Home

Krav til takhøyde tek10

§ 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal - Direktoratet ..

 1. g, dagslys, utsyn, luftmengder og muligheter for møblering
 2. Byggteknisk forskrift (TEK10) (8) For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i forskriften med unntak av § 12-2, § 12-5 annet ledd, § 12-9, § 12-10 første ledd annet punktum bokstav a og b, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-13 og § 14-2 til § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot.
 3. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Tror denne er 6,25m2 ved takhøyde på 2.4m I forhold til hvilken TEK er dette? I TEK10 er det i prinsippet ingen nedre begrensing lenger iht volum for rom med varig opphold. Bad er nå heller ikke under den kategorien.
 4. g tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk

Lavere takhøyde og mindre dagslys. Boligareal på loftet må tilfredsstille en rekke krav, men i 2016 ble noen av reglene endret for at flere skal kunne utnytte areal på loftet til bolig. For boliger bygd etter tidligere regelverk enn TEK10, er det tillatt med romhøyde ned til 2,0 m i et innredet loft TEK10 - veiledning til 13.20 Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl). I TEK 10 var det enklere, da definisjonen for våtrom var fritt vann Krav til minimum fri bredde på 0,9 m og minimum høyde på 2,1 m i trapp gjelder for alle trapper. Kravene er satt ut fra hensynet til sikker bruk og ut fra hensynet til forventet transport av møbler og utstyr. Kravene til trapp internt i boenhet gjelder kun for trapp mellom plan inne i boenheten, ikke for trapp som fører til boenhet

Lavere takhøyde og mindre utsyn. Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav, men i 2016 ble noen av reglene endret for at flere skal kunne utnytte areal i kjelleren til bolig. Blant annet er det nå tillatt med takhøyde ned til 2,0 m i en innredet kjeller. Kravet for nye boliger er 2,2 m § 12-1. Krav til planløsning og universell utforming av byggverk § 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet § 12-3. Krav om heis i byggverk § 12-4. Inngangsparti § 12-5. Sikkerhet i bruk § 12-6. Kommunikasjonsvei § 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal § 12-8

Standard takhøyde tek10. Published 21.09.2020 by admin. Byggteknisk forskrift (TEK10) Det er krav om at rommet skal utformes slik at rullestolsbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte. Krav til romhøyde er avhengig av bygningens funksjon Da er det ok å ha mindre takhøyde, ned til 216 i følge kenneth S. Deler av bolig til varig opphold må ha vanlig takhøyde. Mange kjellere fra 1950-60 har 220 for å kunne være husbankhus med under 100m2 boareal Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2 meter, og deler av taket kan være skrått (TEK10). Å gjøre om kjeller, loft og bod til oppholdsrom, kjøkken, bad og soverom - eller omvendt - vil etter dagens regelverk utløse krav som er umulig eller svært dyrt i mange eldre hus Hvis soverommet fungerer greit som soverom, inkludert at det har nok vindusareal, rømningsmulighet, takhøyde, ventilasjon osv. etter reglene da det ble bygget og/eller nå, så kan det offisielt kalles et soverom . Signatur. Først var nicket mitt her Misfornøyd, spurte jeg om vi måtte ta hensyn til krav om snusirkel m.v. i TEK10

Minimum takhøyde i nybygg? - ByggeBoli

Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak. (2) Kommunen kan etter søknad tillate at forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019 Tekniske krav til utleiedel i egen bolig. Takhøyde. Ved bruksendring der et rom går fra å være tilleggsdel til del av hoveddel i eksisterende boenhet må takhøyden være på minimum 2,20 meter. Ble oppføring av boligen omsøkt før 1. juli 2011 er kravet minimum 2,00 meter Jeg har lest lovteksten til TEK10, men ser ikke at det står noe om eksakte mål ift lysforhold annet enn målene som kreves ift rømningsvei. Noen som vet om det er spesifikke krav/forvaltningspraksis at vinduene på soverom må være høyere enn 80 cm? (Vil ikke spesifisere kommune da jeg ikke vil skape noen problemer for oss her. Krav til sikkerhetskontrollør for utføring av periodisk sikkerhetskontroll § 16-3. Vilkår for å få godkjenning som sikkerhetskontrollør for heis for personer med yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat § 16-4. Midlertidig utøvelse av sikkerhetskontroll § 16-5. Flere unntak fra og lemping av krav i TEK10, særlig med tanke på etablering av. Primærrom med så lav takhøyde vil oppfattes som trykkende. Disse kravene er ytterligere utdypet i byggteknisk forskrift (TEK10). De mest aktuelle kravene i forhold til bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet følger

Krav til uterom, radonsperre og parkering. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) foreslo opprinnelig å fjerne kravet om utsyn fra soverom ( TEK10 § 13-8), samt § 8-3 om plassering av byggverk. Disse forslagene er ikke tatt med i den vedtatte forskriften Tidligere har det blant annet vært krav om minst 2,20 meter takhøyde og minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass i hybler og utleiedeler. Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod gjøres om til soverom innenfor en boenhet Spesielle krav til anlegg for idrett på høyt nivå, som seg med mindre rom med lavere takhøyde. Et rom på 250 kvm kan gi gode treningsarealer, krav til byggverk (pr. 2015: TEK10), hvor det gis en rekke krav til byggverk: • belastningsnormer (bl.a. vind og snølast) Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering. Hytter < 70 m2 er fritatt for energikrav. U-verdier i henhold til NBI-byggedetaljblad: Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isolasjonstykkelsene

I dette tilfelle kan du søke om unntak fra tekniske krav (TEK17). Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav. Det er mulig å søke om unntak fra tekniske krav (TEK 17), hvis følgende vilkår er oppfylt Egenskaper og betydning 421.610 Krav til lys og belysning 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 517.651 Carporter og små garasjer 527.101 Kjølerom 527.102 Fryserom og fryselager 527.201 Badstuer i boliger 527.231 Glassgårder i store bygg

Er det krav til hvor stort rommet skal være? Det er ingen konkrete krav til rommets størrelse i TEK10, ut over at rommet skal ha en størrelse som er tilpasset funksjonen. Imidlertid anbefales det ikke å bygge rom som er under 7 m2. Dette gjelder særlig om det er lav takhøyde. Hvorfor gjelder reglene bare boliger fra før 1.7.2011 Endringer i krav til sikkerhetsglass! TEK10. 30 des, 2016 i Produkter / Siste Nytt av NSAdmin. Norwegian-windows.no gjør oppmerksom på at det er kommet endringer i krav til sikkerhetsglass i bolig, TEK 10, § 12-20. Endringene ble innført 1 januar 2015,. Krav til sikkerhet, brukbarhet og innemiljø. TEK17 krever at det i nærheten av byggverk er et tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser. Ved boligbygning med krav om heis, ved byggverk med krav om universell utforming og utearealer for allmennheten skal det være et tilstrekkelig antall plasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede

Opprette fall i dusjnisje (etterpå) - ByggeBolig

Standard takhøyde i hytte? - ByggeBoli

Slik blir loftet oppholdsrom - SINTE

TEK 17 - Nye krav til våtrom - Flis-Bloggen fra Norfloo

Innvendig takhøyde: 2,7 m 3-lags vinduer med solfilter. Tekniske installasjoner Ventilasjon Heru 90 T - balansert med varmegjenvinner Trådløs styring av ventilasjon Ventilasjonsaggregat i alle salbrakker: X-vent 500/800 Alle lysarmaturer har bevegelsessensor Varmestyring via tidsur Innredninger Vask- og skiftebrakker er tilpasset 12 persone We think that an. Finn bilder, bakgrunner og bilder med høy oppløsning. We think that an all-in-one website where you can see and browse, in one place, several kinds of different images at the same time is necessary for you to get the best of both worlds: the highest quality pictures and the largest possible amount of user contributions

Dagens krav om at bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk vil fortsatt gjelde, men det gis unntak fra alle de øvrige bestemmelsene om energikrav. (TEK § 14-2 til § 14-5) Lempe krav til romhøyde fra 2,2 m til 2,0 m ved bruksendring. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde Takstige, feieplatå og pipeplattform. Det er krav i Arbeidsmiljøloven om takstige/stigetrinn som adkomst til pipe for tilsyn/feiing av skråtak (tak med mer enn 6 graders fall) der loftsluke eller annen tilgang ikke er tilgjengelig, evt. feieplatå/pipeplattform i tillegg der tilgjengeligheten til pipa krever det (høyde, plassering m.m.) Krav til planløsning, størrelse og utforming av rom er gitt i TEK §§ 7-41 og 10-31. Kravet er satt ut fra hensynet til godt innemiljø (lys, luftkvalitet, romopplevelse) og ut fra hensynet til brukbarhet. Det er ikke tallfestet krav til minimum takhøyde i forskriften. REN veiledning anbefaler minimum 2,4 m fri takhøyde i boligrom Nå reduseres kravene til minimum takhøyde, utsikt fra vinduet og krav til tilgjengelighet kraftig. Øystein Larsen-Vonstett; 3. desember 2015. Artikkelen er over fire år gammel BVN 20.050 Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Del I: Rom og dokumentasjon og BVN 20.051 Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Del II: Sanitæranlegg og overflater gjengir minimumskrav i TEK10 til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom.. Bladene beskriver krav i forskriften og forslag til løsninger som oppfyller kravene

Generelle krav og anbefalinger til nye barnehager. Her finner du våre generelle anbefalinger og krav til nye barnehager, barnehager som skal renoveres, bygges om eller bygges på. Kravene gjelder for barnehager bygget etter TEK10 og TEK17 § 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk § 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet § 12-3 Krav om heis i byggverk § 12-4 Inngangsparti § 12-5 Sikkerhet i bruk § 12-6 Kommunikasjonsvei § 12-7 Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal § 12-8 Entré og garderobe § 12-9 Bad og toalett § 12-10 Bod og oppbevaringsplass § 12-11 Balkong, terrasse og lignende § 12.

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen. Byggteknisk forskrift (TEK10) fastsetter detaljerte tekniske krav som supplerer de generelle føringene i Plan- og bygningsloven (plbl.), og gjelder som hovedregel både for nybygg og for tiltak på eksisterende bygg Hovedinnholdet i reglene er at man ved omgjøring nå får mindre krav til takhøyde og lys. Takhøyden trenger å være minimum 2 meter, før 2,20 meter. På loft og andre rom med skråtak, må minste takhøyde være på to meter, mens det også må være minst 1,90 meter i 60 cm bredde BRANNVARSLING for BOLIGER i henhold til TEK 10 Boligtype Risikokl./ Alarmkat. Krav til utstyr og deteksjon Anbefalt utstyr (El.Nr) Eneboliger Leiligheter Fritidboliger 4/1 • Røkvarsler må ha 230V m/backup som minstekrav. (NS-EN 14604) • FG-godkjente røkdetektorer (EN 54-7) mot alarmsentral kan brukes. • Må ha lydgiver som er iht EN.

- Kravet i TEK10, om at kun 20 prosent av studentboligene oppfyller krav til tilgjengelighet, videreføres. - Kravene om maksimal betjeningshøyde for blant annet vindu og brytere endres. - Krav om dobbel håndløper i rampe, trapp, fellesgang og lignende lempes også Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis

Revidert TEK10 har ikke fjernet krav til solskjerming. Revidert TEK10 har kun gjort det enda enklere å tolke seg vekk fra krav til solskjerming. Det er dermed ingen grunn til å tro at det vil bli færre svette sommernetter fremover - hvis ikke hele bransjen (og spesielt utbyggerne) innser at solskjerming må inkluderes Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) (TEK10) her er det tatt. Praksis synes å ha vært at plan med fri takhøyde 1,5 m eller mer ble ansett. Noen utvalgte aktuelle krav i TEK, med historikk. Aktuelle krav i TEK10 for boligareal i kjeller. Altså ingen rømningsvei og ei heller oppfyller krav til utsyn og dagslys Spørsmålet trådstarter stilte var imidlertid om høyde på sikringsskap/veggskap må følge krav til høyde på betjeningspanel o.l. beskrevet i TEK10. Dette har han ikke fått svar på, med henvisning til forskrift/norm 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk. Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak. Det er tidspunkt for rammesøknad som gjelder. Nytt er det at man i søknaden skal opplyse om hvilken forskrift som tiltaket følger. I søknadsblanketten (Blankett 5174 Søkna

Forskriftens krav til varmeisolering, brann og lyd. Byggeforskriftene i TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø og energi. Ved om- og påbygging samt nybygging må det alltid tas hensyn til TEK 17 Generelle krav til utleiedel. Hvis du allerede har et godkjent rom for varig opphold i for eksempel kjelleren, kan du leie ut dette. Ønsker du derimot å for eksempel bygge om et rom i kjelleren som tidligere ikke har vært oppholdsrom til godkjent utleiedel, eller ny del av boligen, må TEK17 følges, som blant annet sier at Brannskille TEK 10 Krav til materialbruk og minimum gjennombrenningstid. Røykspredning. Brannskille skal være min. REI-30. NY PRAKSIS Må oppfylle kravet som gjaldt på etableringstidspunktet. Lydskille TEK 10 Krav til maks. lydgjennomgang i skille mellom boenheter, både luftlyd og trinnlyd (NS- 8175 og TEK10 § 13-6 til 13-11) Krav til ventilasjon er gitt i TEK10 §§ 13-1 til 13-3. Det stilles krav til: • Luftmengder • Luftføring, luftinntak, forurensende virksomhet, omluft og materialer Bestemmelsene er relevante ved bruksendring av fritidsbolig til boligformål. Anbefaling ved bruksendring fra fritidsbolig til boligformål 1

§ 12-16. Trapp - Direktoratet for byggkvalite

tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer; Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggforvaltning. Gjennom vedtatte planer (som kommuneplan og reguleringsplaner) kan det også være krav som må oppfylles - Skal du gjøre det slik at det oppfyller alle krav i teknisk forskrift, ja da kan du ha en dyr jobb foran deg, sier Olsen. - Dersom du bygde et hus i 1992 og nå ønsker å legge inn en søknad på å gjøre om deler av boligen til p-rom kan du være sikker på at TEK10 kommer til å gi deg en kostnadsprekk på nesten det tidobbelte

Det er ingen egne krav i fotballhaller utover krav i NS-EN 12193 og Idrettsbelysning fra Lyskultur. I tillegg henviser vi til Veileder for idrettshall og legger dette til grunn: I en idrettshall for trening og konkurranser for breddeidrett legges normalt kravene i NS-EN 12193, Tabell A.2, klasse II til grunn. I denne klassen angir standarden e Byggforskserien er en komplett kilde til byggetekniske løsninger, og inneholder tilrettelagte erfaringer og resultater fra SINTEF Byggforsks egen og byggenæringens praksis og forskning. Anvis-ningene tilfredsstiller funksjonskravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) - og er et sentralt verktøy for å sikre a Endringer i TEK10 fra nyttår. 05.01.2015 Randi Helen Nodeland. Fra nyttår endrer Kommunal- og moderniserings-departementet flere krav til tilgjengelighet i byggteknisk forskrift. Krav til stigningsforhold for atkomstvei til bygning med bolig reduseres fra 1:20 til 1:15 Takhøyde reduseres. Eksempler på krav som fjernes når man gjør om bruken av et rom til boligformål: Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2 meter, og deler av taket kan være skrått. Ikke krav til eget bad og toalett i enheten som leies ut hvis det er tilgang til bad og toalett i boligen ellers

Det vi si at krav til arbeidsplasser og lokaler som direkte følger av lov og/eller forskrift, ikke blir betraktet som kompenserende faktorer. Faglig begrunnet. Løsninger med gulvareal mindre enn 6 m 2 må være faglig begrunnet og dokumentere hvordan løsningen ivaretar kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Som utleier er det viktig å være klar over at kravene til et leieobjekt er de samme over hele Norge. 1. januar 2016 kom det noen forenklinger i plan- og bygningsloven. Her er en oversikt over de sentrale kravene til alle leieobjekter: Takhøyden må ikke være lavere enn 2,0 meter, men deler av rom kan ha skråtak med lavere takhøyde Les mer om krav til inngangsparti her. Fri dørbredde. I TEK17 innføres et skjerpet krav til fri dørbredde. Dette for å bedre sikre enkel ferdsel. Både bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel fra mennesker og husdyr, inkludert rømming ved brann, og transport av møbler og utstyr i henhold til byggets funksjon

Slik bygger du om kjelleren til bolig - SINTE

Regjeringen legger nå frem forslag til flere forenklinger i byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10). Endringen vil gjøre det betydelig enklere og billigere å ta i bruk en større del av eldre boliger til nye formål, for eksempel gjøre om et loft til et soverom, eller en kjeller til en tv-stue Krav til bodplass (inv. for tørrvarer og utv. sportsbod), er i første rekke ment for boliger, med flere leiligheter. Så vidt jeg kan se av TEK10 er kravet per boenhet 5 kvm sportsbod og 3 kvm innvendig bod per boenhet, eneste unntak gjelder ettromsleiligheter Laboratorier, sykehus og liknende vil ha et strengere krav til lufttetthet, blant annet på grunn av smittefare. Verdier for de ulike kravene til intern lufttetthet er ikke nevnt i TEK, men er likevel noe en må fokusere på for å oppnå god komfort. Alle disse faktorene som det nå settes krav til i TEK blir påvirket av bygningens lufttetthet Krav om innvendig bod fjernes. I henhold til TEK10 var det et krav om at alle boenheter hadde en innvendig bod på minimum 3 kvadratmeter. Som om ikke det var nok, var det også presisert i veiledningen at skap ikke ble godtatt som bod. I TEK17 er derimot disse vilkårene fjernet

§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet - Direktoratet ..

Krav til brannsikring av ventilasjonsasnlegg. Ventilasjonsasnlegg i boligbygg skal brannsikres. Brannkrav divergerer fra by til by. Vi anbefaler at at man i hvert enkelt tilfelle konsulterer en brannkyndig rådgiver slik at det oppnås sikkerhet for at løsningen kan godkjennes. Se eksempler på brannsikring i Projekteringsguiden Sekundærleilighet utløser i tillegg en rekke krav til rom for varig opphold, for eksempel i forhold til takhøyde, isolering og brannsikkerhet. Videre utløser det krav til uteoppholdsarealer og ekstra p-plasser. Forannevnte følger av TEK10 og eventuelt reguleringsplan for området Lydisolasjon (TEK10 § 13-7) Mellom boenheter er det krav til både luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon, noe som stiller krav til både valg av løsninger og materialer. Preakseptert ytelse er lydklasse C. Det vil likevel i mange tilfeller kunne regnes som forsvarlig sikkerhet og oppfylle krave til lydklasse Relevante krav til klima, luftkvalitet, dagslys osv. finnes i kapittel 2. Se også § 2-4 «Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne». Sanitærforhold (toalett, handikapptoalett, garderober osv.) for andre (pasienter, kunder, elever osv.) må normalt ivaretas i tillegg til personalrom for ansatte TEK10-forskriften: tekniske krav til byggverk Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi

Standard takhøyde tek10 Om livet i Norg

Gjeldene byggtekniske bestemmelser (tekniske krav til byggverk: TEK10) gir føringer for hvilke krav som gjelder ved opprettelse av ny boenhet. Parkering, utearealer, romhøyde, rømningsveier, utsyn og lysforhold er blant elementene som kommunen ser ekstra nøye på ved behandling av en byggesøknad for et slikt tiltak Forskrift om tekniske krav til byggverk (korttittel: byggteknisk forskrift, også kalt «TEK 10») er en norsk forskrift som har til formål å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til helse, miljø og sikkerhet og energi

235 cm takhøyde - godkjent som soverom? - ByggeBoli

Det er kun relevante krav i loven og forskriften (TEK10) som kommer til anvendelse. Dette innebærer at det må være en logisk sammenheng mellom krav og tiltak for at disse skal komme til Forskrift om byggesak (SAK10), forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) er sentrale. Målsetningen med disse endringene er å gi bedre bygg. For å oppnå dette har man to innfallsporter: Strengere kvalitetskrav - TEK 10;

(Ref TEK10 § 12-3-2) Se illustrasjon øverst på ark. *** Mål er oppgitt ut fra dørside i heis, og dør forutsettes i de fleste tilfeller å være på kortside av heiskorgen. Tommelfingerregel for minimumsstørrelse på heisens gulvareal i byggverk over 2 etasjer og uten krav til UU blir dermed 1100 x 2100 mm, med dør på kortside Kravet for takhøyde i kjeller er 2,0 meter for bygg som er bygget før 1. juli 2011, mens det er 2,2 meter for nybygg. I tillegg til dette kan de også komme nye krav til ekstra parkering, uteplass og lagringsplass. Boenheten må utgjøre en egen branncelle, og være utstyrt med røykvarsler og brannvarslerapparat Fallreglene i TEK10 og Våtrom-snormen er nesten like bortsett fra at normen spesifiserer størrelsen på fallet utenfor dusjområdet til 1:100 mens TEK10 gir åpning for slakere fall på gulvet under forutsetning at vann skal kunne renne til sluk fra ethvert sted i våtrommet. Krav til fall, overflater og underlag i BV

Det er kun relevante krav i loven og forskriften (TEK10) som kommer til anvendelse. Dette innebærer at det må være en logisk sammenheng mellom krav og tiltak for at disse skal komme til anvendelse. Oppgradering av enkelte bygningsdeler og bygningsteknisk TEK10- og FG-forskrifter. Kravene til bruk av lekkasjesikring i nye bygg kan du lese mer om her. Krav til utstyr og krav til sikringsområder I TEK10 § 8-9 finnes forskriftens eneste krav til parkering; «Byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpasset byggets funksjon.» Dette forteller intet om utformingen av parkeringsplassen, og veilederen til TEK10 peker bare mer i retning av at dette er et krav knyttet til antall plasser, ikke deres bredde og lengde Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Navn: Statens bygningstekniske etat Publisert: Oslo : Norsk byggtjenestes forl., 2010 Omfang: 165 s. ill. 30 cm Alternative tittel: Byggteknisk forskrift Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788272584015 Emne: byggeforskrifter.

 • Megazone bowling 1 drammen.
 • Tölter schmuck.
 • Tanzschule poisel.
 • Dominos grunerløkka.
 • Canal digital hdmi.
 • Baumtest gütekriterien.
 • Finanzkasse hof faxnummer.
 • Kindergeburtstag potsdam umgebung.
 • Koble 87 rele.
 • Büro jobs detmold.
 • Gladiator wiki.
 • Iwona lewandowska milena lewandowski.
 • Sons of anarchy actors.
 • Wasser im bauch ursachen.
 • Beste norske webhotell.
 • Mada stilius sukneles.
 • Www reddit com r all />.
 • A chord piano.
 • Nakkepute clas ohlson.
 • Hno klinik jena notdienst.
 • Turbusser trondheim.
 • Eidsvoll oslo.
 • Destruction warlock rotation.
 • Alps lnb test.
 • Dn författarkryssning.
 • Hva er crpd.
 • Deutscher museumsbund mitglieder.
 • Pls virkemåte.
 • Horror 2015 lektor cda.
 • Paahjul.
 • Hvorfor er fossilt brensel farlig.
 • Home architect.
 • Carmina burana handling.
 • Zahlenplakate bis 20.
 • 3d gemälde.
 • Festivalpass øyafestivalen.
 • Appetitt hundefor erfaring.
 • Powerpuffjentene blomst.
 • Heiliger sankt martin ausmalbilder.
 • Sti på øyet klemme ut.
 • Ford f 150 raptor 2017.