Home

Gjerdeloven

Hva er gjerdeloven, og hva betyr den for deg? | Advokatmatch

gjerdeloven - Store norske leksiko

 1. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven.
 2. Gjerdeloven § 6. Det er ikke dermed sagt at det ikke kan bli nabokonflikter av den grunn. Ifølge gjerdeloven § 6 er det nemlig slik at hvis naboen vil sette opp et gjerde mot din eiendom, er vedkomne i sin fulle rett til å gjøre det. Med eller uten ditt samtykke. Gjerdeloven § 7. Gjerdeloven § 7 omhandler gjerdeplikt
 3. Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med gjerdeholdet
 4. Les meir om gjerdeloven på lovdata. Beiting i utmark. Som grunneigar har ein rett til å nytte beite i utmark der ein er eigar eller har beiterett. Særleg i låglandet kan det vere vanskar knytt til dette, då det ofte er manglande gjerdehald mellom utmarka og innmarka hos andre grunneigarar
 5. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene
 6. Gjerdeloven kan tvinge naboen til å betale. Ifølge grannegjerdeloven - lov om grannegjerde - har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen hvis man dekker kostnadene selv, såfremt det holder seg innenfor øvrige relevante lover som plan- og bygningsloven og friluftsloven (allemannsretten)

Det å sette opp et gjerde mot naboens eiendom er noe man i utgangspunktet står nokså fritt til. Gjerde mot naboen - søknadsfritt. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 meter er unntatt fra melding- og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven Korttittelsen føyd til med lov 24 nov 2000 nr. 82 (ikr. 1 jan 2001, etter res. 24 nov 2000 nr. 1169).). - Jf. lover 5 mai 1961 (grannegjerdelova), 13 mars 1981 nr. 6 (forurensningslova) § 10, 24 nov 2000 nr. 82 (vannressurslova) § 6 Gjerdeplikt er den plikten som påhviler en grunneier til alene eller sammen med naboen å bekoste og vedlikeholde gjerde rundt sin eiendom. Gjerdeplikt reguleres av gjerdeloven (grannegjerdeloven). Gjerdeplikten henger sammen med vokteplikten for husdyr på beite. Formålet med gjerdeplikten er at beitedyr ikke skal gjøre skade på dyrket mark Lovregler for gjerdehold har lang historie i Norge, da det finnes over 1000 år gamle tradisjoner for dette. I dag er grannegjerdelova (kalt gjerdelova) ment å beskytte allmenne interesser vel så mye som landbruket Spørsmål: Jeg driver med skog og kornproduksjon, og har fått en ny nabo som ønsker å starte med sauehold. Naboen ønsker derfor å inngjerde et nytt beiteområde som grenser til min skog, og krever at vi deler kostnadene til gjerdehold

GJERDELOVEN. Det finnes en egen lov om gjerder, den såkalte Lov om grannegjerde. Der finner du regler om oppsetting, endring og vedlikehold av gjerder - både fellesgjerder som står i en tomtegrense, og gjerder som står på egen tomt. Før du setter i gang med et gjerde - prosjekt, kan det være en god idé å studere hva loven sier Fakta: Gang- og sykkelvei Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter, eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosafarge Uenigheter om gjerdehold er en kilde til konflikt mellom naboer. Mange spørsmål kan i de store linjer løses gjennom lov om grannegjerde (grannegjerdeloven eller bare gjerdeloven). Denne loven gjelder bare der hvor det ikke er avtalt noe eller hvor noe annet følger av særlige rettsforhold Gjerdeloven sier at du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for den andre. Her er reglene du bør kjenne før du bygger gjerdet. Du kan i utgangspunktet velge gjerdet du liker best, men noen kommuner har krav Etter gjerdeloven § 3 må ikke en eier sette opp et gjerde som kan være farlig for folk eller dyr. Det er eksempelvis ikke lenger lov til å sette opp piggtråd på nye gjerder mot nabo. Videre må ikke gjerdet ødelegge et allerede eksistere grensemerke

Gjerdeloven lov om grannegjerde (Lovdata) 2. Plan og byggningsloven 3. Reguleringsplanen i kommunen. Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten å søke så lenge høyden ikke overstiger 1,5m høyde. Det er et krav til sikt i utkjørsel mot vei Innledning. De privatrettslige sider ved gjerder mellom naboeiendommer er regulert ved lov om grannegjerde av 5. mai 1961. Det er imidlertid flere lover som inneholder regler om gjerder Trær og vekster kan for noen være dekorative og gi ly og hindre innsyn, men for naboen tar de kanskje sola og utsikten og gjør hagen ufruktbar fordi lyset ikke slipper til. Naboer kan følgelig ha svært ulike interesser når det gjelder plassering og høyde på trær og busker. Naboloven har derfor en del [ Dette betyr de nye byggereglene for deg. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Sjekk hva du står fritt til å gå i gang med nå - og. Gjerdeholdet mellom naboeiendommer er regulert i en egen lov, grannegjerdelova av 5. mai 1961. Her er en kort og stikkordsmessig beskrivelse av de viktigste reglene. Grannegjerdelova finner du ved å trykke her. Alle har rett til å sette opp gjerde mot naboene sine. Betingelsene er at gjerdet er bygget og vedlikeholdt slik at det ikke [

Hva er gjerdeloven, og hva betyr den for deg? Advokatmatc

Velkommen til viivilla.no! Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen. På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer Gjerdeloven § 3 sier en eier kan ikke sette opp et gjerde som kan være farlig for folk eller husdyr. Videre må ikke gjerdet ødelegge et allerede eksistere grensemerke. Det er ikke lov til å avtale seg bort fra denne regelen gjennom en privat avtale Hei, Noen som kjenner til noen regler rundt dette? Jeg har en nabo som driver en gård med masse dyr, bl.a sau. Han har et stort inngjerdet område hvor han vanligvis holder dyrene som er langt unna min eiendom og ikke til sjenanse. Men mellom min eiendom og denne gården er det et stort åpent jorde..

Når er det gjerdeplikt? - Norsk Sau og Gei

Hjelp — jeg har gjerde. Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om gjerdeforbud. Uttrykket paragrafjungelen oppsto ikke uten grunn. Grannegjerdelova fra 1961 gjelder gjerdehold mellom naboer. Utgangspunktet følger av § 6: Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen, såfremt gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen, for eksempel tar utsikten hans

Gjerdeplikt og beiterett Bondebok

 1. Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til dette. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til [
 2. Gjerdeloven. gekko50. Fersking . 2 0. Vi ser oss nødt til å sette opp gjerde mot naboen grunnet diverse. Jeg vet at vi kan sette opp gjerde opptil 80 cm mot naboenstomt, mitt problem er at naboens hus er ca 1 meter fra vår tomtegrense, spiller dette noen rolle? eller er det et regelverk som krever en viss avstand fra husveggen til gjerde.
 3. Før du setter opp gjerde, levegg eller støyskjerm må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt.Det er regler for både høyder og lengder.Enkelte tiltak kan du søke om selv. Noen tiltak trenger du ikke søke om. Noen tiltak må fagfolk søke for deg
 4. Gjerdeloven § 7 hjemler imidlertid gjerdeplikt for naboen. Etter gjerdeloven § 8 skal utgiftene ved gjerdeplikt deles mellom naboene: § 7.Der grannegjerde er til nytte for eigedomane kvar for seg, kan granne krevje gjerdehald av granne, så framt det er klårt at samanlagt for båe eigedomane er nytta av gjerdehaldet større enn kostnaden

Reglene som kan tvinge naboen til å betale for gjerdet dit

 1. Gjerdeloven Avtalefrihet • Det kan i utgangspunktet fritt avtales hvilken gjerdeordning som skal gjelde: • hvor gjerdet skal gå, • hvem som skal vedlikeholde • hvordan kostnadene skal fordeles. Jordskifteretten 23 Gjerdeloven Retten til å sette opp eller holde gjerd
 2. Når gjelder gjerdeloven og hvilke bestemmelser inneholder gjerdeloven? Gjerdeloven har bestemmelser om blant annet rett og plikt til å ha gjerde og om vedlikeholdsplikt. Les mer på nabokonflikter.no
 3. Gamle gjerder på tvers av utmarkseiendommer som ligger og forfaller kan være farlig for husdyr og ville dyr. Her finner du viktige regler for gjerder i utmark og hvordan grunneier kan få økonomisk støtte til opprydding eller å sette opp nye gjerder
 4. Gjerdeloven har bestemmelser om blant annet rett og plikt til å ha gjerde og om vedlikeholdsplikt. Det er viktig å merke seg at bestemmelsene i gjerdeloven kan fravikes ved avtale. For det første skal gjerdet være laget og vedlikeholdt slik at det ikke representerer en fare for verken mennesker eller dyr
 5. Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riksvei må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrenser for din eiendom
 6. Dette bør du vite om nabotvister: Hvilke rettigheter har du som grunneier? Hvem defineres som «nabo»? Hva er tålegrensen mellom naboer? Hvor mye nabostøy skal du tåle? Krav om skade eller ulempe Nabovarsel Unødvendig skade eller ulempe Urimelig skade eller ulempe Hvordan vi kan hjelpe deg? Hvilke rettigheter har du som grunneier
 7. Kan naboen la hekken vokse helt i himmelen? Vurderingen vil alltid være skjønnsmessig, sier advokat. FELLESPROSJEKT: Det vanlige er at man har en felles hekk mellom hagene, og vedlikeholder den delen som vender inn mot eget hage. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis me
Reglene som kan tvinge naboen til å betale for gjerdet ditt

Gjerdeloven (1961) Regulerer forholdet mellom eiendommer og i forhold til beiterettigheter Stor grad av avtalefrihet Hevd, lokal sedvane og alders tids bruk går foran loven Slått fast i rettspraksis, blant annet RG 1972 s. 8 og RG 1972 s. 715) Anvendes i praksis kun ved uenighet om gjerdeholdet Selv om gjerdeloven ikke gjelder for gjerdehold ved jernbane, bør det likevel tas hensyn til lovens bestemmelser ved utforming av gjerde til vern mot beitende husdyr. 2.5 Gjerde til vern mot vilt. Gjerde til vern mot vilt settes opp der dette er hensiktsmessig for å redusere omfanget av viltpåkjørsler Vi viser til telefonsamtale og e-post av 12. oktober 2015. I henvendelsen bes det om en fortolking av hvorvidt avstandsreglene i byggteknisk forskrift (TEK10) § 6-3 også vil omfatte avstand til regulert byggegrense som ikke er mot vei. Departementet be..

Reglene om gjerde og hekk mot naboen - Smarte Penge

Gjerdeskjønn etter gjerdeloven; Skjønn for private veier etter vegloven; Skjønn etter jordloven; Reindriftskjønn etter jskl. § 6a og reindriftsloven; Kombinerte saker. Jordskifterettene kan behandle en rettsendrende sak, og holde skjønn for de samme eiendommene som en integrert del av samme sak. Dette benevnes ofte som kombinert sak 1 Hensikt og omfang. Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av gjerder og grinder langs jernbanen. Formålet med gjerdehold er reduksjon av risiko for ulykker og trafikkavbrudd

Juss | Huseierne

Gjerdeloven er en ting, men finnes det noen vedtekter for området du bor? Disse kan være strengere enn loven som sådan så finn også ut av det. Ellers er det forskjell på gjerde og innhegning også - skjønte det riktig aldri helt, men mitt gjernde ble innhenging en gang i tiden. Også 180 cm høyt, og 1.5 meter fra tomtegrensen over alt Juni 2019 Krav om sak for jordskifteretten 1. Jordskifterett Navn på domstol NB! Les rettledningen før du fyller ut skjemaet. 2. Parter Du må skrive opp alle som du mener saken angår.Er det for lite plass kan du legge ved eget ark 1 av 2 Brev til grunneiere i Troms Mars 2019 Informasjon om gjerder i utmark Dette brevet er skrevet på vegne av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Troms o Flettverksgjerder benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter. Et flettverksgjerde er et rimelig gjerde med lang levetid og enkel montering Gjerdeloven regulerer både oppsett av nye gjerder, vedlikehold av eksisterende gjerder og det kostnadsmessige aspektet rundt dette. Gjerdeloven skal beskytte en rekke rettigheter og plikter. I tillegg kan disse offentlige og privatrettslige hensyn bli ivaretatt gjennom skjønn og ulik rettspraksis i ulike områder

Gjerdeloven § 6 Dersom naboen ikke ønsker at det skal settes opp et gjerde, kan du likevel gjøre dette dersom du tar kostnadene for det selv. Gjerdeloven § 7 En nabo har som hovedregel plikt til å delta i gjerdeholdet dersom gjerdeholdet er til nytte for begge eiendommene, og nytten for begge eiendommene er større enn kostnadene

Jeg vil sette opp gjerde - hvordan går jeg frem Huseiern

Gjerdeloven med kommentare Gjerdeloven og beiteloven Grannegjerdeloven gjelder retten til å sette opp gjerder mellom eiendommer som grenser til hverandre. Jordskiftedomstolen avgjør spørsmål om gjerdehold etter gjerdeloven. Beitelova gjelder ansvaret eieren har for husdyr som kommer inn på områder der husdyra ikke har rett til å være Gjerdeloven Gjerdeloven regulerer gjerder mellom naboer og eiendommer. Skal du sette opp et rekkverk på ditt uteområde, er det viktig at du er nøye på hvilke grenser som faktisk tilhører din tomt. Gjerdeloven gjelder blant annetl høye gjerder, levegger, rekkverk og annen bebyggelse - Det er den enkelte reguleringsplan som beskriver hvilke regler som gjelder i de ulike hytteområdene. Dersom reguleringsplanen ikke har bestemmelser for gjerder, er det kommuneplanen som gjelder, sier Ruud Fagseminar 13.-14. november 2006, Colorlinetil Fredrikshavn Naboloven og gjerdeloven Forholdet til plan-og byggesak Hilde Grevskott Larsen Sivilarkitekt i Frogn kommun

Gjerde må ikke være i strid med bestemmelser i gjerdeloven eller vedtatte arealplaner. Gjerder eller innhegning som er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven § 20-1: Tette, tyngre gjerder (f.eks. skjermvegg/levegg eller innhegning som også er støyskjerm) mot vei. Tette, tyngre gjerder nærmere nabogrense enn 4 meter Men gjerdeloven gir ikke Arne Vigeland noen rett til å oppføre gjerde på skrenten til familien Waage, ifølge skjønnsretten. I avgjørelsen som kom 2. desember finner retten at familien Waage. Det er i dag etter dyrevelferdsloven § 15, 1.ledd forbudt å sette opp piggtrådgjerder med det formål å regulere dyrs ferdsel. Videre slår den gamle gjerdeloven av 5.mai 1961 fast i § 5 at Når grannegjerda ikkje vert halde oppe lenger, skal grannane taka bort gjerde eller gjerderester som kan vera farlege for folk eller husdyr I henhold til gjerdeloven § 3 har ikke en eier tillatelse til å sette opp gjerde dersom dette kan være farlig for folk eller dyr. For eksempel er det ikke tillatt å ha piggtråd på gjerde mot nabo. Gjerdet kan heller ikke ødelegge et grensemerke. Disse reglene kan ikke unnvikes i form av en privat avtale mellom naboene

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) - Lovdat

Gjerdeloven løser ikke utfordringer med manglende gjerdehold når eiendommen ikke grenser til naboer. Etter beiteloven plikter husdyreier å sørge for at dyrene ikke kommer inn på område der en ikke har rett til å ha dyrene. Grunneier som ønsker å opprette et gjerde mot naboeiendom, har rett til dette så lenge kostnadene betales selv HEKK : Hekk (og masseplanter) Amelanchier alnifolia Alvdal E: Søtmispel, hegg- p10: H8: Amelanchier spicata Moelv E co 10cm: Junisøtmispel: H7: Aronia melanocarpa Hugin E co 0,75-hekkst Inngjerding av ut- og innmark reguleres gjennom både gjerdeloven, naboloven og plan- og bygningsloven. Lovene er ment å beskytte allmenne interesser likeså mye som landbruket. De regulerer både oppsett av nye gjerder og vedlikehold av eksisterende gjerder. En kan søke om SMIL-midler til gjerding og rydding av gammel kulturmark og utmarksbeiter som er i ferd med å gro igjen Gjerdeloven er utvilsomt vansklig, men som VedPer skriver kan en nabo ikke uten videre slutte å vedlikeholde gjerdene fordi om han slutter med husdyr. Det er dersom den samla nytten overstiger kostnadene, at avtale om å ikke ha gjerde lenger kan avtalest

Servicetorget.no gir deg enkel tilgang til kommune-Norg Vi har fått oppdraget vedrørende grunnarbeidet for Gjerde barnehage på Midsun

Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene.. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen. Hovedregelen sier at dersom du ønsker gjerde, men ikke naboen, må du selv dekke kostnadene. Det gjelder både oppsetting og vedlikehold. Men det finnes et unntak hvor du kan kreve at naboen er. 3. Vedtekter etter gjerdeloven § 18 - Kommunale vedtekter 4. Krav til gjerder oppstilt i gjerdeloven - Gjerdet skal stå like mye inn på egen eiendom som på naboens - Gjerdet må ikke være laget eller vedlikehold slik at det er farlig for folk eller husdy

gjerdeplikt - Store norske leksiko

 1. Forfatteren drøfter hvorvidt bestemmelser i andre lover enn gjerdeloven kan medføre begrensninger eller føringer på gjerdeholdet. Heidi Anita Skjærvik er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Boken er en bearbeidet versjon av hennes masteravhandling,.
 2. Oslo, 1945. 8vo. 166 sider. Originalt kartonasjebind. Gulnet materie. Bind noe skjevt og med enkelte bruksmerker..
 3. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng

Gjerder - Norsk Sau og Gei

Ved gjerdeloven i 1860 slo vokterplikten igjennom. Du har ansvar for egne dyr. Du kan enten gjete dyrene, eller sette opp gjerde slik at du har kontroll på dem. Nåværende gjerdelov fikk vi i 1961. Loven reflekterer nye tider, og loven regulerer ikke bare landbrukseiendommer De viktigste reglene for gjerder i dag finnes i dyrevelferdslovens § 15 og gjerdelovens §§ 3 og 5. Det er i dag etter dyrevelferdsloven § 15, 1.ledd forbudt å sette opp piggtrådgjerder med det formål å regulere dyrs ferdsel. Videre slår den gamle gjerdeloven av 5.mai 1961 fast i § 5 at Når grannegjerda ikkje vert halde oppe lenger, skal grannane taka bort gjerde. Gjerdeloven (Lov om grannegjerde av 1961). Gjerdeloven regulerer plassering, utforming og vedlikehold av gjerder, retter og plikter i forbindelse med gjerdehold og gjerdeskjønn. Den enkelte kommune kan fastsette vedtekter om gjerdehold som går ut over de regler som gjelder etter loven. Se kap. 3.3 Lokale rammer Gjerdeloven kan tvinge naboen til å betale. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen, såfremt gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen, for eksempel tar utsikten hans. Hovedregelen sier at dersom du ønsker gjerde, men ikke naboen, må du selv dekke kostnadene. Det gjelder både oppsetting og vedlikehold

Han vil berøre både naboloven, gjerdeloven, vegloven, sameieloven - og kommunale reguleringer. Det blir også tid til en hyggelig hytteprat og mulighet til å stille spørsmål til oss i Norsk Hyttelag før vi avrunder rundt kl. 19.00 Noen som har noen gode ideer om hva jeg lage av ryggkoteletter av svin? Har blitt mye nøffewok, og har lyst å lage noe annet av kottisene. : Ifølge gjerdeloven - lov om grannegjerde - har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen hvis man dekker kostnadene selv, såfremt det holder seg innenfor øvrige relevante lover som plan- og bygningsloven og friluftsloven (allemannsretten). Men dersom gjerde også har nytte for naboen, kan du kreve at naboen spleiser på gjerdet Forholdet ditt til naboen reguleres stort sett av ditt gode humør, velvilje, og naboloven. Men i tillegg har du en lov som regulerer grenseskillet mellom din og naboens eiendom, nemlig gjerdeloven

Lover / Regler Arkiver - Hytteavisa

Gjerdeplikt - Norges Bondela

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige . Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i . Kort oversikt over lovene. Noen. Gjerdeloven, Lov om grannegjerde 1961 . Skjeberg kirke . Hedmarksmuseet, foto Kr. Horne Fra Ring . Hedmarksmuseet . Skigard med hon, bakhon . Moshaug Stange Gammalt frå Stange og Romedal 2011 . Fra Trysil 1905 . Narjordet, Os . Seter i Romedal allmenning . Tynset kirke ca 1900 Ifølge gjerdeloven - lov om grannegjerde - har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen hvis man dekker kostnadene selv,. Reglene står i Naboloven §2 (granneloven), og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær. Regelen er skjønnsmessig, og hver sak må avgjøres konkre Likevel så er geita trua, på sett og vis. Og den blei til dei grader sett på som skadedyr at Gjerdeloven av 1860 opna for å skyte geiter på staden dersom dei kom seg inn i inngjerda frukt- og urtehagar Forsåvidt mener jeg at hele gjerdeloven er moden for revidering, slik det er nå kan den eneste saueeieren i bygda som kanskje har 25 sau kreve at resten av bygda skal bruke hundretusener av kroner for å holde hans sauer ute fra andres innmark, i tillegg må da de som har innmarken gjerde inne sine egne dyr

Gjerde - Lag enkelt gjerder, levegger og stakit

Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc.. Å ha dårlig gjerde, eller å fjerne gjerder som tjener til å holde dyr borte fra f.eks. bebygd område, er ulovlig ifølge gjerdeloven. Denne loven ivaretar både dyreeiers og samfunnets interesser ved å sikre at beitende dyr holder seg der de skal Gjerdeloven sier at eier plikter å holde gjerdet i orden. Skadde eller døde dyr, der manglende gjerdehold er årsaken, medfører erstatningsplikt fra eier av gjerdet. Alle som har gjerder på eiendommene sine oppfordres til å se over dem og gjøre nødvendig vedlikehold, ev Gjerdet rundt Gaustad kapell flyttes én meter - for langt, sier gjerdeloven Sånn ser den ut etter året første klipp. Jeg klipper den hver gang jeg klipper plena, og bare med vanlig hekksaks. To ganger er det mye arbeid, nemlig første klipp om våren (nettopp gjennomført) og når vi kommer hjem fra ferie. Ellers er det langt mindre omfattende. Som regel holder det å plukke ny skudd med hendene, saksa bruker jeg når jeg ser det har blitt for mye, en gang i.

Gjerde eller hekk: Reglene du må følge Huseiern

Gjerdeplikt og gjerderett - Advokatfirmaet Wulf

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene Gjerdeloven. Noen sentrale forskrifter Kvoteordning for melk Regulering av svine- og fjørfeproduksjonen Gjødselforskriften Plantevernmidler (sertifisering) Transport av levende dyr. Tilskuddsordinger Produksjonstilskudd Arealtilskudd Dyretilskud

Men skal se på gjerdeloven og prøve å bli litt klokere Gjerde som er satt opp er ca 10 meter fra naboens husvegg, men kun stusslige 2 meter fra vår :/ Så jeg håper at vi kanskje kan plante noe langs gjerde uten at det skaper for mye bry for naboen Vedlegg 5. Rettspraksis knyttet til gjerdeproblematikk. Rt-1903-117. Spørsmål om gjerdeplikt etter gjerdeloven av 1860. Rt-1916-969. Gjerdeloven 1860, påstand om gjerdeplikt for egen innmark bygget på alder tids bruk Syv grunneiere i Rolvsfjorden i Valberg begjærte i september i fjor lensmannsskjønn etter beiteloven og gjerdeloven. Gjerde og vokterplikt. Bakgrunnen for begjæringen var at innbyggerne var plaget av sauer utenbygds fra, noe Lofotposten har skrevet om flere ganger Gjerdeloven høyde hekk. Naboloven og egen eiendom. Ved oppsetting av gjerde kan du også sette opp hekk for å hindre innsyn og påkjenninger fra vær og vind. Hekker under to meters høyde rammes ikke av trefellingsregelen i nabolovens § 3 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Her er naboreglene for nye gjerder Maxb

Lov om nabogjerde Paragrafen

 • Mein blind date mit dem leben kino.
 • Escudo de el salvador para niños.
 • Menschen in 10000 jahren.
 • Total war viking mod.
 • Vaskemaskin trommel løs.
 • Nordbad münchen fitness.
 • Uib jus timeplan.
 • Realschulen heidelberg und umgebung.
 • Vwacb.
 • Moroes karazhan wow.
 • Gsm mobile technology.
 • Vits om mat.
 • Hva er en bror.
 • Dermatitis herpetiformis jod.
 • Coolsculpting oberschenkel.
 • Any video converter free mac.
 • Smerter i hele ryggraden.
 • Verdens eldste hund.
 • Skoda citigo elbil.
 • Freizeitgruppe freiburg.
 • Kia sportage test 2012.
 • 4 zimmer wohnung 44339 dortmund.
 • Skjelettmuskelfiber.
 • Er antwortet nicht nochmal schreiben.
 • Strikket tovet pledd.
 • Potesokker til italiensk mynde.
 • Partner na wesele lubelskie facebook.
 • Flüssiggasanbieter wechseln.
 • Maui leker.
 • Rus på jobben.
 • Bruchsal bürgerbüro öffnungszeiten.
 • Best electric car 2018.
 • Mojito drink.
 • Songdalen skole.
 • Sheep cartoon.
 • Sommerflugplan friedrichshafen 2018.
 • Opphold for overvektige.
 • Wiedersehen berlin.
 • Supper i oslo.
 • Pandabär steckbrief.
 • Hva er bevegelighetstrening.