Home

Innledning i kursiv

Akademisk skriving - Universitetet i osl

Innledning. Det finnes mange måter å skrive på. Man skriver ikke på samme måten når man skriver huskelapper, notater, lyrikk, romaner, filmmanus, reisebeskrivelser, postkort, kjærlighetsbrev, oppslagsverk eller vitenskaplige avhandlinger. Merk ordet eller, som her til og med er markert med kursiv Slik bruker du kursiv. Kursiv er skråstilt tekst. I engelsk heter kursiv italic og verbet å kursivere heter «italicize». I norsk Word er hurtigtasten for kursiv Ctrl+k, mens det er Ctrl+i i den engelske versjonen. Reglene for hvordan man skal håndtere kursiv er ikke normert, men må basere seg på tradisjon og sunn fornuft Ingress (av latin ingressus, inngang eller innledning) er i skriftlig fremstilling, et kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i den aktuelle artikkel.Ingressen har i journalistikken sin plass i den omvendte pyramide, mellom overskriften og brødteksten.. Ingressen står ofte i fet eller kursiv skrift. Innen journalistikken opererer man gjerne med to hovedtyper ingresser: sitat. Kursiv trykkskrift har utgangspunkt i håndskriftformer i renessansen, canselleresca corsiva, brukt i pavens kanselli, og en kursivskrift benyttet av den italienske dikteren Petrarca.Det var den venetianske boktrykker Aldus Manutius som ga sin stempelskjærer Francesco Griffo i oppdrag å skjære den første kursive trykkskriften etter mønster av Petrarcas skrivestil Kursiv skrift er skrift som er skråstilt, i motsetning til vertikalt rettstilt skrift (normal).Denne skrifttypen er influert av håndskrift, og brukes tidvis for å etterligne dette.. Kursiv skrift brukes oftest for å understreke viktige ord eller poeng, eller av andre grunner atskille en del av en tekst fra de øvrige delene

Innledning. Besvarelsen skal inkludere en kort innledning med bakgrunn for oppgaven, sentrale begrep, og begrunnelse for tema og avgrensing. Innledningen skal kort si noe om hva du skal gjøre videre i oppgaven, og skal lede opp til en/flere problemstilling(er) (flere detaljer følger) Se eksempel E-bok for elektroniske bøker. Struktur/mal Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave - hvis aktuelt). Utgiver. DOI Ta med DOI dersom det finnes

Slik bruker du kursiv - Word-tips

Superen skrives i kursiv på raden(e) umiddelbart over den øvrige teksten, eller om nødvendig høyere oppe i bildet. Den øverste raden som kan brukes, er rad 3. Hvis teksten på rad 10 og 11 står i kursiv, skrives superen med rett skrift. Superen bør komme inn når taleren dukker opp i bildet, ikke når vedkommende begynner å snakke 6 Innholdsfortegnelse NB! Whitney medium italic > fet kursiv i kapitteltitler Forord.....5 Innledning.....9 Litteraturliste. Innledning med problemstilling. For to av mappebidragene kreves det problemstilling, Det kan enten gjøres ved at det står Problemstilling: bla bla eller ved at den settes i kursiv, understreket eller med fet skrift, eller at det på annen måte er helt klart hvor langt problemstillingen strekker seg Innledning Forsikringsselskapene har sikkerhetsforskrift for varme arbeider for brann/kombinertdekningene for næringsliv og industri. Tilsvarende sikkerhetsforskrift finnes i ansvarsforsikringene for virksomheter som foretar varmt arbeid. Denne veiledningen til Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider av 01.01.2020, er e Innledning Siste avsnitt Overskrifter NB - ord Se på alle bildene og illustrasjonene til teksten. Hva forteller dem deg? Les hele innledningen til stykket. Hva får du Vite her? Les hele slutten. Hvordan blir teksten oppsummert? Les alle overskriftene til stykket. Legg merke til alle ord som er uthevet, star i kursiv eller som skiller seg ut.

Det er naturlig at oppgaven har en innledning, hoveddel(er) og avslutning. Hvorvidt det skal være én eller flere hoveddeler må avgjøres ut fra hvordan oppgavebesvarelsen løses, mens tittelen på tidsskriftet eller boka som artikkelen er hentet fra, skal stå i kursiv. Skarsaune, Oskar: Synagogen i Prismet 4/99, årgang 50: 143-145 (Oppdatert med ny overskrift, ny ingress og ny innledning i kursiv) - Vi merker en god respons på tilbudet, sier Lone Bak i UBAs publikumstjeneste. - Men det krever litt ekstra hvis låner ikke selv har sjekket i Oria om boka er ledig på den campusen hvor man ønsker å hente boka Slik starter du en roman I disse dager er det 200 år siden Charles Dickens ble født. Den eneste boka i trykk på norsk er den kraftfulle «Store forventninger» Korte drøftinger av forslagene er plassert i kursiv under hvert avsnitt. 3.1 Innledning Det etableres en obligatorisk 1 og lovfestet 2 arbeidspensjon for alle arbeidstakere i norske foretak 3 Innledning Siste avsnitt Overskrifter NB - Se på alle bildene og illustrasjonene til teksten. Hva forteller dem deg? Les hele innledningen til stykket. Hva får du Vite her? Les hele slutten. Hvordan blir teksten oppsummert? Les alle overskriftene til stykket. Legg merke til alle ord som er uthevet, står i kursiv eller som skille

Ingress - Wikipedi

Innledning Hovedfokuset i emnet er innføring i hvordan atferd læres, endres og opprettholdes i samspill med omgivelsene med mestring, selvstendighet og økt livskvalitet som siktemål. Studentene vil lære grunnprinsipper innenfor atferdsanalyse, samt hvordan atferd operasjonaliseres og registreres I innlednings- og bakgrunnskapittelet bør man ha gjort rede for hensikten med dokumentasjon, myndighetskrav og -anbefalinger samt forskning om dokumentasjon generelt og i hjemmesykepleiekonteksten spesielt. Problemstilling. En problemstilling forklarer behovet for studien gjennom å utvikle en argumentasjonsrekke Svar. Det enkleste og beste er å innlede med for eksempel «Til alle våre kunder i Vestfold» (uten anførselstegn) i adressefeltet − altså med vanlig bruk av store og små forbokstaver, uten kursiv eller annen utheving og uten noe punktum til slutt (siden dette jo er en slags overskrift) Melberg, Arne: Innledning i Selvskrevet. Om selvframstilling i litteraturen. Netland, Anna Karolina & Steensnæs, Jorunn: Heldigvis fins fiksjonen! - noen tendenser i norsk samtidslitteratur Ved kjøp av kopisamlinger og blandingskompendier hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises Deretter er det lurt å skaffe seg en oversikt over teksten. En strategi som kan brukes her, er BISON, der du ser på bilder og bildetekster, innledning, siste avsnitt, overskrifter og såkalte NB-ord (ord som er understreket, står i kursiv o.l.). Kortversjonen av BISON er BO-blikket

Ingress/innledning er noen FÅ linjer (helst 3-4, absolutt ikke over 10) slik som øverst i denne artikkelen. Det er en kort «smakebit» som gjør leseren interessert i hva som kommer, så bare å ta tekstens første linjer funker ikke alltid best. Å lage flere avsnitt med ingress så halve artikkelen kommer i fet tekst, er ingen vits (da forsvinner jo poenget med «innledning») Sett den i kursiv. Tekst: Next Page Foto: Morguefile.com. Byline er neste punkt på listen. Her må du få med både skribenten, fotografen og andre som har levert viktige bidrag til artikkelen, for eksempel en stylist. Umiddelbart etter byline kommer brødteksten I - Innledning / Ingress; S - Siste avsnitt; O - Overskrifter; N - NB!-ord. Dette er typografiske endringer i teksten som feks. kursiv og fet skrift; Et eksempel på bruk av BISON er gjerne når man gjør dette ubevisst. Skumleser man gjennom en avis for å finne det man liker å lese om,. innledning på 1 -5 linjer som gir leseren forståelse for hva saken dreier seg om.Den står normalt i kursiv. Bakgrunn Valgfrie avsnittsoverskrifter, f.eks: o Problemstilling o Ulike løsninger og konsekvenser Konklusjon Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Del opp teksten i passende bolker med overskrift

En ingress er et kortfattet, innledende avsnitt som følger rett etter tittelen i en artikkel og gir informasjon om hva eller hvem den følgende teksten handler om. Den oppsummerer hovedinnholdet i artikkelen, og gir gjerne leseren lyst til å lese videre.I journalistikken har ingressen sin plass som en naturlig fortsettelse av tittelen og før brødteksten eller hovedteksten av en artikkel.En. Innledning: I samsvar med xxxxxxxxxxxxxx regel B-2 i vedlegget til Den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sediment fra skip skal hver ballastvannoperasjon dagbokføres. Det som er rettet er satt i kursiv. § 7 annet punktum skal lyde

kursiv - Store norske leksiko

Innledning. En snekkersvenn som ikke hamrer og høvler av hjertens lyst, Når man likevel velger å bruke et fremmed ord eller uttrykk i en norsk tekst, skal det stå i kursiv - for eksempel: Aristoteles var psykolog avant la lettre (det vil si før det var noe som het psykolog) P53 er et genregulerende protein som er sentralt i kontroll og regulering av cellesyklus. Hvis p53 er ute av funksjon, for eksempel på grunn av mutasjon i genet for p53, kan en celle utvikle seg til en kreftcelle. (Tekst i kursiv og parentes er ment som hjelpetekst, og skal slettes) Oversendelse. av klage på vedtak om . xx. Vi viser til klage av (dato) fra (navn på klager) over kommunens vedtak av (dato). Alternative tekster: 1) Kommunen har tatt saken opp til ny vurdering, men finner ikke grunnlag for å endre vedtaket av (dato) Skrive titler på lengre tekster i kursiv og korte tekster i anførselstegn Skrive titler på andre tekster med anførselstegn Når du søker informasjon på Internett, er det viktig En innledning kan gjerne presentere emnet ditt, slik at leseren vet de store trekkene i det han kommer til å lese. Lykke til . 5696775[/snapback] Det som står i kursiv er forslag til omformuleringer, mens det som står i fet skrift er rettelser..

Kursiv - Wikipedi

 1. Innledning med problemstilling. Når oppgaven er vagt formulert eller man bes om å lage en problemstilling, lager man en slik. Innledningen bør være kort. Problemstillingen, dvs den oppgaven dere gir dere selv, må plasseres i innledningen, og den må framheves slik at det framgår utvetydig hva som er problemstillingen
 2. Lederskapet i reformasjon [Arial 12 pkt fet-kursiv] 3.1.1. U. «Innlednings- og grunnlagsspørsmål.» I På skaperens jord: en innføring i kristen etikk, redigert av Axel Smith, 11-60. Oslo: Luther Forlag, 1984. Artikkel med én forfatter. APA. Forfatter, år, sidetall
 3. 4 Innledning I det følgende gjøres det rede for Vegdirektoratets forslag til forskriftsendringer. Tilføyelser til gjeldende bestemmelser er markert med tekst i kursiv, mens fjerning er markert med at teksten er overstrøket. Vegdirektoratet har funnet at det kan gjøres noen språklige endringer generelt
 4. dre litterære skildringer av slike utflukter, var simpelthen nye fenomener. Før 1884 finner vi kun noen få slike beretninger, mens de utover 1880-tallets siste halvdel og framover dukker opp til stadighet. Tekstene vakte oppmerksomhet, både.
 5. Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. Brukerstyrt personlig assistanse 1 Innledning Etter forslag i Ot.prp. nr. 8 (1999-2000) har Stortinget truffet vedtak om endring i sosialtjenesteloven vedrørende brukerstyrt person..
 6. Innledning. Her serverer du et kort anslag, som forteller hva oppgaven dreier seg om. Det lønner seg også å fortelle hvorfor temaet er interessant! (Ikke at det er interessant, men hvorfor.) Det beste er om du presenterer problemstillingen i innledningen. Skriv problemstillingen i klartekst på en egen linje, gjerne i kursiv
 7. Mange setter i gang med innledninga når de skal skrive fagartikkel. Men mye lurere er det å starte på hoveddelen. Legg merke til orda i kursiv. Det er småord som skaper språklig flyt. Prøv å få til dette hele tida mens du skriver. Del 5. Skriv innledninga

Innledning. Hovedtema for Pedagogikk og elevkunnskap 1c er «Lærerens tilrettelegging for læring i et klasserom preget av mangfold». Emnet har et omfang på 10 sp. og inngår som obligatorisk del av tredje år av grunnskolelærerutdanningen (5.-10. trinn) ved NLA Høgskolen Innledning til brev. av Christian Janss. TEKSTKRITISK REDEGJØRELSE: BREVMATERIALET. av Christian Janss I det følgende forklares HIS' behandling og gjengivelse av brevene, med vekt på det som er spesielt for denne teksttypen. Det vises også. Dersom opphavsspråket ikke trenger å nevnes, vil lånordet bli satt i kursiv og den norske oversettelsen vil bli vist i enkle klammer, uten ovenstående forkortelser. Skip - kursiv eller anførselstegn? - jeg har laget noen artikler om krigsskip og trodde at praksis her var å bruke kursiv, hva er det som gjør skip så spesielle at de må ha anførselstegn? Situasjonen nå er at det er full forvirring i bruken av kursiv/anførsel i de fleste temaområdene, og jeg foreslår at vi har en fast regel for alle tema - helst kursiv

Innledning 5 En åpen dialog forut- Ord og uttrykk skrevet i kursiv er forklart i ordlisten. Forklaringer til referansekortene. Brukermedvirkning i forskning - en vei til suksess Referansekort nr. 3 Å starte et forskningsprosjekt krever engasjement, tid og krefter fr Innledning. Et arrangement er en begivenhet som huskes, skaper samhold og glede, Vi ønsker å gjøre leserne oppmerksomme på at all tekst i kursiv kun gjelder for NM, NC og andre større arrangementer! Vi håper manualen vil være til glede og nytte, og vi ønsker lykke til med arrangementene! 1 Innledning Retningslinjene og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel skal bidra til at målene formulert i kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres. Kommuneplanens arealdel bygger på Framtidsbilder 2027 i planbeskrivelsen kursiv. 4 Innhold Innledning. Innledning. Velkommen til implementeringshåndboken for lokaliseringer av JD Edwards EnterpriseOne-programmer for Norge. Kursiv: Angir utheving og titler på lengre publikasjoner fra JD Edwards EnterpriseOne eller andre. Fast tegnavstand: Angir et JD Edwards EnterpriseOne-program,.

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Norsk - Slik skriver du et godt kortsvar - NDL

Rapport 2.2015_Vi utdanner Norge_Medlemmenes innspill.pdf. 1. Innledning. Fagforeninger er tuftet på ideen om styrke gjennom fellesskap. At medlemmene og deres engasjement er avgjørende for muligheten til politisk og tariffmessig gjennomslag, har fjorårets begivenheter vist i praksis 1. Innledning. Vegtilsynet har i brev fra Samferdselsdepartementet, datert 30.06.2016, fått tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013. 1 Denne er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet). Vegtilsynet skal årlig rapportere til Samferdselsdepartementet om gjennomført kontroll, slik at Norge kan. Se Innledning - Hovedvinduet for generell informasjon om hurtigåpning. Felter i innkjøpsordreliste Listen under viser hvilke felter som vises i innkjøpsordreoversikten (Handel - Innkjøpsordrer). Fritekstlinjene kan defineres med uthevet og/eller kursiv skrift

Mal for oppgaveskriving - OsloMe

I. I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) gjøres følgende endringer: . EØS-henvisninger skal lyde: EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24f (direktiv 2006/126/EF endret ved direktiv 2009/113/EF, direktiv 2011/94/EU, direktiv 2012/36/EU, direktiv 2013/22/EU, direktiv 2013/47/EU, direktiv 2014/85/EU, direktiv (EU) 2015/653 og direktiv (EU. 1 Innledning (overskrift 1) Denne publikasjonen har til hensikt å illustrere hvilke stiler og maler vi anbefaler brukt for publikasjoner i Universitetets doktorgradsavhandlinger. Innledningen kommer jo som seg hør og bør først. Og for at dokumentet skal se skikkelig ut, er de fint at denne starter på en oddetall side

KJØREPLAN. Øvelser står i kursiv. Dag 1: Torsdag 9. februar 2012 . Tidsramme Kapittel/tema Foiler/øvelser/aktiviteter Ansvar 08.30 - 09.00 Innledning Innledning: Jan Hansen, frilansjournalist (NJ) Arkivfoto: sfm.no. I vår serie om de sittende stortingspartiene har turen nå kommet til Venstre. I dag sier flere meningsmålinger at Venstre befinner seg under sperregrensen. Samarbeidet med Høyre/Frp-regjeringen har ikke gått slik partiet forventet

Saksopplysninger i forbindelse med 2. gangs behandling (i kursiv): Innledning Forslaget til reguleringsplan for Sannan Privaten ble lagt ut til offentlig ettersyn den 14.3.18, og med høringsfrist 27.4.18. Uttalelser fra naboer og offentlige instanser har innkommet i høringsperioden 1 Innledning Tolletaten foreslår å endre tollforskriften slik at alkohol og tobakk innført av private reisende innenfor mengdekvoten i § 5-1-2 første ledd, ikke skal medregnes i verdigrensene i § 5-1-1 (kr 3 000/6 000). Forslaget endrer verken på mengden alkohol og tobakk som toll- og avgiftsfritt ka • Tekst som er skrevet i kursiv er tekst som vises på displayet eller henvisninger til en annen del av bruksanvisningen. • Tekst i fet skrift er en av knappene på produktet. • Tekst i STORE BOKSTAVER og kursiv henviser til de ulike driftsmodiene som er tilgjengelige for produktet. 6 - Innledning 1201 - 004 - 25.03.202 Innledning Den 1. november 2020 vil forskrift om endring i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften tre i kraft. Endringene blir tatt inn i de respektive forskriftene på . fremkommer i kursiv. Trafikalt grunnkurs i offentlig skoleverk - endringer i § 8-

1 Innledning Arbeidslivsfaget skal bidra til å skape et ungdomstrinn som i større grad tar hensyn til variasjonen mellom elevene , og som kan gi bedre motivasjon for flere. Beskrivelsen i kursiv e er hentet fra formålet og gir retninger og premisser for opplæringen Kursiv skrift er lærerens kommentarer) Innledning Ole og Erik - beskriv hovedpersonene. Skal bygge en crossykkel til høstens store skogsbaneløp Olas garasje - beskriv! Hoveddel Lager sykkeltegninger Deler Skruer Verktøy Innbrudd - her.

Tekst kan være uthevet med annen skrifttype, halvfet eller kursiv. Teksten er ofte uthevet nettopp fordi forfatteren mener at denne teksten er så viktig at hun vil være sikker på at du leser den. Lese definisjoner. Mange tekster inneholder ofte ord og begreper som ikke er kjent for leseren. De blir derfor definert i teksten Innledning Her beskrives målet med oppgaven og problemstillingene som behandles. Gruppering og degruppering av klasser I dette kapitlet beskrives systematisk fremgangsmåtene som brukes ved gruppering av klasser i forskjellige tilfeller. Som en introduksjon til kapitlet vil jeg beskrive noen modelleringskonsepter som er sentrale for oppgaven Innledning 1.1 Mål og forskningsspørsmål Målet med denne oppgaven er å undersøke hva som skjer når uforutsette øyeblikk oppstår i klasserommet. disse to tradisjonene vil i følgende del bli uthevet i kursiv, forklart og satt i sammenheng med forskningens ansats. 4 1 Innledning.....1-1 Innfłring Kursiv Brukes til å utheve et ord eller et uttrykk. I tillegg vises henvisninger til andre publikasjoner i kursiv. Xerox WorkCentre M15/M15i Hakeparentes Brukes til å utheve valget av en funksjo

Se hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc 4.1 Innledning (mine kursive-ringer) 30 Det som uttrykkes her gjelder også for NS 8407.31 Standardkontraktene er et produkt av forhandlinger mellom bransjeaktørene, der balansen mellom rett og plikt er forsøkt sikret i helheten 2) En tydelig og informativ innledning med definisjoner av begreper. 3) Eksempel på god struktur finner du her: Panorama. 4) NB! For monumetale kunstverk i UiO-samlingen som er fast plassert: Skriv hvor verket er å finne. MEN for løskunst, skal plassering ikke føres opp. Skrive vanlig tekst. 1) Sett markøren der hvor du vil ha inn tekst

Innledning og historikk Dette er en veiledning til fjerde utgave av EGA Handicap System, innført av European Golf Association (EGA) 1. januar 2000. EGA Handicap System er svært likt det systemet som ble innført av Council of National Golf Unions (CONGU) i 1983, som ble benyttet av NGF med små endringer i perioden 1983-2000 Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirect. Redrect after 2 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec INNLEDNING. Arbeidsgiverhåndboka er en videreføring av håndbok for lønns- og personalansvarlige i Steinkjer kommune, og er i tillegg til at den er revidert også lagt på en ny lest. Håndbokas intensjon var tidligere å gi retningslinjer for ledere med lønns og/eller personalansvar Boktitler og navn på tidsskrifter skal alltid stå i kursiv. Navn på artikler, kapitler, dikt og så videre skal stå med vanlige typer og i anførselstegn. S. TOR ELLER LITEN FORBOKSTAV: Det er ikke nødvendig å følge engelsk «overskriftsstil» med stor forbokstav i alle viktige ord. Følg vanlig norsk rettskrivin

 • Sonnenfinsternis 2018 europa.
 • Auslaufbegleitfahrt queen mary 2 hamburg.
 • Terrarie pris.
 • The beatles første album.
 • Sbc bearded collie.
 • Servus tv sendung verpasst.
 • Lasagne bolognese.
 • 50 mm trekkerør pris.
 • M9 softgun.
 • Personlig træner uddannelse gratis.
 • Tinder gold sverige pris.
 • Dvergvedder kaninunger til salgs.
 • Loretto salzburg home.
 • Hotels sauerland all inclusive.
 • B2 vitamin mangel symptomer.
 • Bryllupskake molde.
 • Folk i dag oa.
 • If bedriftsansvar.
 • Mannheim umweltschutz.
 • Trekk i lønn uten varsel.
 • Lage egne buttons.
 • Bh verlängerung 4 haken.
 • Hjem is as ullern.
 • Tanzschule ritter bad oldesloe.
 • Gcp.
 • Byen fra efterladte arbeider i udvalg.
 • Black panther full movie.
 • 0800 vorwahl.
 • Basset hound norge.
 • Wetterradar kachelmannwetter.
 • Friedrichroda veranstaltungen.
 • First industrial machine.
 • Fremskrittspartiet ideologi.
 • Forankring engelsk.
 • Medizin der emotionen omega 3.
 • All shiny pokémon in pokémon go.
 • Golgatha kreuz.
 • Septum piercing schmerzen.
 • Wunschkennzeichen marburg.
 • Epleboka mac.
 • Samhain halloween.