behov for spesialtilpasning for å kunne fungere i boligen. Tilskuddene gis etter økonomisk behovsprøving Tilskudd til etablering søkes sammen med startlån og kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån. Dersom kommunen avslår søknad om startlån, gis det. refinansiering av lån på grunn av betalingsproblemer. Kommunen kan gi økonomisk veiledning. En forutsetning for å få tilskudd til refinansiering er at dette bidrar til en varig løsning av dine økonomiske problemer knyttet til bolig. Kommunen kan gi tilskudd i kombinasjon med et startlån. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av din.

Tilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune. Søknad må leveres elektronisk på www.husbanken.no. Frist for dette er 04.05.2019. Dersom du trenger bistand til å søke elektronisk, kan du ta kontakt med infotorget på Rådhuset for å bli henvist til saksbehandler for veiledning Tilskudd til tilpasning er et tilbud om enten hel- eller delvis finansiering av tiltaket som må til for at du kan bli boende i din bolig. Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse sin bolig Steigen kommune har fått midler til viderefordeling til nødvendig tilpasning/utbedring av bolig for 2013. Har du behov for spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene helt eller delvis

Søknader om startlån og tilskudd behandles av . i Lindesnes kommune Tilskudd til tilpasning av bolig. Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. Tilskuddet gis til enklere tilpasning av bolig, og vil som hovedregel kunne dekke godkjente kostnader inntil 40.000 kroner Trysil > Tjenester > Boligtilskudd til utbedring/tilpasning. Tjenester Tilskudd til tilpasning av bolig Publisert: 12.05.2020 13:10:00. Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du søke om tilskudd til små eller store ombygginger og tilpasninger av boligen din. Kommunen kan.

Boligløsninger for eldre 040214: Torstein Syvertsens

Tilskudd til tilpasning av bolig. Generelt om tjenesten. Alternativt navn Boligtilskudd til utbedring/tilpasning Beskrivelse. Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Du kan for. Boligtilskudd til utbedring / tilpasning Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt Søkers økonomi anses så god at hun/han er i stand til å betjene et lån uten behov for tilskudd. Alle avslag kan påklages, se nærmere informasjon nedenfor. Du kan be kommunen om en skriftlig bekreftelse på at startlån/boligtilskudd blir innvilget forut for et kjøp av bolig

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av

Tilskudd til tilpasning av bolig. Tilpasning. Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne Tilskudd til tilrettelegging. Det kan gis tilskudd for å dekke utgifter til tilrettelegging av bolig, for eksempel til å utvide døråpning eller gi plass for heis. Vær oppmerksom på at tilskuddet bare gjelder utbedring av selve boligen. Hjelpemiddel, som for eksempel heis, må du søke om å få som hjelpemiddel fra NAV. Du kan få. Tilskudd under 40 000 kroner utbetales av kommunen. Det tas ikke pant på disse tilskuddene. Ved tilskudd over 40 000 tar Lindorff AS pant i boligen på vegne av Sandnes kommune, dersom du eier boligen selv. Lån nedbetales etter ordinære betingelser, mens tilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % per år Har lurt på om det finnes mulighet for tilskudd for ev. ombygging ved behov. Merutgifter til forsikring/oppbevaring av terrengrullestol Merutgifter til bolig (ombygging/slitasje) Merutgifter til besøk ved sykehusopphold ol. Dersom noen del av ombygging/utbedring er en del av vedlikehold innrømmes ikke fradrag

 1. Utbedring av eksisterende bolig. Dette kan omfatte tilbygg, ombygging, energisparende tiltak, tilpassing for eldre og funksjonshemmede eller for å ivareta antikvariske verdier. Kjøp av bolig på tomt når formålet er at boligen skal knyttes til bruket
 2. stønad til utbedring av bolig og hjelpemidler » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. stønad til utbedring av bolig og hjelpemidler.
 3. Forside / Våre tjenester / Helse, omsorg og velferd / Bolig og sosiale tjenester / Bolig - tilskudd til tilpasning. Bolig - tilskudd til tilpasning. Innhold. Kort fortalt. Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Tilskudd kan gis til
 4. Boligtilskudd til utbedring/tilpasning Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du søke om tilskudd til små eller store ombygginger og tilpasninger av boligen din. Kommunen kan hjelpe deg med mulighetene som finnes for å finansiere tilpasning av boligen din
 5. Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr 20.000,-. I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd. Tilskudd til utredning Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden p
 6. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, vil gjenstående tilskudd bli krevd tilbakebetalt, eventuelt gjøres om til rente- og avdragspliktig lån. I særlige tilfeller f.eks. ved salg av bolig som fører til tap, kan kravet om tilbakebetaling av tilskudd frafalles
 7. Grunnlånets størrelse kan være på inntil 80 % av boligens verdi, og inntil 100 % av utbedringskostnader knyttet til eksisterende bolig. Renten på et Husbanklån ligger som regel 1-2 % lavere enn ordinære boliglån. Du kan også binde renten i inntil 20 år med gode betingelser

Lån og tilskudd til utbedring av bolig - Ørland kommun

 1. Tilskuddet kan dekke hele eller deler av tilleggsfinansiering ved kjøp av selveid bolig eller bolig i borettslag. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene
 2. Tilskudd til etablering skal bidra til å redusere boutgiftene og dermed redusere behovet for offentlig støtte. Tilskuddet er et viktig virkemiddel for å redusere risiko for tap, både for den enkelte og for kommunen. Tilskudd til etablering kan også gis til utbedring av bolig som er nødvendig for at boligen fortsat
 3. startlån tilskudd til etablering Søknaden gjelder tilskudd til tilpasning forhåndsgodkjenning konkret bolig 2. Søknadsgrunnlag Førstegangs boligetablering Barn med nedsatt funksjonsevne Reetablering Økonomisk vanskeligstilt Voksne med nedsatt funksjonsevne Bostedsløs Flyktning Lånet/tilskuddet skal benyttes til Kjøp av bolig.
 4. Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke kommunen om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant av ombygging. Opplys om hva det søkes om i din.
 5. Fikk støtte til oppussing Familien Aunegård har fått 200.000 kroner til oppussing av boligen sin. Du kan også få støtte. FIKK 200.000 KRONER TIL OPPUSSING: Ingrid og Fredrik Aunegård har fått inntil 200.000 kroner i støtte til etterisolering, tetting og nye 3-lags lavenergivinduer. Foto: Torgrim Rath Olsen, Norlys/Enova Vis me

Tilskudd til utredning kan gis til enkle undersøkelser av bolig og uteområder, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag. Dette gjelder enten du skal bygge nytt, kjøpe bolig eller bygge om boligen du bor i. Tilskuddet er beløpsbegrenset. Tilskuddet gis til. Tilskudd til bolig Tilskuddene er økonomisk behovsprøvd og er mest aktuelle der startlån alene ikke strekker til. Du kan med andre ord søke om en kombinasjon av startlån og tilskudd. Les mer om tilskudd til bolig på Husbanken sin hjemmeside. Tilskudd til tilpasning av bolig, utredning og prosjektering Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering. 1.8 Lån til utbedring/tilpasning av bolig Kommunen kan innvilge lån til nødvendig utbedring/tilpasning av bolig. Tilpasningen skal føre til at husstanden får en bolig som fungerer godt for personer med nedsatt funksjonsevne. Utbedring og tilpasning av boligen skal utføres av fagfolk. Minimum 2 anbud på utbedring må innhentes stikkledning til offentlig avløp. Tilskudd gis ikke: For fritidsboliger/hytter . For reparasjoner/utbedring av avløpsledninger. For utbedring av ulovlig avløpsanlegg . For utbedring på grunn av feilkobling til avløpsnettet . For bygging av avløpsanlegg (avløpsledninger ) ved bygging av ny (bolig) enhet . Dersom frist for pålegg om. Utbedring av bolig Startlån kan brukes til utbedring og boligtilpasning av boligen. Normalt vedlikehold og oppussing regnes ikke som utbedring. Boligtilskudd til etablering kan brukes til kjøp av egnet selveierbolig, eller bolig i borettslag. Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for de mes

God arbeidsstøtte med søkefunksjon, katalog, kalender og lagring av favoritt-tilskudd. Du får varsel om søknadsfrister for dine favoritt-tilskudd Mulighet for å dele og diskutere ideer med andre Ca 150 norske kommuner og landsdekkende organisasjoner tilbyr i dag tilgang til Tilskuddsportalen til sine ansatte og lokale lag og foreninger Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til. Kurset «nøkler til egen bolig» SIFOs forbruksbudsjett ; Søk om startlån og tilskudd . Hva er boligtilskudd? Du kan få innvilget boligtilskudd til kjøp av bolig, refinansiering av lånegjeld, utbedring og tilpasning av bolig. Boligtilskuddet er en strengt økonomisk behovsprøvd tilskuddsordning som kan gis i sammenheng med startlån Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare

Startlån kan gis til å etablere seg i ny eller brukt bolig, nødvendig utbedring av egen bolig, eller som refinansiering for å kunne bli boende i egen bolig. Ved varig lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd. Boligtilskudd er sterkt behovsprøvd, og kan gis til tilpasning av - og etablering i bolig. Hvor mye kan jeg låne NAV - tilskudd til bolig. Skrevet av Linda Jakobsen. Publisert 09. mai 2012. Denne artikkelen er over 8 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon. Lytt til teksten Innstillinger. Alstahaug kommune har nå fått tilgjengelig midler til utbedring og tilpassing av bolig Tilskudd til utbedring og prosjektering. Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt

Tilskudd til etablering . Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering Startlån til utbedring og tilpasning av bolig. Dersom du har har vanskeligheter med å få boliglån til nødvendig utbedring av boligen din, så kan du søke kommunen om startlån til formålet. Du kan også søke om startlån til tilpasning av boligen din, for å kunne bli boende i boligen lengst mulig

Startlån og tilskudd til etablering, utbedring

Lån og tilskudd til etablering i bolig Målselv kommune kan innvilge startlån til oppføring, kjøp og utbedring av bolig. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin Tilskudd til tilpasning av bolig . Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger. Søknadsfrist i 2020 er 2. august. Tilskudd til etablering i egen bolig . Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Du kan for eksempel trenge å tilpasse inngangen slik at den passer for rullestol, eller du trenger å bygge om større deler av boligen din. Kommunen kan hjelpe til med & I 2005 vedtok Formannskapet Regler for tilskudd til separering og tilknytning av private stikkledninger (PDF, 116 kB). Hensikten er å forbedre kvaliteten på vassdrag og sjøområder i samsvar med kommunen sine miljømål. Dette innebærer at vesentlige deler av spillvannsavløp på Tau og Jørpeland separeres og ledes til renseanleggene uten å renne via overløpsanlegg som ledes til. Veien på Sarnes, Sæternesveien, må utbedres. For å få dette til må det bevilges 1.7 millioner til utbedring. Dermed blir det ingen utbedring av denne veien i nær framtid, fordi alle tilbud som kom inn var for høye

Tilskudd til tilpasning av bolig - Færder kommun

Bolig- og sosialetjenester Bolig- og sosialetjenester. samt rekvirert tømming av tett tank i henhold til fastsatt tømmeintervall. Dersom anlegget ikke overholder kravene i lokal forskrift, vil man få varsel om pålegg og deretter pålegg om utbedring/oppgradering Tilskudd til bygging av ny bolig Revidert reglement vedtatt 11. juni: Iveland kommunestyre har nå vedtatt et revidert reglement for tilskudd til bygging av ny bolig i Iveland kommune. Satser på boligbygging. Iveland kommune ønsker å bidra til at familier og privatpersoner kan bygge å bo i Iveland

 • Pe hd.
 • Kjent dansk forfatter.
 • Hva er prion.
 • Positiv kurtose.
 • Tønsberg yoga timeplan.
 • Hammerite spray.
 • Amerikaanse krokodil.
 • Celine dion tour 2019.
 • Macbook pro retina 13 mf840.
 • Best hip hop dance tutorial.
 • Togo fluss.
 • Feriehus thailand phuket.
 • Naf bruktbilgaranti.
 • Coilovers passat 3bg.
 • Notting hill music.
 • The first governor of california.
 • Berlin tag und nacht 1563 ganze folge.
 • Dublin size.
 • I m yours chords b.
 • Ferienjob münchen bmw.
 • Tapas beregne per person.
 • Musikk dans og drama akershus.
 • Personer med funksjonsnedsettelse.
 • Barn som henger seg opp i ting.
 • Alleenstaanden verenigingen.
 • Oslo vineyard nydalen.
 • Nordkapp kofte farger.
 • Nyregrus smerter.
 • Vogel könig der löwen.
 • Burberry sandringham sale.
 • Stavanger konserthus restaurant.
 • Alexander kielland plattform.
 • Mini one d wiki.
 • Zeiss victory 3 12x56.
 • Weekday shirt.
 • Krankenhaus hoyerswerda notaufnahme.
 • Flyplasser østlandet.
 • Restaurant ao nang.
 • Freizeitgruppe freiburg.
 • Contra n mannheim.
 • Salaby 1 4.