Home

Vitenskapelige publiseringskanaler

 1. Felt Forklaring Tittel Tittel på publiseringskanal Nivå Vitenskapelige kanaler er tidsskrifter, serier og forlag som er vurdert til å oppfylle kriterier gitt av Det nasjonale publiseringsutvalget ved Universitets- og høgskolerådet (UHR).Disse blir delt inn i to grupper: Ordinære vitenskapelige publiseringskanaler (nivå 1) og kanaler med høyest internasjonal prestisje (nivå 2)
 2. I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjone
 3. ering til nivå 2. Personverntjenester. Meld prosjekt; Få hjelp til å melde prosjekt
 4. En oversikt over vitenskapelige bokutgivere finner du under NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler. NPU samarbeider med miljøer i Danmark, Finland og Sverige i å vedlikeholde oppdaterte registre over bokutgivere. Sist endret 2015-03-31. Vekting av publikasjonsforme
 5. Vitenskapelige publiseringskanaler er utgivere som er godkjent av det nasjonale publiseringsutvalget og oppført i NSDs Register over vitenskapelige publiseringskanaler (kanalregisteret). Vitenskapelige publiseringskanaler er plassert enten på nivå 1 eller nivå 2, og nivå 2 gir høyest poenguttelling

NSD NSD - Norsk senter for forskningsdat

Vitenskapelige publiseringskanaler er periodika, serier, nettsteder og bokutgivere som er organisert redaksjonelt for å utgi vitenskapelige publikasjoner som samsvarer med definisjonen på vitenskapelig publikasjon. I tillegg kan publiseringskanalen ikke være lokal,. Foreslå nye publiseringskanaler. Alle forskere har anledning til å foreslå nye kanaler som bør inn i registeret på nivå 1, om du ikke finner den utgiveren du hadde tenkt å publisere hos. NSD vurderer utgivere etter nivå. 1 og 2 er de godkjente vitenskapelige kategoriene, der nivå 2 er det som gir mest poeng Vitenskapelig publisering er publiseringen av vitenskapelige resultater på grunnlag av studier.Vitenskapelig publisering skiller seg både i innhold og i metode fra publisering av for eksempel skjønnlitteratur eller populærvitenskap.Innholdsmessig er forskjellen at en vitenskapelig publikasjon må inneholde funn eller tolkninger som representerer ny kunnskap

Et vitenskapelig tidsskrift, også kalt akademisk tidsskrift og, noe mindre presist, et fagtidsskrift, er et tidsskrift som trykker vitenskapelige artikler. Vitenskapelige tidsskrifter er en av flere former for vitenskapelige publiseringskanaler ved siden av vitenskapelige bøker (monografier, antologier og tradisjonelt rapporter i interne skriftserier) Nivå 2 skal i utgangspunktet være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som: oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere; til sammen utgir omlag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjone

Vitenskapelige publiseringskanaler er periodika, serier, nettsteder og bokutgivere som er organisert redaksjonelt for å utgi vitenskapelige publikasjoner som samsvarer med definisjonen på vitenskapelig publikasjon. I tillegg kan publiseringskanalen ikke være lokal, dvs. representere forfattere fra en og samm Vitenskapelig publikasjon. Arbeidsgruppen gir definisjon på en vitenskapelig publikasjon og gir rammene for slike i forhold til formidling og andre oppgaver. Arbeidsgruppen omtaler de nye elektroniske publiseringskanaler. De samme kriterier må legges til grunn for disse som for tradisjonelle kanaler for å bli definert som vitenskapelig Vitenskapelige publiseringskanaler. I det sentrale systemet ITAR ligger et register over de publiseringskanaler som er definert som vitenskapelige. NSD har ansvaret for registeret. Med publiseringskanal menes tidsskrift, serie eller utgiver Bibliometriske mål Publiseringskanaler. Fagtidsskrifter er de fremste vitenskapelige publiseringskanaler. Noen fagtidsskrifter har høyere status enn andre. Å få antatt en artikkel i Nature er f.eks. mer prestisjefylt enn å få publisert sine funn i Norwegian Journal of Entomology.Noe av prestisjen er rett og slett basert på tidsskriftets omdømme og navn, men den er gjerne korrelert med. Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå I i NSD - Norsk senter for forskningsdatas register over vitenskapelige publiseringskanaler. NNT er et redaksjonsstyrt tidsskrift, det vil si at alle bidrag blir lest og vurdert av redaksjonens medlemmer. Ved behov benyttes eksterne fagkonsulente

Om nettstedet - NS

Ordninære vitenskapelige publiseringskanaler. Forslag til nivå 1-kanaler må meldes senest 30.11. i det inneværenede rapporteringsåret. Nivået kan endre seg i løpet av rapporteringsåret. Annet. Kanaler som er vurdert til å ikke være vitenskapelige (gir ikke uttelling). (Foreslåtte nye kanaler under behandling Aktuelle tidsskrifter på KUF-området; UHR - Publiseringsutvalget. Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg har faglig ansvar for blant annet godkjenning av nye vitenskapelige publiseringskanaler og for nominering og godkjenning av publiseringskanaler på nivå 2.. Vitenskapelige tidsskrift og utgiver Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access eller via les og publiser avtalene med forlagene Elsevier, Wiley, Taylor&Francis, SpringerNature, Sage, American Chemical Society (ACS) og Oxford Univ. Press. På denne siden finner du videre informasjon om Open Access politikk ved NMBU, nasjonalt og internasjoanlt/ EU

Publiseringskanaler og publiseringspoeng - Høgskulen på

Velge og melde inn publiseringskanaler - For ansatte

Et vitenskapelig tidsskrift, også kalt akademisk tidsskrift og, noe mindre presist, et fagtidsskrift, er et tidsskrift som trykker vitenskapelige artikler. Vitenskapelige tidsskrifter er en av flere former for vitenskapelige publiseringskanaler ved siden av vitenskapelige bøker . I de fleste fag skjer det meste av den vitenskapelige publiseringen i moderne tid i vitenskapelige tidsskrifter Rapporten anbefaler at Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret) ved NSD får mer ressurser til å arbeide med Open Access-tidsskrift: «For at åpen publisering skal ha nødvendig legitimitet er det viktig å ha et kanalregister der forskerne kan finne oversikt over åpne publiseringskanaler som er av høy kvalitet Begrepet vitenskapelig tidsskrift blir i universitets- og høgskolesektoren i Norge brukt om: «autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet». Med «finansieringssystemet» menes her det systemet disse institusjonene får sine årlige bevilgninger over statsbudsjettet etter Det nasjonale publiseringsutvalget under Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ansvar for å koordinere de faglige vurderingene i forbindelse med ajourhold av registre og nivåer for vitenskapelige publiseringskanaler. Det viktig at den enkelte forsker følger med for sine publiseringskanaler og sjekker at aktuelle forlag og tidsskrifter er med og har en riktig nivåplassering Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering. Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Nyeste utgave Årg 5 Nr 1 (2020) Publisert januar 17, 2020 Artikler. Randi Boelskifte Skovhus, Laura Cordes Felby

- UiT har vedtatt prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner som slår fast at forskere skal publisere i kanaler som gir friest mulig tilgang til publikasjonene og alle vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelige i publiseringskanaler med åpen tilgang eller i åpne vitenarkiver Register over vitenskapelige publiseringskanaler - tidsskrifter, serier og forlag på nivå 1 og 2; Norsk publiseringsindikator - informasjon om nivåinndeling av publiseringskanaler, nominering til nivå 2 og beregning av publiseringspoeng; Verktøy og skjema. Kunnskapsbasert praksis - Nettressurs for klinikere, lærere og studenter i. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering. Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Om fagvurderingsprosessen. Tidsskriftet består av to hoveddeler, den første er reservert for artikler med grunnlag i fagfellevurderinger Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler #. Fondet gir støtte til dekning av forfatterbetaling i Open Access tidsskrifter.Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals, DOAJ. Tidsskriftet skal være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler.; Det gis ikke støtte til tilleggsavgifter, fargetrykk, ekstra. Vitenskapelige artikler som er tilgjengelige i åpne arkiver blir sitert hyppigere Det sentrale forskningsutvalget har vedtatt følgende policy for ansatte ved UiA: Forskere ved Universitetet i Agder skal om mulig publiserer sine arbeider gjennom kvalitetssikrete vitenskapelige publiseringskanaler som godtar parallellpublisering

Home / About the Journal About the Journal Om BARN. Det nordiske tidsskriftet Barn - Forskning om barn og barndom i Norden har publisert forskningsartikler om barn og barndom i en nordisk kontekst siden 1983.Barn har en tverrfaglig profil med forankring i barndomsstudier (Childhood Studies), med artikler fra akademiske disipliner som sosiologi, antropologi, geografi, pedagogikk. Se Publiseringskanaler. Vitenskapelige monografier; Vitenskapelige artikler i periodika, serier og nettsteder; Vitenskapelige artikler i antologier; Se oversikt over kategorier i Cristin. Adressering. Når du skal registrere dine publikasjoner i Cristin, er det viktig at du registrerer samme adresse som du oppgir i publikasjonen

Kirke og kultur er et åpent, frittstående og tradisjonsrikt tidsskrift som fokuserer på verdispørsmål og verdidebatt og utgir artikler om religion, kultur og samfunn, litteratur, etikk og filosofi. Tidsskriftet ble i 2008 kåret til Årets tidsskrift. Debatt om estetiske, etiske, religiøse, sosiale og politiske spørsmål har en sentral plass Registrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin. Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må påse at: Det vitenskapelige arbeidet er registrert i Cristin-systemet innen 31. januar for det foregående året.; Forskningsrådets prosjektkode er registrert på vitenskapelige arbeider som er finansiert av dem (nytt krav fra 1. okt 2017) Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access, Hybridpublisering eller via nye avtaler med forlagene Elsevier og Wiley. På denne sidene finner du videre informasjon om NMBUs OA politikk, nasjonal Open Access politikk og EUs politikk på området Register over vitenskapelige publiseringskanaler inneholder oversikt over forlag og tidsskrift som har vært behandlet av det nasjonale publiseringsutvalget.Publisering i publiseringskanaler som er godkjent på nivå 2 (høyeste nivå) eller nivå 1 kan gi uttelling i form av publiseringspoeng dersom publikasjonen ellers tilfredsstiller de nasjonale kravene til vitenskapelig publisering Dvs at de er registrert i NVI-kategoriene* i Cristin, med tellende publiseringskanaler, og at én eller flere forfatterandeler er kreditert USN. Endringer skjer fortløpende, både ut og inn av listene. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Forlaget må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler hos Norsk senter for forskningsdata . Fullstendig retningslinjer for åpen publisering av bøker. Søk om støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler Oppdatert: 2018-01-18. Denne veiledningen utgår. Vi registrerer ikke lenger denne typen informasjon i bibliografiske poster. Innledning. Fra 2007 er Universitets- og høgskolebibliotekene pålagt å registrere vitenskapelige bokpublikasjoner for institusjonens forskere med tanke på eksport av data til Database for statitstikk om høgre utdanning(NSD) sin Importtjeneste og autoritetsregister.

Om publikasjonspoeng og publiseringskanaler på nivå 1 og 2

 1. Tidsskriftene må være godkjente publiseringskanaler i NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) på nivå 1 eller 2, og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Artikkelen må være antatt av tidsskriftet, men ikke utgitt, før støtte kan gis
 2. vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette såkalte . kanalregisteret. er utgangspunktet for publiseringer som gir uttelling i finansie-ringssystemet, og man kan søke etter publiseringskanalene for å finne ut om de regnes som vitenskapelige, og i så fall, på hvilket nivå.
 3. Nivå 2 skal i utgangspunkt være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som: 1. oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere 2. til sammen utgir omlag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjone
 4. NSD har tidligere bygd opp Kanalregisteret, en tjeneste for kvalitetssikring og formidling av vitenskapelige publiseringskanaler, som omfatter mer enn 20 000 godkjente publikasjoner,. Kanalregisteret skiller mellom tidsskrifter som gir publiseringspoeng på nivå én eller nivå to og tidsskrifter som er godkjente, men som ikke gir publiseringspoeng
 5. Røverforskning: Åpne publiseringskanaler må kvalitetssikres | John-Arne Røttingen . Vi viste hvordan en rekke vitenskapelige tidsskrifter og forskningskonferanser slipper gjennom tvilsom forskning uten kvalitetskontroll - men mot god betaling. Fenomenet er økende,.
 6. Retningslinjer for Open Access (OA) ved VID vitenskapelige høgskole Vedtatt av prorektor for forskning 29.11.2018 Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelige, enten via åpne publiseringskanaler (Gull OA) eller ved at forskningsresultater deponeres i åpne institusjonelle vitenarkiv (Grønn OA)

Video: Publikasjonskanaler, nivåer og poeng - For ansatte

28. februar: Datahåndtering og personvern: NILU: 2. mars: Datahåndtering og personvern: MF vitenskapelige høyskole: 6. mars: Informasjon om NSD: tilbud. Den årlige rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (NVI-rapporteringen) Frist for nominering av nye publiseringskanaler til DBH er 30. november hvert år, høgskolen anbefaler at dette gjøres løpende gjennom året. Ressurser

Nye publiseringskanaler i Kanalregisteret NSD - Norsk

Rapporteringsinstruksen - Cristi

 1. ar eller i en akademisk tekst, må du vite hva som kreves for at en artikkel innfrir dette kravet
 2. Publiseringsvirksomheten ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. NIFU skriftserie nr. 15/2001 27 nov 2012. NIFU-rapport 2001:15. Rapporten gir en oversikt over publiseringsvirksomheten ved de fire universitetene og tre vitenskapelige høgskoler i tidsrommet 1998-2000.Den viser hvilke publiseringskanaler og publiseringsformer som benyttes, og hvordan publiseringsmønsteret har endret.
 3. dustrien ().Markedet do
 4. Publisere dine vitenskapelige arbeider med åpen tilgang; Oversikt over alle Open Access-tidsskrifter: DOAJ - Directory of Open Access Journals; Her finner du tidsskriftets status i det norske kanalregisteret: DBHs register over publiseringskanaler nivå 1 og 2; Her kan du sammenlikne kvaliteten på forskjellige tidsskrift: WoS Journal.
 5. 2. Ansatte oppfordres til å publisere sine vitenskapelige publikasjoner hos forlag som gir åpen tilgang til publikasjonen så lenge slik publisering ikke går på bekostning av den akademiske friheten eller universitetets målsetting om publisering i velrenommerte publiseringskanaler. 3
 6. Tags: DBH, FRIDA, publiseringskanaler, tellekantsystem, vitenskapelig publisering. This entry was posted on 2009-06-4 at 20:47 and is filed under bibliotek, library. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed
 7. Poeng for vitenskapelige artikler er en vektet størrelse basert på hvert arbeids kombinasjon av. kvalitetsnivå for publiseringskanal oppdaterer NSD sitt register over vitenskapelige publiseringskanaler med gyldige vitenskapelige kanaler på nivå 1 og 2 og gjør disse tilgjengelig for forskningssektoren via Cristin

Publiseringskanaler . Ulike måter å rangere vitenskapelig nivå på forlag og tidsskrifter. Forskningsdata Universitetet i Sørøst-Norge sitt vitenarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Skriftserien This page in English. Arkivere data. NSD arkiverer og tilgjengeliggjør data om mennesker og samfunn. Data som genereres gjennom forskning eller administrative prosesser er verdifulle ressurser som kan gjenbrukes til fremtidige vitenskapelige og pedagogiske formål publiseringskanaler (tidsskrift, serier og forlag). Registeret er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet. Forslag til nye publiseringskanaler kan foreslås ved å registrere en bruker på kanalregisterets nettsider. NS

Publiseringsetikk Som det største fag- og forskningstidsskriftforlaget i Norden er Universitetsforlaget opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering.Forfattere, fagfeller, redaktører og utgivere/forlag er alle etisk ansvarlige for at det som publiseres som vitenskapelige artikler, er ny. Handlingsplan for åpen tilgang til NTNUs forskningspublikasjoner, 2016-2020 1. Utvikling av NTNUs åpne vitenskapelige arkiv (NTNU Open) 1.1 Opprustning av arkivet. Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Publiseringskanaler - Biblioteket US

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har ansvar for arkivering og formidling av data, og Lavik vedlikeholder det norske registeret over godkjente, vitenskapelige publiseringskanaler. På denne «hvitelisten» står i dag rundt 24.000 internasjonale tidsskrift. - Framveksten av røvertidsskrift gir oss rett og slett en god del hodebry, sier. vitenskapelig oversiktsartikkel/review Knyttes til ISSN Bok, vitenskapelig monografi Vitenskapelige monografier Knyttes til ISBN/ISSN Bok, vitenskapelig kommentarutgave Del av bok/rapport Vitenskapelig kapittel/artikkel Boka/antologien må registreres i Cristin og knyttes til ISBN før registrering a Problemet er dog at de fleste av disse henvendelsene er hva jeg vil kalle vitenskapelig forurensning, en forurensning som i stor grad kan påvirke vitenskapelig kvalitet.Verdensomspennende internett-tilgang har åpnet dørene for at vitenskapelige publikasjoner som tidligere var forbeholdt «de få» nå når ut til at langt større internasjonalt publikum vitenskapelig monografi valgt. 2. Knytt så opp personen(e) knyttet til posten. For monografi finnes det bare en type rolle - forfatter. 3. Registrer så punktene God vitenskapelig praksis, språk og tittel. 4. Registrer nå publiseringsstatus for publikasjonen. Nesten alle punktene under denne kategorien er obligatorisk og må.

Vitenskapelig publisering - Wikipedi

The Royal Society, etablert i London i 1660, er Storbritannias ledende vitenskapsakademi og verdens eldste nasjonale selskap for fremme av matematikk og naturvitenskap. Selskapet er et frittstående forskerkollegium som gjennom tildelinger, publikasjoner og forskningsformidling skal bidra til å fremme forskning og innovasjon. Akademiet har omtrent 1600 medlemmer (2017) som er oppnevnt på. Registrering og vurdering av vitenskapelig publisering Forskere registrerer selv sine vitenskapelige monografier, tidsskriftartikler og artikler i artikkelsamlinger i CRISTIN. De leveres så til biblioteket for vurdering i forhold til publiseringspoeng. SØK I PUBLISERINGSKANALER. Poenggivende tidsskrifter med åpen tilgang (Open Access

Vitenskapelig tidsskrift - Wikipedi

Foreslå nye publiseringskanaler - Biblioteket US

•Vitenskapelige publiseringskanaler •Hurtigere oppdatering. Ryddelister DUCT. Ofte spurte spørsmål •Online-versjoner med ISBN utgitt som bok, med kapitler fra ulike år (ikke ISSN) •Ny bok hvert år er nødløsningen. Vi må se på bedre måter å løse dette på etter hver -- Mathematische Zeitschrift Springer-Verlag, Berlin. 1999; 231 : 771-781 Ranestad, Kristian: A geometric construction of elliptic conic bundles in P^4 Mathematische Zeitschrift (ISSN: 0025-5874) 1999 Vol. 231 (4): 771-781 Vitenskapelig artikkel Fra kategorier av publikasjoner til ordinære bibliografiske referanser Dynamiske registre over vitenskapelige ISSN-titler og ISBN-utgivere 0001-9887. Bibliotekets ansatte deltar i forskergrupper og i Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) Høgskolen i Østfold >. Biblioteket > Hvordan skrive oppgave

Brev fra BIBSYS om registrering av vitenskapelig

Innlegg om Vitenskapelig publisering skrevet av Ole Husby. og omsetningen var 2058 millioner pund. Disse tallene står å lese på side 9 i Reed Elsevier Annual reports and Financial Statements 2011.. Nå skal jeg glatt innrømme at regnskaper er ikke noe jeg kan å lese Sakene må være basert på publikasjoner på nivå 1 og nivå 2, som er fagfellevurdert og hvor det er brukt en kanal som er godkjent i registeret over vitenskapelige publiseringskanaler, eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå. Omtale av avlagte doktorgradsavhandlinger inngår her Universitetsforlaget har endret det norske kunnskapssamfunnet. Gjennom 70 år har forfatterne våre formidlet kunnskap som åpner og utvider. Ingen andre norske akademiske forlag kan oppvise en tilsvarende historie preget av innovasjon og gjennomslag ERIH PLUS (originally called the European Reference Index for the Humanities or ERIH) is an index containing bibliographic information on academic journals in the humanities and social sciences (SSH).. The index includes all journals that meet the following requirements: explicit procedures for external peer review; an academic editorial board, with members affiliated with universities or. Foruten vitenskapelige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på at den som ansettes har erfaring fra utvikling og drift av studieprogrammer på et universitets- eller høyskolenivå. Videre legges det vekt på at den som ansettes er motivert for og trives med å arbeide i et spennende miljø på tvers av administrative og faglige grenser

Bibliometri - Wikipedi

formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering; evne til å initiere, Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider, dokumentert utdanningsfaglig kompetanse og praksis. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige Om stillingen Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i historie. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Fagområde for stillingen er historie med vekt på historiedidaktikk og historiekultur. Den som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og. formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering; evne til å initiere, Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Nytt Norsk Tidsskrift - Idun

Førsteamanuensis i rettsvitenskap. Om stillingen Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap dokumentere tilstrekkelige vitenskapelige kunnskaper til å undervise sentrale kurs på bachelor, master og PhD-nivå. formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering Norsk antropologisk tidsskrift er et norsk vitenskapelig tidsskrift for sosialantropologer. Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte artikler, debattinnlegg og bokanmeldelser. Tidsskriftet utgis av Norsk Antropologisk Forening i samarbeid med Universitetsforlaget.Tidsskriftet mottar støtte fra Norges forskningsråd.Fra 1990 til 1995 utkom det med to nummer årlig, og siden 1995 med fire formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering; Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Kpn fo u workshop cri_stin sam_19_11_2013

NSDs register - Biblioteket US

Om stillingen. Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i historie. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap Den norske tannlegeforenings Tidende, populært kalt Tidende, ble grunnlagt i 1890 og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannhelsepersonell.Tidsskriftet, som utgis av Den norske tannlegeforening (NTF), har som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Det skal dessuten fungere som debattorgan og omtale helse-, og. Om stillingen. Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i bærekraftig kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Mediehistorisk Tidsskrift
 • Forholdsmessige kryssord.
 • Rapala isborr skruvdragare.
 • Konzerthaus programm 2018.
 • Thon eiendom.
 • Sinsen dyreklinikk priser.
 • Boot würzburg.
 • The knickerbocker hospital.
 • Seleksjon synonym.
 • Kreisklasse staffel 2.
 • Google photo backup and sync download.
 • Rebirthing seminar.
 • Wrestling figuren müller.
 • Skatt på fonder vid arv.
 • Ü30 party deutschland.
 • Plz albstadt onstmettingen.
 • Rory mcilroy 2018.
 • Aksje app test.
 • Havfruen no.
 • Miraphone 54l jubiläums bariton.
 • Schreiben bøying.
 • Potetsalat vinaigrette.
 • Widerøe parkering torp.
 • Politi lønn under utdanning.
 • Neue westfälische höxter.
 • Gemini terreng.
 • Luvit høyskolen kristiania.
 • Stoffmarkt hanau 2018.
 • Polizei lorch.
 • Forever 21 århus.
 • Congressman.
 • Etasjeskiller trebjelkelag.
 • Heydi bad.
 • Frauenberatungsstelle stellenangebote.
 • Hva er var healthcare.
 • Flughafen paderborn last minutes.
 • Sykehuspartner regnskap.
 • A long long time st thomas.
 • Sedermåltid mat.
 • Teardrop caravan te koop.
 • Ferge trelleborg travemunde.
 • Russebuss forbud 2018.