Home

Fleksitid regler

Fleksibel arbeidsti

 1. Avtale om fleksitid kan være én form for fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidstakeren mulighet til selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer. Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver
 2. Fleksitid er en mer spesialisert form for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Fleksitid er når medarbeiderne har en kjernetid hvor alle medarbeiderne som er med i ordningen er til stede. Videre er det en ytre arbeidstid som angir tidspunkt for når arbeidstaker selv kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen
 3. Overtid skal være pålagt, mens fleksitid er det opp til den enkelte å bestemme innen de rammer som finnes i avtalen. Derfor er det slik at en som normalt har arbeidstid fra kl. 08.00 til kl. 15.45, men en dag kommer kl. 09.00 og blir pålagt overtid av arbeidsgiver den dagen, skal ha overtidskompensasjon fra kl. 15.45
 4. Fleksitid er allerede opparbeidet og trekkes av tidsregnskapet. Om en ansatt for eksempel har avspasert fra kl. 08:00-09:00, men så blir pålagt å arbeide ut over ettermiddagen, vil overtiden begynne å løpe kl. 15:45 om vinteren og 1500 om sommeren om virksomheten følger den arbeidstiden som er vanlig i mange statlige virksomheter
 5. Fleksitid, avspasering og ferieavvikling Dersom det ikke finnes gode systemer for håndtering av informasjon rundt fleksitidsordninger, kan det oppstå problemer i form av manglende oversikt. Dette kan for eksempel føre til et rush av ansatte som ønsker å ta ut plusstimer på samme tid, typisk inneklemte dager i mai
 6. Reglene om arbeidstid og overtid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven gir unntak for arbeidstakere som har: Ledende stilling Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner
 7. For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter fellesbestemmelsene § 15. For arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid, innenfor rammene av daglig og ukentlig arbeidstid i denne avtale. 3

- Tidligere har vi fått beskjed om at det er helt greit å bruke disse timene i mellomjula. Vanlig kontortid er fra klokka 8.00 til 16.00 med fleksitid. I mellomjula har vi åpent 9.00−14.00. • Se om du har krav på tillegg julafte Dette kan blant annet inneholde regler om avspasering. Det er imidlertid normalt at det ikke er inngått detaljregler om hvilke regler som gjelder ved avspasering. Det kan imidlertid være en fornuftig løsning, at en arbeidstaker som har jobbet mer enn det som er avtalt i avtalen, kan at dette ut i fritid når det er mindre å gjøre YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer om overtidsbetaling. Den viser at kun halvparten av norske arbeidstakere opplever at arbeidsgiver alltid følger reglene for overtidsbetaling, skriver de i et innlegg i Dagsavisen. Samtidig svarer ca. hver tiende at de opplever at reglene for overtidsbetaling sjelden eller aldri følges, heter det i innlegget

Dette må du vite om reglene for arbeidstid og overtid

Hvordan er reglene for fleksitid? - Leder

Fleksitid skiller seg fra overtid ved at det er den ansatte selv som velger å arbeide mer for senere å kunne ta ut overskuddet i form av avspasering av fleks. Last ned eksempel på fleksitidsavtale. Avregningsperiode. regler for hva som skal skje med opparbeidet fleksitid Fleksitid er en arbeidstidsordning, hvor arbeidstaker gis rom til selv å bestemme daglig og ukentlig arbeidstid.. Fleksitid er på mange arbeidsplasser lagt opp slik at der er en felles kjernetid som alle forventes å være til stede, og et tidsrom utenom der en kan «flekse» ved enten å komme og gå tidlig eller komme og gå senere enn den vanlige arbeidstiden, og likevel oppfylle. For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter fellesbestemmelsene § 15. Plusstimer kan ikke utbetales, kun avspaseres. Vurderer din enhet å innføre fleksitid? # Forutsetningen for fleksibel arbeidstid er at flertallet av de ansatte ved enheten din ønsker denne ordningen. Dette skal avgjøres ved avstemning Avtalen som foreslås, synes å legge innføringen av fleksitid til arbeidsgivers styringsrett. Det foreslås en ytre ramme (07.00-18.00) og en kjernetid (09.00-15.00) samt regler for antall pluss og minustimer som kan overføres fra en måned til en annen. I tillegg inneholder avtalen regler for avspasering. Andre fleksible ordninge Aftenposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Aftenposten har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Aftenposten sentralbord: Tlf. 22 86 30 00 - Adresse: Akersgata 55, 0180 Osl

Statens personalhåndbok 2020 - 9

Som følge av koronaviruset er partene i arbeidslivet enige om en midlertidig endring av bestemmelsene for fleksitid for ansatte i Oslo. - Vi ønsker å redusere tettheten av folk på arbeidsplassene, og samtidig gi mer fleksibilitet for alle de som sjonglerer barnepass og hjemmekontor i en annerledes hverdag, sier Erik Graff, Akademikernes forhandlingsleder i Oslo Sitter du i tillegg ansvarlig for turnusarbeid og fordeling av vakter kan du enten stole på at du har god oversikt over reglene i Arbeidsmiljøloven eller du kan skaffe deg et system som fordeler vaktene i tråd med gjeldende regelverk og tariffavtale for din bedrift

Hvilke regler gjelder for bruk av merarbeid/overtid? Svar: Vilkårene for merarbeid og overtid er de samme, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6. Dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt arbeidstid Regler for fleksitid. For å ha fleksitid, må det være en skriftlig avtale på arbeidsplassen og med den enkelte ansatte om dette. Fleksitidsavtaler bør si noe om. Normaldagens lengde. Mange har avtalt kortere arbeidsdager om sommeren enn om vinteren, så det trenger ikke være 7,5 time hver dag Fleksitidsavtale: Arbeidstakar sjølv kan variere når på dagen og i veka han eller ho møter på jobb. Mange verksemder i staten har kjernetid mellom 09.00 og 14.30. Frå 1. januar 2018 blir den ytre ramma for fleksitid 06.00 på morgonen og til 21.00 om kvelden; Meir om fleksitidavtalen i Statens personalhandbok. Sommartid/vinterti

Lovens regler er absolutte, men det kan avtales gunstigere ordninger mellom partene i den enkelte virksomhet. I staten er det for AVYOs del hovedtariffavtalen mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), YS-Stat, LO-Stat og Unio, eventuelt avtalen mellom Akademikerne og staten, som regulerer arbeidstidsordningene for de ansatte Arbeidstid. På denne siden finner du informasjon om arbeidstid, overtid, lovpålagte pauser, gjennomsnittsberegning av arbeidstiden mv Reisetid ut over alminnelig arbeidstid regnes ikke som fleksitid, men kan avspaseres i tillegg til det en har opparbeidet av fleksitid, jf. fellesbestemmelsene § 8 - 2. Det vises til Hovedtariffavtalene § 8 for uttømmende regler. Avtalen løper inntil den sies opp av en av partene lokalt eller den sies opp av partene sentralt I dagens arbeidsliv med mulighet til å arbeide via PC'en omtrent over alt, er det ikke enkelt, verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker, å overholde reglene for arbeidstid og overtid. Her får du en oversikt over reglene som gjelder. I følge undersøkelser jobber over halvparten av arbeidstakerne i Norge overtid hver uke, og en tredjedel av [ Regler om fleksitid nedfelles i bedriftsavtale eller personalhåndbok, og helst bedriftsavtale, slik at tillitsvalgte har forhandlingsrett. Om man har en kontrakt som sier at arbeid utover ordinær arbeidstid må påregnes, kan man da kreve overtidsbetalt for disse timene

2. Bruk av fleksitid Samordnes av den enkelte leder. Avgjørelsen om eventuelt fritak fra fleksitidsordningen (dvs. fast arbeidstid) tas av kommunalsjef. I tvilstilfeller legges avgjørelsen til organisasjon og HR sjef. 3. Kontortid Arbeidstid for arbeidstakere på vanlig dagtid i kommunen er 37,5 t/uke jfr. arbeidsreglement for Sandefjord kommune Reglene knyttet til arbeidstid kan være kompliserte. Her får du svar på spørsmål knyttet til gjennomsnittsberegning, fleksitid, redusert arbeidstid og hvem som er unntatt reglene for arbeidstid Det er regler for når arbeidsgiver rettmessig kan pålegge overtidsarbeid. Generelt gjelder at overtid ikke kan pålegges med mindre det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov for det. Avtalen må med andre ord ikke utformes slik at det fremstår som om overtidsarbeid er en fast ordning

Fredrikstad tingrett avviste enstemmig søksmålet mot de fire sykepleierne. - Det er gledelig at retten har tatt NSFs påstand til følge og avvist hele saken, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen Jeg er 50% sykemeldt pga senebetennelse i armen. Jeg jobber halve dager, kommer som regel mellom 7 og 9 et sted og jobber 4 timer... Jeg har fleksitid. Her om dagen følte sjefen min (som ikke har personalansvar, det er han over der igjen som har personalansvar for meg) at han ikke klarte å svare. Permittering: Alt fra A-Å. Med permittering menes en midlertidig ordning der arbeidstaker etter pålegg fra arbeidsgiver fritas for arbeidsplikt på grunn av midlertidig mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter, for eksempel produksjonshindring. Under permitteringen slipper arbeidsgiver å betale lønn Fleksitid, overtid og reisetid. Det finner du under tidssaldo. De heter saldo fleksitid og saldo reisetid/overtid. Saldoene oppdateres hver natt og vises i timer og minutter. Detaljer for fleksitid, overtid og reisetid finner du ved å trykke på ikonet øverst til høyre i tidssaldo

Samtidig har loven en regel som sier at for arbeidstakere som ikke kan forlate arbeidsplassen under pausen, skal pausen likevel medregnes i arbeidstiden. Det får betydning for betaling og overtidsbetaling til den ansatte. pauser Kapittel 10. Arbeidstid (§§ 10-1 - 10-13 En avtale om fleksitid skal gjøres skriftlig og underskrives av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er tilstrekkelig at det lages et vedlegg til arbeidsavtalen. Grensen for overtid går på 9 timer per dag eller 48 timer per uke Tekst: Runar Homble (2007) Etter arbeidsmiljøloven § 10-2 kan arbeidstakere ha rett til både fleksibel arbeidstid og redusert arbeidstid. For begge alternativene er det et vilkår at arbeidstidsordningen kan innføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som vil være en «vesentlig ulempe» for virksomheten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Saker om redusert og fleksibe Disse spørsmålene var sentrale da Høyesterett tok stilling til om tiden en polititjenestemann hadde brukt på reiser til og fra et annet arbeidssted enn det som var hans vanlige, og som lå utenfor hans alminnelige arbeidstid, skulle regnes som arbeidstid etter reglene i arbeidsmiljøloven

Ofte stilte spørsmål om arbeids- og fleksitid

Fagartikler - NegotiaLederportal - en unik oversikt over ressurser og avvik i

Du kan maksimalt få sykepenger i 52 uker. Tidsbegrensingen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt. Det er egne regler for deg som er mellom 67 og 70 år. Har du brukt opp retten på 52 uker? For å få rett til sykepenger på nytt, må du som hovedregel ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra NAV En avtale om fleksitid innebærer ikke at arbeidsgiver og arbeidstaker står friere i forhold til lovens grenser for arbeidstid. Arbeidsmiljølovens rammer gjelder fullt ut, noe som betyr at reglene for hva som er alminnelig arbeidstid, hva som er å anse som overtid og hvor mye arbeidstaker samlet har lov til å arbeide innenfor en gitt periode, er de samme både i og utenfor en fleksibel. Det er i arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) gjort unntak for reglene om arbeidstid for arbeidstakere i ledende stillinger. Det avgjørende ved bedømmelsen av hvorvidt arbeidstakeren har en ledende stilling er hvorvidt arbeidet er av ledende art. Det må vurderes ut fra stillingens funksjon, arbeidsoppgaver og ansvarsområde Fleksitid er arbeidstakerstyrt. Om man har fleksitid med kjernetid, har man også yttergrenser for når man kan arbeide. F. eks 0700-1800 som yttergrenser, 0730-1530 som normaltid og 0900-1400 som kjernetid. Da kan man jobbe inn timer fra 0700-0730 og fra 1530-1800. Disse kan man ta ut mellom 0730-0900 og fra 1400-1530 Vi har et regelverk som fastsetter rammer og arbeidstid blant annet bruk av fleksitid, overtid, nattarbeid, skiftordninger og ferier. Forbundssekretær i NTL Thomas Sandvik kommer for å skolere oss rundt regler om fleksi- og overtidsordningene

Vi har et regelverk som fastsetter rammer og arbeidstid blant annet bruk av fleksitid, overtid, nattarbeid, skiftordninger og ferier. Forbundssekretær i NTL Guro Vadstein kommer for å skolere oss rundt regler om fleksi- og overtidsordningene Fleksitid. Fleksitid betyr at det finnes en kjernetid der alle må være på jobb. I tiden utenfor, den ytre arbeidstiden, velger du selv når du starter og slutter på jobb innenfor visse tider: Kjernetiden er fra klokken 09.00 til 14.30; Ytre arbeidstid er fra klokken 06.00 til 09.00 og fra kl. 14.30 til kl. 21.0 At den ansatte kan kontrollere egen arbeidstid eller har fleksitid, Vi arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk og Redaktørplakaten. Kurser er levert av Oslo Børs, Oslo Market Solutions og Interactive Data. Kurser er 15 minutter forsinket Tvist om forståelse av reglene for fleksibel arbeidstid avgjøres av rådmannen og partene lokalt i morkommunen i henhold til Hovedavtalen. 7. Særavtale . Dette reglementet er en lokal særavtale. Regler for fleksibel arbeidstid i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger kommune. KS Medlemsservice. Medlemsservice har telefontid kl. 9.45-15.00 hver dag for henvendelser om arbeidsgiverrelaterte spørsmål knyttet til koronasituasjonen.. Les informasjonen om koronasituasjonen på ks.no før du kontakter KS Medlemsservice. Det kan hende du finner svar på dine spørsmål der

Les mer om reglene for fravær. Du kan også lese mer om fravær ved ferie og utenlandsopphold under avsnittet Si fra til oss hvis situasjonen din endrer seg nederst på siden. Du kan få trekk i utbetalingen. Dersom du ikke overholder aktivitetspliktene som er avtalt,. I følge de gamle reglene kunne dessuten bare inntil to uker av de lovbestemte feriedagene overføres til året etter. Dermed risikerte langtidssjukemeldte at de ikke fikk brukt alle feriedagene. Ved endringen i 2014 ble altså begrensningen fjernet slik at all lovbestemt og ubenyttet ferie blir overført til året etter Bakgrunn: Mer fleksitid for statsansatte under koronakrisen. Bygger opp timer. Fafo finner at 60 prosent av de ansatte har brukt de nye tidene for fleksitid. De fleste gjør det noen ganger i måneden eller sjeldnere. Den tidlige starten er mer populær enn timen fra 20 til 21

Seks ting du må vite om fleksitid Visma Blo

Reglene om arbeidstid kan virke kompliserte og man bør sette seg inn i arbeidstidskapittelet i aml i forbindelse med problemstillinger på dette området. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med andre mer erfarne tillitsvalgte eller Negotia sentralt Du har rett til fri fra jobb for å amme barnet ditt. Alle har rett til inntil én time ammefri med full lønn, så lenge barnet er under ett år og arbeidsdagen er minst sju timer. Noen har rett til enda mer betalt ammefri, for eksempel hvis du jobber i staten eller kommunen. Pumping er sidestilt med amming

Overtid - Arbeidstilsyne

PM-2017-13: Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

Regler for avvikling av ferie/fleksitid. fra arbeidstilsynet. Andersen, Gustav K. 2010-11-18. Hvor mye ferie har du krav på? Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager Arbeidsmiljøloven har særlige regler som unntar ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger fra lovens regler om arbeidstid og overtid. Hva ligger i disse reglene? Alminnelige arbeidstakere har i utgangspunktet krav på et overtidstillegg på 40 % i tillegg til den vanlige grunnlønnen, og er omfattet av begrensninger for bruk av overtid.. Overtidsarbeid uten overtidsbetaling. Denne artikkelen ble publisert i DN 13. mars 2017. I DN mandag 6. mars kunne vi lese om en kraftig økning i unge arbeidstakere, gjerne i deres første jobb, som ikke mottar overtidsbetaling for overtidsarbeid

Sjefen bestemmer når du får avspasere - Fagbladet

Reglene i arbeidslivet regulerer rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og er laget for at man skal ha en størst mulig forutsigbarhet og trygghet. Her får du informative og nyttige artikler om reglene i arbeidslivet, konkrete svar på spørsmål og verifulle tips fra noen av Norges fremst eksperter på arbeidsrett Andelen med fleksitid har økt med rundt 12 prosentpoeng fra 2004 til 2017. Tilgangen til fleksitidsordninger henger i større grad sammen med type stilling og type arbeid, enn om arbeidstaker har individuelle behov, ifølge rapporten. Kjønn, alder eller det å ha små barn har liten betydning for om arbeidstakeren har fleksitid eller. Her er de nye reglene for fleksitid i staten; Her er de nye reglene for fleksitid i staten. Etter å ha fått forsikringer om nok hviletid for de ansatte, har LO Stat inngått ny fleksitidsavtale med staten. Avtalen gjelder i en prøveperiode på 18 måneder og skal evalueres underveis. Publisert: 10. november 2017 19:05

Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid, som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver. Regler om avspasering av opparbeidet plusstid. Forholdet til overtid, andre avspaseringsordninger m.v Ved arbeidsmiljøloven av 2006 ble det innført regler om gjennomsnittsberegning som medførte store endringer i forhold til den tidligere arbeidsmiljøloven av 1977. Reglene om arbeidstid er et område der det har skjedd en utvikling over tid, og regelen ble senere endret i 2015 ved at timetallet for maksimal arbeidstid i § 10-5 første ledd ble økt fra arbeidstid fra 9 til 10 timer Dersom det er innført fleksitid er det viktig å være klar over at det er arbeidstakeren som styrer bruken av fleksitid og ikke arbeidsgiver. Kompensasjonsreglene for arbeid utover normal arbeidstid kan ikke kombineres med reglene om overtidsbetaling. Søn-, helge- og nattarbeid Alt om fleksibel arbeidstid (fleksitid) Overtid og avspasering # Alt om overtid og avspasering. Uttak av fleksitid, overtid og reisetid # Det er tre ulike tidsregnskap for fleksitid, overtid og reisetid. Fleksitid kan opparbeides i plusstimer og tas ut i fritid som fleksitidsdager etter eget tidsregnskap, med inntil 24 dager pr. år

Kan vi nekte en ansatt å avspasere tiden som er

Det gis derfor ikke rett til å opparbeide fleksitid mellom kl.08.00 og 10.00. Ansatte med deltidsstillinger under 5,45 timer per dag, får ingen reduksjon i arbeidstiden, men har allikevel anledning til å velge å starte arbeidsdagen kl.10.00 Både arbeidsmiljøloven og tariffavtaler har regler om dette og det er det vi skal se nærmere på i det følgende. Arbeidsmiljøloven § 10-9 første ledd slår fast at arbeidstaker minst skal ha én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time

7 vanlige misforståelser om overtidsbetalin

Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a. Det finnes spesielle regler for dem som jobber skift, turnus, om natta eller på helligdager. Da skal du ikke jobbe mer enn 38 timer for hverdagsarbeid og 36 timer for arbeid gjennom hele uka. Til tross for lovbestemmelsen, har arbeidsgiver plikt til å vurdere om arbeidstida er forsvarlig Vi tilbyr nettkurs om arbeidstid - fleksitid og andre former for gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Inngår i en serie på 4 enkeltkurs våren 2020 som setter fokus på temaet arbeidstid. Innhold: Reglene om arbeidstid er i skuddet som aldri før Råd til sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen - anlegg, verft, skip, mv. Arbeidsplasser der ansatte lever tett på hverandre over tid, som for eksempel brakkerigger, vil være spesielt usatt for smittespredning

Alminnelig arbeidstid - Virk

Regler for fleksitid og brukerveiledning for Min tid er tilgjengelige i Medarbeiderhåndboken. Ferie Registrering og godkjenning av ferie skjer på vanlig måte, men frist for fastsetting er i år endret til 1. juni fleksitid for dette vil dette bli registrert i en egen saldo. Regel Dersom du velger Regel kan du angi at du skal arbeide overtid eller at du har vært på reise. Registrering av reise Når du registrerer fleksitiden din og deretter bruker regel for reise vil eventuell plusstid etter full arbeidsdag bli lagt i en egen saldo for reisetid eller individuell avtale om fleksitid etter aml. § 10-2 (3), anses ikke for å ha tilstrekkelig forutsigbar plassering av arbeidstiden til å innfri lovens krav om oversikt over arbeidstiden. Tilsatte med fleksibel arbeidstid må derfor daglig registrere sin arbeidstid i eget skjema som er utarbeidet av Personal- og organisasjonsavdelingen

Lover og regler for arbeidstid i Norge - Arbeidslivet

Nye regler for dagpenger fra 1. juli Skatt. Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018 Kommende arrangementer. Rentebeslutning. 5. november kl 10:00 - 11:00. Skatteoppgjøret - Siste pulje er klar. 26. november. Skattekortet/ skattetrekkmeldingen for 2021 er klart. 15. desember Ved ulike løsninger for fleksitid kan det avtales at den arbeidede tiden kan avspaseres på et senere tidspunkt, Med arbeidsfri menes tiden den ansatte har fri fra jobb. I tillegg til reglene for alminnelig arbeidstid og overtid er dette regelen som brytes hyppigst Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid finner vi i kapittel 10. Disse reglene omtales ofte som arbeidstidsbestemmelsene. Alle arbeidstakere som er omfattet av disse bestemmelsene har et lovbestemt krav på overtidsbetaling. Det er ikke mulig å fraskrive seg retten til overtidsbetaling I Os kommune har vi driftet «ønsketurnus» i Omsorgstjenesten over 20 år. Det er benyttet i ulike grupper og sammenhenger som på ulike avdelinger på sykehjemmet, tjenesten for funksjonshemmede, bofellesskap for yngre flyktninger, hjemmetjenesten o.s.v Innfører strenge regler for ansatte. Stavanger kommune innfører fra i dag langt strengere regler for egne ansatte på grunn av corona-viruset. 12.mars 2020 Av Ståle Frafjord. • Bruk av hjemmekontor og fleksitid. Dette gjøres både for forebygge og begrense smitte,.

Her er de nye reglene for fleksitid i staten FriFagbevegels

Statsansatte får mer fleksitid slik at de skal kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen. Rammene for arbeidstiden ble endret i dag. Normalt har statsansatte kjernetid fra. For fleksitid mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 og på frilørdager skal det ikke utbetales godtgjørelse etter fellesbestemmelsene kap. 9. For arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid innenfor rammene av daglig og ukentlig arbeidstid i denne avtale under de forutsetninger som ellers følger av denne. Fleksitid Å tilby fleksible og tilpassede arbeidstidsordninger er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. tidBANK® gir deg oversikt over fleksitidsregnskapet. Både for den ansatte selv og for lederen. Normalarbeidstiden til den ansatte, samt virksomhetens flekstitidsreglement legges til grunn for de automatiske beregningene i tidBANK®. tidBANK® gir hver ansatt. Fleksitid - avregningen kan forskyves. Fram til 31. august 2020 kunne tidspunktet for å avregne fleksitid forskyves. Denne ordningen er ikke forlenget ytterligere. Enigheten om å oppheve grensene for å avregne opparbeidet plusstid midlertidig fulgte av en tilleggsprotokoll til særavtalen, se PM-2020-7 Fleksitid for elever Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen

Hvilke regler gjelder for ferie i oppsigelsestiden? By Eivind Arntsen / In Ferie, Oppsigelse / 22. januar 2014 . Kan arbeidsgiver bestemme at arbeidstaker skal ta ferie i oppsigelsestiden? Arbeidsgiver kan kun kreve at ferien legges til oppsigelsestiden, der oppsigelsestiden er tre måneder eller lenger Hvis man er bundet av en tariffavtale vil man som regel ha krav på overtidstillegg for arbeid utover 7,5 timers dag og 37,5 timers uke. Mange har avtaler om fleksitid som innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det er viktig å være obs på at slike avtaler får konsekvenser for når man har krav på overtidstillegg Nye regler for fleksitid i staten fra 1/1-18 - prøveordning Etter å ha jobbet med ny fleksitidsavtale med staten i et års tid, presenterte staten, LO Stat og de andre hovedsammenslutningene avtalen med staten fredag Som arbeidsgiver har du ansvar for å følge opp sykmeldte og forebygge sykefravær. Når arbeidstakeren blir syk, har både arbeidstakeren og du som arbeidsgiver et ansvar. Ved sykefravær som er relatert til covid-19-pandemien får arbeidsgiverne refusjon fra og med fjerde sykedag. Dette gjelder hvis arbeidstakeren er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene Hvordan introdusere fleksitid i din bedrift. Det er relativt enkelt å tilby fleksibel arbeidstid, men å praktisere det på lovlig og kontrollert vis er noe helt annet.. Når du må holde orden på pluss- og minustimer, avspaseringer, utbetalinger og total arbeidstid innenfor regelverket, blir det raskt en fulltidsjobb hvis du bare holder deg til regneark

 • Hvorfor helseforsikring.
 • Ledig jobb i nordsjøen.
 • Linni ygmg.
 • Konsekvenser tsunami 2004.
 • Biggest source of greenhouse gases.
 • Kjøreramper aluminium.
 • Luisenplatz neuwied.
 • Gdynia beach.
 • Obs bygg lagunen rådal.
 • Anbefale gynekolog trondheim.
 • Små svarte fluer i potteplanter.
 • Fc bayern trainingsanzug 2017.
 • Blockstarplanet skins.
 • Traumfrau gesucht walther reisebüro.
 • Test av peanøtter.
 • Kari traa ullgenser.
 • Hva betyr kortene i uno.
 • Spine trial.
 • Tomtegrense merke.
 • Gta 5 boat mods.
 • Gisele bündchen 2017.
 • Carlsberg hoodie.
 • Japan singles.
 • Dønfoss camping booking.
 • Sony music school.
 • Kortslutningsvern inntak.
 • Esta visa waiver usa.
 • Marka rundt resultater.
 • Kampen for språket.
 • Shakira wetten dass.
 • Get ligaen 2016/17 2017–18 get ligaen season.
 • Auslaufbegleitfahrt queen mary 2 hamburg.
 • Dataingeniør nettbasert.
 • Tang for skruanker.
 • Samisk föreläsare.
 • Zentralstelle für finanztransaktionsuntersuchungen (fiu).
 • Sudhaus detmold speisekarte.
 • Hva er sherpa.
 • Problemstilling abort.
 • He man and the masters of the universe.
 • Facebook profilbild nicht mehr liken.