Home

Efta domstolen bekrefter at reisetid er arbeidstid

EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har ingen betydning for dette Reisetid er arbeidstid, bekrefter EFTA-domstolen Er det slik at du er mye på reise med jobben? Er du sikker på at du har fått godkjent riktig arbeidstid når du er på reise? Hvis ikke ta kontakt med advokatene i Advokatsidene.no på 40191900 eller post@skarbovig.no. Her følger en sak som Høyesterett ba EFTA-domstolen ta stilling til EFTA-domstolen bekrefter: Reisetid er arbeidstid Har du utført et oppdrag utenfor ditt vanlige arbeidssted? Da skal reisetida regnes som en del av arbeidet, uansett hvor lite du får gjort på veien

EFTA-domstolen bekrefter at reisetid er arbeidstid

Reisetid er arbeidstid, bekrefter EFTA-domstolen

EFTA-domstolen bekrefter: Reisetid er arbeidstid - Nyhete

 1. • EFTA-domstolen bekrefter at reisetid er arbeidstid. Saksøkte staten. Tjenestemannen tapte i både tingretten og lagmannsretten, og etter at saken ble anket inn for landets øverste domstol, har EFTA-domstolen gitt en rådgivende uttalelse om hvordan arbeidstidsdirektivet skal forstås. Uttalelsen har veid tungt i Høyesteretts behandling
 2. Bekrefter at reisetid er arbeidstid EFTA-domstolen uttrykket i sin rådgivende uttalelse at reiser som gjennomføres av en arbeidstaker, der han skal utføre oppgaver pålagt av arbeidsgiver, og som er på et annet sted en arbeidstakers faste oppmøtested, er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne ivareta sine arbeidsoppgaver, og må dermed regnes som arbeidstid
 3. Reisetid er arbeidstid. Politimannen tapte i både tingretten og lagmannsretten, og da Høyesterett skulle ta stilling til spørsmålet, søkte de hjelp hos EFTA-domstolen som igjen bistod med en rådgivende uttalelse om hvordan EØS-lovgivningen og Arbeidsdirektivet skal forstås - et direktiv som også gjelder for Norge
 4. Der slår EFTA fast at reisetid skal telle som arbeidstid om man blir pålagt å jobbe på et annet sted enn normal arbeidsplass, uansett om man får gjort noe fornuftig i denne reisetiden eller ei. Nå er det vel ganske mange arbeidsgivere som ikke gjør det på denne måten
 5. EFTA-domstolen uttaler om dette at statens påstand om at det bare er aktivt arbeid som kan klassifiseres som arbeidstid, ikke har hjemmel i direktivet. Det eneste som bestemmes i direktivet er at hviletid er tid som ikke er arbeidstid, og de to begrepene er gjensidig utelukkende, uttalte EFTA-domstolen
 6. nelig arbeidssted var arbeidstid, var ikke et tvistetema i saken

EFTA-domstolen: Reisetid er arbeidstid SBD

 1. Under saksforberedelsene for Høyesterett ble EFTA-domstolen bedt om å uttale seg om forståelsen av arbeidstidsbegrepet i EUs arbeidstidsdirektiv. De kom med en rådgivende uttalelse 27. november 2017 hvor de konkluderte med at reisetid til/fra et annet sted som angitt av arbeidsgiver for å utføre arbeidsoppgaver utgjør arbeidstid
 2. Nei, mener arbeidsgiversiden. De mener dommen som ga de spanske installatørene medhold er for spesifikk til å overføres til norske politifolk. LES OGSÅ: Dette kan revolusjonere hvordan reisetid og arbeidstid defineres i Norge; EFTA-domstolen mener Tyco-dommen kan overføres. EFTA-domstolen gir imidlertid politimannen rett
 3. De støttet seg på en rådgivende uttalelse om forståelsen av arbeidstidsdirektivet fra EFTA-domstolen. Konklusjonen er at all reisetid måtte anses som arbeidstid etter de bestemmelsene i.
 4. EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid er arbeidstid i de tilfeller der en arbeidstaker pålegges å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Dette fremkommer av den rådgivende uttalelse som EFTA-domstolen har gitt på spørsmål forelagt av Høyesterett; blant annet om hvorvidt reisetid er arbeidstid
 5. En polititjenestemann har anket sin sak inn for Høyesterett. I anledning saken ba Høyesterett om en rådgivende uttalelse fra EFTA domstolen, som går på tolkningen av begrepet «arbeidstid» i EUs arbeidstidsdirektivet artikkel 2. EFTA-domstolen fastslår at reisetid til og fra et annet sted, som angitt av arbeidsgiver for å utføre arbeid, er å anse som «arbeidstid»
Jensen sier SSB-sjefen ikke er avhengig av hennes tillit

Er reisetid arbeidstid, når du pålegges å jobbe et annet sted enn ditt ordinære arbeidssted? Ja, svarte Høyesterett i en nylig avsagt dom. Domstolen gir med det en avklaring mange har ventet på. Likevel hersker det nå tilsynelatende stor uenighet mellom partene i arbeidslivet om hvor prinsipiell dommen er, og hvilken betydning den vil få for andre arbeidstakere EFTA-domstolen hadde allerede vurdert saken ut fra EU-direktivet om arbeidstid, og gitt polititjenestemannen medhold. - Høyesterett legger EFTA-domstolens vurdering til grunn, og gir arbeidstakeren medhold i at disse reisene er å se på som arbeidstid Men i dette oppslaget er overskriften noe mer nøktern «EFTA-domstolen bekrefter at reisetid er arbeidstid». NA24s overskrift er definitivt villedende. LOs overskrift er sammen med ingressen korrekt nok. Så kan det tilføyes at NHOs overskrift er «EFTA om arbeidstid».Enkelte har hevdet at uttalelsen er meget snever fordi den er konkret.

Høyesterett: Reisetid er arbeidstid Juristforbunde

 1. EFTA-domstolen bekrefter at reisetid er arbeidstid. Frifagbevegelse.no. Det bekreftet EFTA-domstolen mandag. Les mer. Frifagbevegelse.no. Postboks 8964 Youngstorget. 0028 Oslo. Tlf 900 93 461. Faks 23 06 22 71. frifagbevegelse@lomedia.no. frifagbevegelse.no. Flere saker fra Frifagbevegelse.no
 2. EFTA har uttalt at reisetid er arbeidstid. 27. november 2017 traff EFTA-domstolen en avgjørelse som konkluderer med at den bestemte polititjenestemannens reise til og fra væpnede spesialoppdrag skal anses som arbeidstid. Spørsmålet er hva slags konsekvenser uttalelsen vil få på arbeidsforhold som innebærer reisevirksomhet
 3. Prinsipielt viktig. Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har ingen betydning for vurderingen av om reisetid også er arbeidstid, ifølge EFTA-domstolen

Høyesterett ba EFTA-domstolen om hjelp til å tolke begrepet «arbeidstid» i EØS sitt Arbeidstidsdirektiv. EFTA svarte at tre vilkår måtte være tilstede for å kunne kalle noe «arbeidstid»: Den ansattes reisetid må være en nødvendig del for at den ansatte kan utfylle sine arbeidsoppgaver/plikter EFTA-domstolen presiserer også at det ikke har betydning om reisen skjer i eller utenfor det som i utgangspunktet er definert som alminnelig arbeidstid, og at det bare er når arbeidstakerne kan forlate arbeidsmiljøet og fritt og uavbrutt beskjeftige seg med egne interesser, at en hvileperiodene ikke utgjør arbeidstid

Er reisetid arbeidstid? - Utdanningsforbunde

Ny høyesterettsdom: Reisetid er arbeidstid Visma Blog

EFTA-domstolen har nå klargjort at slik reisetid er å regne som arbeidstid. Om en reise er avslappende eller anstrengende spiller ingen rolle. Når reisen er nødvendig for å utføre et pålagt arbeidsoppdrag, er den ansatte per definisjon i arbeid, slår EFTA-domstolen fast Det ble understreket av EFTA-domstolen at det er arbeidsgiver som må ha de nødvendige overvåkingssystemer på plass for å unngå at arbeidstakers reisetid blir benyttet til private formål. Samtidig pekte EFTA-domstolen på at under den nødvendige reisetiden til det nye oppmøtestedet, var arbeidstaker avskåret fra å beskjeftige seg med egne interesser

EFTA domstolen slår nå fast at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Om reise er avslappende eller ikke, har ingen betydning. Så lenge reisen er nødvendig for oppdragets utførelse er den ansatte per definisjon på arbeid Hvordan arbeidstidsbegrepet skal forstås, herunder hvordan tjenestereiser skal klassifiseres, er presisert i et inntog av ny rettspraksis fra EU- og EFTA-domstolen. For at en reise skal klassifiseres som arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet artikkel 2 nr. 1, må arbeidstakeren EFTA-domstolen sier i sin uttalelse at det ikke bare er aktivt arbeid som kan anses som arbeidstid når en skal skille mellom arbeidstid og hviletid. Om en arbeidstaker er forpliktet til å påta seg visse oppdrag på andre steder enn på sitt faste eller sedvanlige oppmøtested, mener domstolen at nødvendig reisetid til og fra dette sted skal betraktes som en integrert del av arbeidet Høyesterett slår fast at reisetid er arbeidstid. Saken har vært behandlet av tingretten, lagmannsretten og EFTA-domstolen før den ble behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år. 4. juni 2018 falt dommen

EFTA-domstolen: Reisetid er arbeidstid; Proud member of L&E Global. St. Olavs gate 27, Oslo - Tlf: (+47) 22 01 70 50 . Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på sbdl.no til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Ok Les mer EFTA-domstolens uttalelse ga imidlertid ikke noe klart svar på om all reisetid også er arbeidstid. Det avgjørende ville være om de konkrete forholdene i saken oppfyller de tre kriteriene i arbeidstidsbegrepet i EU-direktivet fra 2003 om organisering av arbeidstid (arbeidstidsdirektivet) Dommen fra EFTA-domstolen fastslår at reisetid til et arbeids- eller oppmøtested som ikke er fast, skal regnes med som arbeidstid. Det vil ha konsekvenser for beregning av overtid, kompensasjon etc. Men når det gjelder det skattemessige skillet mellom arbeidsreiser og yrkesreiser, så baserer ikke dette skillet seg på om reiser foretas i arbeidstiden eller ikke EFTA-domstolen vurderer i sin avgjørelse om de tre kriteriene i definisjonen av arbeidstid i arbeidstidsdirektivet er oppfylt. Domstolen slår fast at en arbeidstaker som blir pålagt å utføre oppgaver på et annet sted enn sitt faste oppmøtested har reise som del av sin arbeidsplikt Etter anmodning fra Høyesterett avga EFTA-domstolen 27. november 2017 en rådgivende uttalelse knyttet til grensen mellom arbeidstid og hviletid. Nærmere bestemt om reise til og/eller fra et annet sted enn arbeidstakernes faste oppmøtested er å anse som arbeidstid. I den forelagte saken konkluderer EFTA-domstolen med at reisetiden, på bakgrunn av konkrete forhold, utgjør arbeidstid

Spørsmålet om når reisetid er arbeidstid er kommet på dagsorden etter siste tids dommer fra Høyesterett, EFTA-domstolen og EU-domstolen, og er et viktig spørsmål for både arbeidsgiverne, arbeidstakerne og deres organisasjoner. Kvale har fått en rekke henvendelser om temaet, og bistår med nødvendige avklaringer på virksomheten EFTA-domstolen slo fast at nødvendig tid som medgår til reise utenfor alminnelig arbeidstid til og/eller fra et annet sted enn arbeidstakers faste eller sedvanlige oppmøtested for å utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter på dette andre sted som angitt av arbeidsgiver, utgjør «arbeidstid» etter arbeidstidsdirektivet artikkel 2 - og dermed også etter arbeidsmiljølovens § 10-1 EFTA-domstolen gir klart svar på at reisetid er arbeidstid Er kjøring tilknyttet arbeidsoppdrag å definere som arbeidstid eller reisetid? Spørsmålet ble nylig fremlagt for EFTA-domstolen av Norges Høyesterett. 20.12.17. Skrevet av adv. Per-Ole Hegdahl, Regnskap Norge. Dette er resultatet av rettstilstanden som dommen i Høyesterett og uttalelsen til EFTA-domstolen har trukket opp. Spørsmålet om reisetid er arbeidstid må derfor som tidligere bero på om hvorvidt de tre elementene nevnt ovenfor er oppfylt

Når er reisetid arbeidstid? Landsorganisasjonen i Norg

Før sakens behandling for Høyesterett hadde EFTA-domstolen gitt en rådgivende uttalelse i saken. Etter dette konkluderte Høyesterett enstemmig med at reisetiden skulle telle som arbeidstid. Dommen er konkret begrunnet og gir etter vårt syn få generelle retningslinjer når det gjelder grensen mellom reisetid og arbeidstid Domstolene er i denne sammenheng klare på at nødvendig tid som benyttes på en tjenestereise skal inkluderes i begrepet arbeidstid. Dette fordi hensynet til arbeidstakerens helse- og sikkerhet ikke skal underordnes økonomiske betraktninger, jf. sak C-266/14 (Tyco) premiss 41 og sak E-19/16 (Thue) premiss 81 Statens anførsel om at arbeidstid forutsetter aktivt arbeid ble avvist av EFTA-domstolen. Nødvendig reisetid ble ansett som en integrert del av arbeidet, og utgjorde dermed arbeid i direktivets forstand. Det er ikke en forutsetning at arbeidsgiver faktisk gir instrukser under reisetiden, eller at arbeidstaker faktisk utfører arbeid under reisen No har EFTA-domstolen slått fast at reisetid er å rekne som arbeidstid når arbeidsgjevar pålegg ein arbeidstakar å utføre oppgåver utanfor den faste eller vanlege arbeidsstaden

Høyesterett ba EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse på hva som skal tolkes inn under arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet. EFTA sa blant annet at så lenge den ansatte står til arbeidsgivers disposisjon, og reisen er nødvendig for at den ansatte skal kunne utføre oppdraget sitt, så må reisetiden regnes som arbeidstid Høyesterett sluttet seg til denne argumentasjonen og konkluderte i likhet med EFTA-domstolen med at polititjenestemannens reisetid var å anse som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven kapittel 10. Høyesterett tok deretter stilling hvordan reisene skulle godtgjøres, herunder som reisetid eller som overtid

EFTA: Reisetid er arbeidstid . Høyesterett ba i 2016 EFTA-domstolen om hjelp til å tolke EØS-lovgivningen på feltet. EFTA-domstolen bekreftet i november i fjor at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted Hvis jeg forstår det rett: hvis sjefen sier at du skal dra en plass på oppdrag, møte, eller lignende, er tiden du bruker dit å regne som arbeidstid. Så du kan opparbeide fleksitid, få overtidsbetalt o.l. hvis du reiser utenfor vanlig arbeidstid. Mange har allerede slike ordninger i sine bestemmelser, så det påvirker nok ikke så mange EFTA-domstolen uttaler, i sin rådgivende uttalelse til Høyesterett, at nødvendig reisetid til eller fra et annet sted enn det faste oppmøtestedet, for at arbeidstaker skal utføre sine arbeidsoppgaver på dette andre stedet, er arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet, selv om reisen finner sted utenfor alminnelig arbeidstid Arbeidstid er definert som «den tid arbeidstager står til disposisjon for arbeidsgiver for å utføre arbeid i henhold til arbeidsavtalen». Dette følger av arbeidsmiljøloven slik den er tolket i en prinsipiell dom av Høyesterett i 2001 (Kårstø-dommen). Efta-domstolen presenterte direktivets definisjon på samme måte Reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjennomfører EUs arbeidstidsdirektiv, og derfor ble EFTA-domstolen bedt om å gi en rådgivende uttalelse. I vurderingen av om polititjenestemannens reisetid var arbeidstid tok Høyesterett, i tråd med EFTA-domstolens uttalelse, utgangspunkt i en vurdering av reisens formål og viktighet

EFTA-domstolen bekreftet i november i fjor at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Utgangspunktet for vurderingen er saken til en norsk politimann som til vanlig arbeidet på Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane Domstolene har i de siste årene hatt flere saker oppe til behandling der spørsmålet bl.a har vært, når reisetid skal regnes som arbeidstid. Selv om både parter og arbeidsrettsmiljøet i Norge har vært og til en viss grad fortsatt er uenige om rekkevidde og forståelse av dommene - er det etter vår mening liten tvil om at dommene har endret «arbeidstidsbegrepets» innhold etter. Revolusjon: EFTA domstolen slår fast at reisetid blir til arbeidstid. Av Sande Leif EFTA domstolen har slått fast at en arbeidstaker som reiser for å gå på jobb et annet sted enn der vedkommende har sitt faste oppmøtested, skal ha hele reisetiden regnet som som arbeidstid

Høyesterett: Når er reisetid arbeidstid? - NH

EFTA-domstolen bekreftet i november i fjor at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted For at reisetid skal anses som arbeidstid så må situasjonen være slik ifølge EFTA-domstolen: Arbeidstakeren utfører sine arbeidsoppgaver eller plikter. Her peker EFTA-domstolen på at reisen må være er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Arbeidstakeren må stå til arbeidsgivers disposisjon

Det er fortsatt ikke slik at all reisetid er arbeidstid

Er kjøring tilknyttet arbeidsoppdrag å definere som arbeidstid eller reisetid? Spørsmålet ble nylig fremlagt for EFTA-domstolen av Norges Høyesterett. 20.12.17 Skrevet av adv. Per-Ole Hegdahl, Regnskap Norge Del Bakgrunnen for spørsmålet var Høyesteretts usikkerhet til tolkningen av rådsdirektivet som definerer arbeidstid. Saken gjaldt en politimann som skulle utføre eskorteoppdrag. Han er den eneste som er normalt ansatt, de andre er eiere og reiser lite. Mitt råd til ham er å slå i bordet og true med å slutte hvis det ikke blir levelige arbeidsforhold. Jeg har nå lest EFTA's uttalelse til Høyesterett når det gjelder forståelsen av arbeidstid. Reisetid er arbeidstid, sier den The EFTA Court fulfils the judicial function within the EFTA system, interpreting the Agreement on the European Economic Area with regard to the EFTA States party to the Agreement. At present those EFTA States are Iceland, Liechtenstein and Norway. Reisetid - arbeidstid og godtgjørelse Høyesteretts dom 4. juni 2018, HR-2018-1036-A, (sak nr. 2016/928), sivil sak, anke over dom Thorbjørn Selstad Thue (advokat Merete Furesund), Politiets Fellesforbund (partshjelper) (advokat Tore Lerheim) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen), Regjeringsadvokaten v/advokat Kjetil Bøe Moen.

Den 27. november 2017 avga EFTA-domstolen en uttalelse som kan bidra til en avklaring om hva som skal regnes som arbeidstid under pålagt reise. Saken gjelder om en polititjenestemanns reiser til og fra oppdrag utenfor regulær arbeidstid, skulle godtgjøres som arbeidstid eller om det kun skulle anses som reisetid Høyesterett konkluderer med at reisetid som er nødvendig for å utføre oppdrag for arbeidsgiver utenfor sitt vanlige arbeidssted og utenom alminnelig arbeidstid skal regnes som arbeidstid. Dette må dog vurderes konkret i hver enkelt sak i lys av avgjørelsen i Høyesterett og EFTA-domstolens uttalelse REISETID TIL/FRA ET ANNET STED SOM ANGITT AV ARBEIDSGIVER FOR Å UTFØRE ARBEIDSOPPGAVER UTGJØR «ARBEIDSTID» EFTA-domstolen ga i dag en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål forelagt av Norges Høyesterett om tolkningen av begrepet «arbeidstid» i artikkel 2 i direktiv 2003/88/EF om viss EFTA-domstolen la vidare til grunn at arbeidstid og arbeidsfri, som er definert i arbeidstidsdirektivet og gjennomført i arbeidsmiljølova, er fellesskapsrettslege begrep. Det inneber at verken nasjonalstatane eller partane i arbeidslivet kan lage avvikande definisjonar av korleis arbeidstida skal definerast

Hjelp: Er reisetid arbeidstid? NYTT TEMA. Gubbenilia Innlegg: 2741. 27.12.17 16:58. Del. Sønnen min fikk ny jobb i april, med veldig mye reising. Så spør han meg om reisetid er arbeidstid eller fritid Slik reisetid er det ikke tvilsomt at arbeidstaker ikke kan kreve lønn for. ble det stilt spørsmål til EFTA-domstolen om forståelsen av arbeidstidsbegrepet. Tre elementer av arbeidstid. EFTA-domstolen påpeker at det finnes tre elementer som må være oppfylt for at det kan anses som arbeidstid EFTA-domstolen mente i sin rådgivende uttalelse at oppdragene måtte anses for å være arbeidstid. Saken dreide seg om tre reiser hvor polititjenestemann måtte reise til og fra et annet arbeidssted enn hans vanlige arbeidsted, og utenom hans ordinære arbeidstid. To av oppdragene dreide seg om eskorte av hhv

EFTA-domstolen fastslår i en rådgivende uttalelse at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Bakgrunnen for den rådgivende uttalelsen er en anmodning fra Høyesterett i den såkalte «Reisetidssaken» Det er en misforståelse at Høyesterett mener reisetid nå må anses som arbeidstid. Les hva arbeidsrettsadvokatene våre skriver om dommen i den såkalte Thue-saken, der spørsmålet var om tiden som en polititjenestemann hadde brukt på reiser til og fra et annet arbeidssted enn sitt ordinære, og utenom avtalt arbeidstid, var å anse som «arbeidstid» i arbeidsmiljølovens forstand Det er imidlertid verdt å merke seg det forelå enighet mellom flertallet og mindretallet vedrørende spørsmålet om omtvistede reisene er å anse som arbeidstid etter aml. Kapittel 10. Asker Advokatkontor har lang erfaring innenfor arbeidsrett. Dersom du har spørsmål angående arbeidstid og/eller reisetid, ta gjerne kontakt for bistand

EFTA-domstolen mente at vilkårene var oppfylt for de aktuelle reisene i saken og at reisetiden var å regne som arbeidstid. Omstendighetene avgjorde Avgjørende for EFTA-domstolen var at polititjenestemannen under reisen måtte følge arbeidsgivers instruksjoner og at arbeidsgiver fritt kunne avlyse, legge til eller endre oppdragene han var på reise for å utføre pålagte reiser.6 Spørsmålet om reisetid skal anses som «arbeidstid» er derfor både praktisk og juridisk viktig. Nyere rettspraksis viser at temaet er aktuelt, da skillet mellom arbeidstid og arbeidsfri ved reiser utenfor alminnelig arbeidstid har vært oppe til behandling- både i EU-domstolen,7 EFTA-domstolen og i Høyesterett Tjenestereiser er en del av arbeidshverdagen for en stor andel av NITOs medlemmer. Slike reiser kan være svært belastende. Særlig belastende er det hvis arbeidstakerne ikke sikres tilstrekkelig restitusjon etter reiser. Her redegjør vi for hvilke reiser NITO mener skal anses som arbeidstid, hvordan reisetid skal kompenseres og NITOs holdning til arbeidsmiljølovens krav om arbeidsfrie. EFTA-domstolen er EFTAs domstol. Den er opprettet i medhold av EØS-avtalen art. 108 (2) og er hjemlet i ODA-avtalen art. 27 til 41.Domstolen består av tre dommere, jf. ODA-avtalen art. 28: én fra hvert EFTA-land. EFTA-domstolen har jurisdiksjon til å avgjøre EØS-rettslige spørsmål som oppstår i EFTA.Domstolen er konstruert som en forminsket utgave av EF-domstolen Høyesterett vurderer nå en sak som kan få økonomiske følger for flere hundre tusen arbeidstakere i Norge. Spørsmålet er enkelt: Er reisetid arbeidstid

Når er reisetid arbeidstid? - NH

EFTA-domstolen har 27. november 2017 avgitt en rådgivende uttalelse i sak E-19/16 Thue mot Den norske stat [2017] om tolkningen av begrepet «arbeidstid» i artikkel 2 i direktiv 2003/88/EF (Arbeidstidsdirektivet) EFTA-domstolen konkluderte med at tid som brukes til reiser pålagt av arbeidsgiver, er arbeidstid. Grunnen til at Høyesterett henvendte seg til EFTA-domstolen er at en nasjonal domstol kan be om EFTA-domstolens fortolkning av en bestemmelse i EØS-avtalen eller et EU-direktiv Høyesterett avsa dom den 4 juni, der det ble fastslått at dersom arbeidstakere som står til arbeidsgivers disposisjon blir sendt på reise, vil reisen bli regnet som arbeidstid. Staten som arbeidsgiver var av den oppfatning at reiser til og fra oppdrag utenfor det faste arbeid skulle regnes som reisetid og ikke arbeidstid. Reisetid vil bli kompensert [

Reisetid er arbeidstid - Tekn

Advokater på arbeidstaker-siden sier derimot at utgangspunktet er - med henvisning til EFTA-domstolen - at reisetid til og fra annet enn fast oppmøtested, skal regnes som arbeidstid. Uansett: som arbeidsgiver og arbeidstaker bør dette tenkes gjennom og det bør så langt som mulig avklares i arbeidsavtalen. Det kan avverge senere konflikter

 • Hvordan lage elektronisk signatur.
 • Kefir laktose.
 • Missis.
 • Opel gt 2015.
 • Kari traa ullgenser.
 • Ü50 party bremen.
 • Kjeveortoped skien.
 • Retro fashion.
 • Hummus zeina.
 • Kshow123 running man.
 • Selge smykker med diamanter.
 • Cuxhavener zimmervermittlung cuxhaven.
 • Sveavägen.
 • Intec f10 gewicht.
 • Holst jupiter.
 • Sandsnegler pris.
 • Fritzbox 7590 verkaufsstart.
 • Smoothie med peanøttsmør.
 • En hånd bøying.
 • Hva betyr dette.
 • Panasonic nz etherea.
 • Druider norge.
 • Barolo 2010 vinmonopolet.
 • Paar fotoshooting bochum.
 • Sykemelding lønn arbeidsgiver.
 • Frambuleir 2017.
 • Leopoldstraße 202.
 • Unisport oslo city.
 • Hjemmelagde kjøttboller oppskrift.
 • Matchende sett.
 • Beths beauty gabels gate 9.
 • Tesla model s isofix.
 • Schwermetalle ausleiten gehirn.
 • Potetsalat vinaigrette.
 • Facebook profilbild aktualisieren ohne likes zu verlieren.
 • Tenorhorn solo polka.
 • Opphold for overvektige.
 • Singletrails fränkische schweiz.
 • Nysgjerrigpermetoden lærerveiledning.
 • Kråkeslottet bok.
 • Flughafen georgetown bahamas.