Home

Arbeidsmiljøloven § 14 15

§ 14-15.Utbetaling av lønn og feriepenger § 14-16.Arbeidsreglement § 14-17.Fastsettelse av arbeidsreglement § 14-18.Frist for innsendelse av arbeidsreglement § 14-19.Arbeidsreglementets gyldighet § 14-20.Endringer i arbeidsreglemen Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Kongen kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning bestemmelsene i kapittel 14, 15, 16 og 17 skal gjelde for arbeidstakere som omfattes av lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv § 14-15. Utbetaling av lønn og feriepenger § 14-16. Arbeidsreglement § 14-17. Fastsettelse av arbeidsreglement § 14-18. Frist for innsendelse av arbeidsreglement § 14-19. Arbeidsreglementets gyldighet § 14-20 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 14-15. Utbetaling av lønn og feriepenger (1) Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. Utbetalingstiden for feriepenger reguleres av ferieloven

I arbeidsmiljøloven § 14-15, tredje ledd fremgår at lønnstrekk ikke kan gå ut over det en arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg selv og sin husstand. Det kan således ikke trekkes mer i lønn enn at det er igjen tilstrekkelig lønn til rimelig underhold for arbeidstakeren og husstanden Arbeidsmiljøloven (§ 14-15 - 2) har regler om når arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn og feriepenger, eksempelvis som følge av feilutbetaling av lønn. Slik vi har omtalt tidligere er det meget snevre grenser for å foreta lønnstrekk. I de Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Kongen kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning bestemmelsene i kapittel 14, 15, 16 og 17 skal gjelde for arbeidstakere som omfattes av lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv Kommentar til arbeidsmiljøloven § 15-14. Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd kan arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstakeren har «gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen»

Arbeidsmiljøloven - aml Last ned loven som PDF Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote Les mer om: Arbeidsmiljøloven; Egenandel i forbindelse med pensjonsordning. Etter § 14-15 (2) bokstav b kan det foretas trekk i lønn og feriepenger for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, samt for offentlige tjenestepensjonsordninger Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven (aml) § 14-15, annet ledd, er at det ikke kan gjøres trekk i arbeidstakers lønn eller feriepenger. Skrevet av: Bente Schei Ystehede, advokat i Utdanningsforbundet. Publisert 08.09.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år Aml. 2005 § 14-15 (2 ) oppstiller et forbud mot trekk i lønn og feriepenger. Forbudet er ikke unntaksfritt, selv om det er tale om snevre unntaksbestemmelser. Det synes klart at lov-giver har intensjoner om et sterkt vern av arbeidstakers lønn. Selv om begrensninger Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 14-9. Midlertidig ansettelse Første ledd Bestemmelsen slår innledningsvis fast arbeidsmiljølovens hovedregel: Ansettelser skal som den klare hovedregel være faste. Dette er i tråd med lovens formål om å skape gode og trygge arbeidsforhold. Prinsippet om fast ansettelse har bred politisk oppslutning både nasjonalt og i EU. I forbbindelse med.

§ 14-15.Utbetaling av lønn og feriepenger - Arbeidsmiljøloven

I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-15 har arbeidsgiver som utgangspunkt ikke anledning til å foreta trekk i den ansattes lønn og feriepenger. Bestemmelsen åpner likevel for at trekk kan foretas, dersom visse vilkår er oppfylt. Les mer Arbeidsavtale for daglig lede Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-15 tredje ledd, og sikter til det som er kjent som satsene for livsopphold. Disse satsene oppdateres årlig, og vil avhenge noe av hvor i landet arbeidstakeren bor, livssituasjon og forholdene for øvrig Lovkommentaren til arbeidsmiljøloven gir utførlige merknader til de enkelte bestemmelsene i loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis og litteratur.Siden forrige utgave kom i 2013, har loven blitt endret flere ganger, blant annet med utvidels Av arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c fremgår det at «trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt () når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Av forarbeidene, Ot. prp. nr. 50 (1993-1994) s. 144,.

Forbudet mot trekk i lønn og feriepenger En fremstilling av reglene i arbeidsmiljøloven § 14-15 andre til femte led Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-15 er det i utgangspunktet forbudt å trekke i lønn eller feriepenger, men det kan gjøres unntak i følgende tilfeller:. Når det er hjemlet i lov. For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger m.m. Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-15 har arbeidsgiver som utgangspunkt ikke anledning til å foreta trekk i den ansattes lønn og feriepenger. Bestemmelsen åpner likevel for at trekk kan foretas, dersom visse vilkår er oppfylt. Les mer Arbeidsavtale for daglig lede

Det samme gjelder bestemmelsen i § 14-15 om utbetaling av lønn og feriepenger. De øvrige bestemmelsene i kap 14 er - som før - straffrie. Ved overtredelse av de øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, dvs kap 2-7 og kap 9-11, kan straff anvendes dersom man finner at det foreligger forsettlig eller uaktsomme overtredelser Arbeidsmiljøloven stiller krav til hvordan denne skal se ut, se arbeidsmiljøloven § 14-15 femte avsnitt. 5. Ferie. Reglene følger av ferieloven. Enhver arbeidstaker i lønnet arbeid, både faste og midlertidige ansatte, har rett til ferie. Hvor mye ferie har man rett på

Arbeidsmiljøloven har dessuten minimumsbestemmelser for hva en arbeidsavtale skal inneholde. jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd. Manglende skriftlig arbeidsavtale eller at påberopte forhold ikke reflekteres i arbeidsavtalen, vil også som nevnt kunne få konsekvenser Arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd sier at trekk i lønn og feriepenger ikke kan gjøres, unntatt: a) når det er hjemlet i lov, b) for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av fore-takspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsord

arbeidsmiljøloven-logo1 | Jeanines Blogg

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

at det er trekkforbud i det som anses som lønn etter arbeidsmiljøloven § 14-15, at ensidig endringer i lønn fra arbeidsgivers side til arbeidstakers ugunst faller utenom styringsretten og kan representere en formuriktig endringsoppsigelse Arbeidsmiljøloven § 14-15 stiller krav til utbetaling av lønn, samt stiller opp en hovedregel om forbud mot å foreta trekk i lønn. Beskyttelse av arbeidstakers lønnskrav står sentralt i norsk rett generelt, og arbeidsgiver plikter å overholde sine forpliktelser i så måte Lønnstrekk som ikke omfattes av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-15 nr. 2 bokstav a, b, d, e eller f, må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det følger av bokstav c i samme bestemmelse. Avtalen må være skriftlig og inngås før beløpet eventuelt trekkes fra lønnen Hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 14-15 er at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i de ansattes lønn. Bestemmelsens andre ledd bokstav a)-f) inneholder imidlertid unntak fra denne hovedregelen. Et av de lovbestemte unntakene innebærer at arbeidsgiver likevel kan foreta trekk i lønn, dersom dette på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale , jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstav c)

§ 15-14. Avskje

Arbeidsmiljøloven vi har i dag, ble laget i 2005. Den trådte i kraft 1. januar 2006. Dens fulle navn er «Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern». Loven overtok da for «lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977». Arbeidsmiljøloven gjelder for de aller fleste arbeidsforhold. Både offentlige og private Arbeidsmiljøloven». Ombudsmannen legger til grunn at det her siktes til arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c, hvor det heter at trekk i lønn og feriepenger ikke kan gjøres unntatt «når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale» Av arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c fremgår det at «trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt () når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». I den ovennevnte saken uttalte ombudsmannen følgende om tilbakebetalingskravet Dom: Tvist om lønnstrekk fra arbeidsgiver. Saken gjaldt lovligheten av trekk i lønn fra arbeidsgiver og hvorvidt trekket var i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-15 Arbeidsmiljøloven § 14-15 femte ledd omfattes ikke av oppregningen i arbeidsmiljøloven § 18-6, og er derfor ikke omfattet av Arbeidstilsynets påleggskompetanse. 6.2 Forslag på høring . Det ble foreslått å utvide Arbeidstilsynets påleggskompetanse etter § 18-6 til også å gjelde arbeidsmiljøloven § 14-15 femte ledd

Arbeidsmiljøloven Paragraf 14-15. Arbeidsmiljøloven Paragraf 14-2. Arbeidsmiljøloven Paragraf 14-6. Arbeidsmiljøloven Paragraf 14-3. Arbeidsmiljøloven Paragraf 14 4a. Arbeidsmiljøloven Paragraf 14-5. Arbeidsmiljøloven Paragraf 14a. Ammi Ji Ammi Ji. Puhekyvyn Menetys. Las Palmas Nyholm Ot.prp. nr. 54 (2008-2009) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Side 1 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Dato 17.06.2005 nr. 62 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret LOV-2015-12-18-104 fra 01.01.2016 Publisert I 2005 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2006 Endrer LOV-1977-02-04- Det fremgår dessuten av arbeidsmiljøloven § 14-15 (2), at trekk i lønn bare kan gjøres i helt spesielle tilfeller. Trekk i lønn med begrunnelse i at legen er fritatt fra arbeidsplikt for å overholde vernebestemmelsene, er ikke slike spesielle tilfeller Arbeidsmiljøloven fastsetter at det ikke kan gjennomføres trekk i lønn og feriepenger, med unntak av i tilfeller som er særskilt fastsatt i arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd. Formålet med bestemmelsene er å sikre at arbeidstaker mottar lønnen sin mest mulig ubeskåret, og at lønnen skal være forutsigbar

Arbeidsmiljøloven § 14-15 angir 6 tilfeller hvor det kan gjøres trekk i lønn og feriepenger. Det kan blant annet gjøre strekk «når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Det er dermed ingen tvil om at det kan inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om arbeidsgivers rett til å foreta trekk i lønn Det følger av arbeidsmiljøloven §14-15 annet ledd bokstav c) atTrekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt « () når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Som følge av denne bestemmelsen har m ange arbeidsavtaler formuleringer som innebærer at arbeidsgiver kan foreta lønnstrekk ved feilutbetalinger mv Ved delvis og periodevis arbeid er det videre vedtatt at det skal fremkomme av arbeidsavtalen når arbeidet skal utføres, og hvordan det skal beregnes, se arbeidsmiljøloven § 14-15 første ledd. Hvorvidt det foreligger en fast ansettelse, må vurderes konkret i hver enkelt sak

Video:

Trekk i lønn - Regler Arbeidsmiljøloven AdvokatTip

 1. Samfunnsfag kap 14-15. STUDY. Flashcards. Learn. Write. Spell. Test. PLAY. Match. Gravity. Created by. pernille_johnsen. Terms in this set (39) Arbeidsmiljøloven. Hensikten med arbeidsmiljøloven er å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Loven er bygd opp på tre viktige grunnprinsipper:.
 2. Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstav b) kan det trekkes i lønn og feriepenger for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger
 3. Trekk i lønn og feriepenger er ikke tillatt, unntatt i de tilfellene som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstav a til f.. Her er det gjort unntak for lønnstrekk som har hjemmel i lov, som er avtalt skriftlig på forhånd, fagforeningskontingent og lignende som er bestemt i tariffavtale, for arbeidstakers egenandel til pensjons- eller sykekasser, erstatning for visse skader og tap.
 4. I arbeidsmiljøloven av 2005 ble det innført en regel som innebærer at arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, som hovedregel skal anses som fast ansatt. Det har imidlertid vært en viss uklarhet om denne fireårsregelen kommer til anvendelse ved midlertidig ansettelse hjemlet i tariffavtale etter arbeidsmiljøloven § 14-9 tredje ledd
 5. Trekk i lønn kan kun foretas i følgende tilfeller, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-15: 1. Lovbestemte trekk 2. Pensjonsinnskudd og tariffbestemt trekk til OU-fond trekkes fra og med tiltredelsesdato 3. Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren 4
 6. Utbetalingsmåten, adgangen til å foreta trekk i feriepenger og plikten til å gi opplysninger om hvordan feriepengene er regnet ut, reguleres av arbeidsmiljøloven § 14-15. (8) (Utbetaling fra trygden

Kan arbeidsgiver kreve tilbakebetalt for mye utbetalt lønn

Dette gjelder selv om lønningsdagen er fastsatt til en dag i streikeperioden. Dersom det ikke har vært praktisk mulig å stanse lønnen i forkant av en arbeidskamp, kan arbeidsgiver gjennomføre lønnstrekk i ettertid i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav f. Ferie kan avvikles som normal Utbetalingsmåten, adgangen til å foreta trekk i feriepenger og plikten til å gi opplysninger om hvordan feriepengene er regnet ut, reguleres av arbeidsmiljøloven § 14-15. 11. I lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak skal § 55 tredje ledd siste punktum lyde Arbeidsmiljøloven § 14-15 inneholder bestemmelser om når trekk i lønn kan foretas. Lønnstrekket må begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Vurdering av «det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold» må bl

Arbeidsmiljøloven - Rettsdat

 1. § 15-14. Avskjed - Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven
 2. Arbeidsmiljøloven - am
 3. Forbud mot lønnstrekk - Codex Advoka
 4. Uanmeldt trekk i lønn - Utdanningsforbunde
 5. § 14-9. Midlertidig ansettelse - Arbeidsmiljøloven ..
 6. § 14-9. Fast og mid

Arbeidsmiljøloven - regjeringen

 1. Trekk i lønn og feriepenger - Advokat
 2. § 15-3. Oppsigelses
 3. Arbeidsmiljøloven § 14-2

Lov om ferie [ferieloven] - Lovdat

 1. § 15-3. Oppsigelsesfrister / Oppsigelsestid Arbeidsmiljøloven
 2. Arbeidsmiljøloven: Hvilke regler gjelder? - Codex Advoka
 3. Arbeidsplikt, lydighetsplikt og lojalitetsplikt - Codex
 4. Trekk i lønn - Norsk Psykologforenin
Krav om tilbakebetaling av feilutbetalt lønn - EY - NorwayRana Blad - FellesforbundetPPT - Kravene til psykososialt arbeidsmiljø PowerPointOslo kommune sier opp enda et vikarbyrå
 • Didrikson thelma parkas gul.
 • Sy til voksne.
 • Dåpstale dikt.
 • Medusa hercules.
 • Ferrari f12 trs.
 • Unbrakosett.
 • Alle freien wohnungen in brandenburg an der havel.
 • Hellviktangen meny.
 • Fredag og helg.
 • Bonn heute verkaufsoffen.
 • Las iglesias mas bonitas para bautizo df.
 • Cocosa sjokoladekuler.
 • Online rpg dragon.
 • Warhammer 40000 emperor.
 • Kia sportage test 2012.
 • Typisk norske gjenstander.
 • Die färberei graz.
 • Gastritis hausmittel.
 • Norwegian bokmål or nynorsk.
 • Hanf ernten video.
 • Weingut priesterseminar trier.
 • Mattemagisk påskekrim.
 • Fritid engelsk.
 • Black crows camox freebird 2016.
 • Liquid sunday lineup.
 • How to write a cover letter.
 • Drue blader.
 • Zellige fliser.
 • Kilimanjaro snl.
 • Koble 87 rele.
 • Ü30 party erfurt morgen.
 • Leg köln.
 • Pest übertragung.
 • Busreisen weihnachten silvester deutschland.
 • Svea eureka størrelse.
 • Hvor mange blir drept hvert år i trafikken i eu landene.
 • Blir vann tyngre når det fryser.
 • Kinarestaurant karlstad.
 • Master økonomi og administrasjon deltid.
 • What is a dns server address.
 • Leiepriser fredrikstad.